Red Hat uvoľňuje nový Inktank Ceph a prináša nižšiu cenu za uložený GB dát a pokročilý tiering

ITN_Redhad.jpg Len pár me­sia­cov po tom, čo Red Hat v ap­rí­li 2014 ov­lá­dol spo­loč­nosť In­ktank, uvoľ­nil no­vú ver­ziu In­ktank Ceph En­terpri­se 1.2.

Red Hat ho­vo­rí, že ver­zia 1.2 má umož­niť lep­šie uk­la­da­nie a sprá­vu ši­ro­ké­ho spek­tra dát - od naj­dô­le­ži­tej­ších dát kri­tic­kých pre beh biz­ni­su až po dá­ta v ar­chí­voch, ku kto­rým sa pris­tu­pu­je skôr vý­ni­moč­ne. To­to rie­še­nie tak za­pa­dá me­dzi ďal­šie pro­duk­ty, na kto­rých Red Hat sta­via, ako je ope­rač­ný sys­tém RHEL a Open­Stack, a má byť vhod­né aj na na­sa­de­nie v pros­tre­dí clou­du. 

Pod­ľa zá­stup­cov fir­my Red Hat sú fir­my v sú­čas­nos­ti pod tla­kom ras­tú­ce­ho množ­stva ob­je­mov dát a sú­čas­ne aj zmen­šu­jú­cich sa roz­poč­tov na IT. In­ktank Ceph En­terpri­se 1.2 má pre­to za cieľ zme­niť neus­po­ko­ji­vú si­tuáciu v ob­las­ti sof­tvé­ro­vých rie­še­ní na uk­la­da­nie dát a po­núk­nuť uni­ver­zál­nosť, vy­so­ký vý­kon, spo­ľah­li­vosť, efek­tív­nosť a níz­ku ce­nu. 

Hlav­né no­vin­ky v rie­še­ní In­ktank Ceph En­terpri­se 1.2
Úspo­ra mies­ta pri ar­chi­vo­va­ných dát - pre dá­ta, kto­ré sú ulo­že­né v ar­chí­ve a net­re­ba k nim pris­tu­po­vať, po­nú­ka no­vý In­ktank re­duk­ciu ná­ro­kov na úlož­nú ka­pa­ci­tu, a to údaj­ne až o 50 %. Vďa­ka to­mu sa má zní­žiť ce­na za ulo­že­ný gi­ga­bajt dát. 

Pok­ro­či­lý tie­ring - dá­ta, kto­ré sú čas­to vy­uží­va­né, sú pre­su­nu­té na naj­vý­kon­nej­šie mé­diá (ty­pic­ky SSD) za­tiaľ čo tie, kto­ré sa ne­vyu­ží­va­jú ale­bo sú už ne­pot­reb­né, sa od­sú­va­jú na lac­nej­šie a me­nej vý­kon­né úlož­né sys­té­my. V kom­bi­ná­cii s uve­de­ným prin­cí­pom tak fir­my dos­tá­va­jú do ru­ky vý­kon­ný sof­tvé­ro­vý nás­troj na sprá­vu rôz­nych ty­pov dát pod­ľa svo­jej pot­re­by. 

Ca­la­ma­ri 1.2 - no­vo ak­tua­li­zo­va­ná plat­for­ma na sprá­vu Ceph umož­ňu­je ad­mi­nis­trá­to­rom spra­vo­vať kľú­čo­vé fun­kcie úlož­ných sys­té­mov. Ide nap­rík­lad o sprá­vu jed­not­li­vých sto­ra­ge za­ria­de­ní a sta­no­ve­ných po­li­tík a o zme­ny v klas­troch Ceph. Ide o on-pre­mi­se ap­li­ká­ciu, kto­rá má zjed­no­du­šiť sprá­vu a ľah­ko uvá­dzať do praxe po­ža­do­va­né zme­ny. 

Ak­tua­li­zo­va­ná ver­zia CEPH po­nú­ka aj kom­plexnú in­teg­rá­ciu s RHEL Open­Stack Plat­form 4 a 5. Čo sa tý­ka ope­rač­ných sys­té­mov, rie­še­nie pod­po­ru­je RHEL 6.5 a 7 a ta­kis­to Ubun­tu 12.04 a 14.04.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter