Google a Novartis budú spoločne vyvíjať inteligentné kontaktné šošovky

Goog­le uzav­rel do­ho­du so švaj­čiarskou far­ma­ceu­tic­kou spo­loč­nos­ťou No­var­tis o spo­lup­rá­ci pri vý­vo­ji in­te­li­gen­tných kon­tak­tných šo­šo­viek.

Šošov­ka bu­de me­rať hla­di­nu cuk­ru v kr­vi po­mo­cou sĺz a úda­je sa bu­dú od­osie­lať na mo­bil­né za­ria­de­nie. Tá­to tech­no­ló­gia má po­ten­ciál zme­niť ži­vot mno­hých di­abe­ti­kov, kto­rí sa mu­sia den­ne nie­koľ­kok­rát pich­núť do prs­ta, aby si skon­tro­lo­va­li hla­di­nu cuk­ru, uvá­dza vo svo­jom vy­hlá­se­ní No­var­tis.

Cuk­rov­kou je dnes vo sve­te pos­tih­nu­tých pod­ľa od­ha­dov 382 mi­lió­nov ľu­dí. Glo­bál­ny trh za­ria­de­ní na sle­do­va­nie hla­di­ny cuk­ru v kr­vi má mať v ro­ku 2017 pod­ľa od­ha­dov pries­kum­nej fir­my Glo­bal­Da­ta hod­no­tu väč­šiu ako 12 mi­liárd do­lá­rov.

Pod­ľa dru­hé­ho bo­du do­ho­dy ma­jú in­te­li­gen­tné šo­šov­ky ko­ri­go­vať aj pres­byopiu pos­ti­hu­jú­cu star­ších ľu­dí, kto­rí ma­jú po­tom prob­lé­my so za­os­tro­va­ním na blíz­ke ob­jek­ty. No­vá tech­no­ló­gia po­mô­že ob­no­viť schop­nosť oka za­os­triť na blíz­ky ob­jekt po­dob­ne, ako sa us­ku­toč­ňu­je auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie na fo­toa­pa­rá­te.

Do kon­tak­tných šo­šo­viek bu­dú in­teg­ro­va­né nein­va­zív­ne sen­zo­ry, či­py a iná mi­nia­túr­na elek­tro­ni­ka. Šošov­ky bu­de na zá­kla­de tech­no­ló­gie navr­hnu­tej ame­ric­kým vý­vo­jár­skym tí­mom Goog­lu ďa­lej vy­ví­jať a uvá­dzať na trh Al­con, di­ví­zia spo­loč­nos­ti No­var­tis za­me­ra­ná na op­ti­ku.

Zdroj: reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter