Podľa analytičky bude Apple predávať iWatch za 300 dolárov

Do­ha­dy oko­lo in­te­li­gen­tných ho­di­niek App­lu sa mno­žia. Na trh by sa ma­li uviesť v tom­to ro­ku a pod­ľa od­ha­dov ana­ly­ti­kov sa ich v pr­vom ro­ku pre­dá 30 až 60 mi­lió­nov ku­sov.

In­ves­tič­ná ban­ka Mor­gan Stan­ley vy­pra­co­va­la pre i Watch tri mož­né sce­ná­re - je­den prag­ma­tic­ký, dru­hý op­ti­mis­tic­ký a tre­tí naj­hor­ší. Uva­žu­je aj o tom, ako by pri­ja­tie iWatch na tr­hu moh­lo ov­plyv­niť ce­nu ak­cií App­lu.

Pod­ľa ana­ly­tič­ky Ka­ty Hu­ber­tyo­vej App­le stá­le sta­via na ver­nos­ti pou­ží­va­te­ľov znač­ke. To­mu chce pris­pô­so­biť aj pre­da­je svo­jich ho­di­niek na­mies­to ak­tuál­ne­ho zá­uj­mu tr­hu ako cel­ku o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku. Pri pred­pok­la­da­nej ma­loob­chod­nej ce­ne 300 do­lá­rov by sa v pr­vom ro­ku ma­lo pod­ľa prag­ma­tic­ké­ho sce­ná­ra ana­ly­tič­ky pre­dať asi 30 mi­lió­nov ku­sov. Ce­na ak­cií spo­loč­nos­ti by sa v tom prí­pa­de moh­la zvý­šiť zo sú­čas­ných 99 do­lá­rov na 110 do­lá­rov.

Pod­ľa op­ti­mis­tic­ké­ho sce­ná­ra si to iWatch na­šliap­ne rov­na­kým tem­pom ako iPad a v pr­vom ro­ku sa ho pre­dá 60 mi­lió­nov ku­sov. Ho­din­ky bu­dú rých­lo pri­ja­té spot­re­bi­teľ­mi a za­ra­dia sa do eko­sys­té­mu App­lu. Fa­nú­ši­ko­via tej­to znač­ky si za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky dopl­nia k svoj­mu iP­ho­nu, iPa­du, sof­tvé­ru a služ­bám spo­loč­nos­ti. V tom prí­pa­de by sa ce­na ak­cií moh­la zvý­šiť o 20 až 30 do­lá­rov.

Na­po­kon naj­hor­ší mož­ný sce­nár vy­chá­dza z to­ho, že iP­ho­ne strá­ca po­diel na tr­hu a iWatch sa mô­že stret­núť s ne­bý­va­lou ľa­hos­taj­nos­ťou spot­re­bi­te­ľov. Trh so smart ho­din­ka­mi je už na­sý­te­ný a zá­ujem spot­re­bi­te­ľov o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku upa­dá. V tom prí­pa­de by ce­na ak­cií App­lu moh­la kles­núť hl­bo­ko pod 100 do­lá­rov.

O fun­kcio­na­li­te iWatch nie je ve­ľa in­for­má­cií, ho­vo­rí sa o fit­nes fun­kciách a mo­ni­to­ro­va­ní zdra­via, mož­nos­ti bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia, kom­pa­ti­bi­li­te so ši­ro­kou šká­lou ap­li­ká­cií pre iOS a bez­peč­nos­tných fun­kciách, ako je uzam­knu­tie v prí­pa­de krá­de­že či mož­nosť vy­hľa­da­nia stra­te­né­ho za­ria­de­nia.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter