Upútavka PC REVUE 7/2014

Letné júlové číslo PC REVUE už v predaji!

V jú­lo­vom čís­le PC RE­VUE pri­ná­ša­me veľ­kú let­nú té­mu DO­VO­LEN­KU­JE­ME S TECH­NI­KOU v kto­rej vám po­ra­dí­me ako sa sta­rať o va­šich elek­tro­nic­kých mi­lá­či­kov po­čas le­ta, čo by vám z elek­tro­ni­ky ne­ma­lo na do­vo­len­ke chý­bať, ako po­čas do­vo­len­ky v za­hra­ni­čí sur­fo­vať na ne­te, pí­sať sprá­vy a te­le­fo­no­vať čo naj­vý­hod­nej­šie.

K do­vo­len­ke pat­rí aj po­hyb a šport. Ve­de­li ste, že s in­te­li­gen­tným ná­ram­kom mô­že byť špor­to­va­nie zá­ba­vou? Mo­ti­vu­jú vás k vy­šším vý­ko­nom a do­ká­žu zme­rať va­še te­les­né fun­kcie. Do jú­lo­vé­ho čís­la sme otes­to­va­li via­ce­ré z nich.

V jú­lo­vom PC RE­VUE pred­sta­ví­me aj no­vin­ky z vý­sta­vy COM­PU­TEX 2014, uká­že­me ako sa pra­cu­je v cen­trá­le spo­loč­nos­ti ASUS a exklu­zív­ne na­zrie­me do vý­rob­ných hál spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE.

Nav­ští­vi­li sme kon­fe­ren­ciu Goog­le I/O2014, pre­viez­li sme sa v na­du­pa­nom autíč­ku BMW X6, otes­to­va­li špič­ko­vé no­te­boo­ky pre ná­roč­ných, po­čí­ta­če all-in-one či tel­ku Sam­sung UE5­5HU7500. Ak vás za­ují­ma ako me­ra­jú a na­vi­gu­jú smar­tfó­ny a tab­le­ty, od­po­veď náj­de­te v jú­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

Let­né vy­da­nie PC RE­VUE pri­ná­ša množ­stvo tém, pre po­ho­do­vé čí­ta­nie, nech ste kde­koľ­vek. A pre­to si ho uží­vaj­te pl­ný­mi dúš­ka­mi.

IT na le­to a inter­net na do­vo­len­ke

Práz­dni­ny sa za­ča­li a my ak­tuál­ne pri­chá­dza­me so špe­ciál­nou té­mou. Ve­no­vať sa bu­de­me to­mu, ako sa má­te sta­rať o elek­tro­ni­ku na do­vo­len­ke, čo­ho sa vy­strí­hať, resp. čo si ne­za­bud­núť pri­ba­liť do kuf­ra. Veď te­le­fón je už na do­vo­len­ke sa­moz­rej­mosť a tab­let by vám tiež ne­mal chý­bať.

IT na leto a internet na dovolenke

K to­mu fo­toa­pa­rát a mož­no no­te­book, ak chce­te po­čas od­dy­cho­va­nia aj tro­chu pra­co­vať. O to všet­ko sa tre­ba pos­ta­rať a my vám po­ra­dí­me, aký ba­toh, prí­pad­ne iný obal na tie­to stá­le chú­los­ti­vé za­ria­de­nia si má­te prip­ra­viť. Po­ra­dí­me vám aj v prí­pa­de, že sa smar­tfón či tab­let dos­ta­ne do kon­tak­tu s vo­dou a navl­hne. Exis­tu­je jed­no­du­chý trik, ako mi­ni­ma­li­zo­vať stra­ty.

Špič­ko­vé no­te­boo­ky pre ná­roč­ných

Ce­ny no­te­boo­kov kles­li až tak, že niek­to­ré mo­de­ly sú vní­ma­né ako spot­reb­ný to­var s od­ha­do­va­nou mo­rál­nou ži­vot­nos­ťou jed­né­ho ro­ka. Nej­de o ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie, skôr o ce­nu a mož­nosť po ro­ku kú­piť vý­hod­ne ďal­ší mo­del.

Špičkové notebooky pre náročných

Ten­to test však nie je za­me­ra­ný na ta­ké­to no­te­boo­ky, ale na mo­de­ly s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou a nad­štan­dar­dnou kva­li­tou a mož­nos­ťa­mi. Stá­le sú tu pou­ží­va­te­lia, kto­rí si za špič­ko­vé kús­ky na tr­hu ra­di prip­la­tia. Jed­nak dos­ta­nú pr­vo­tried­ne fun­kcie a vý­poč­to­vý vý­kon, jed­nak ma­jú mož­nosť pra­co­vať s no­te­boo­kom, na kto­rý si dl­ho­do­bo zvyk­nú.

Inter­net v do­vo­len­ko­vých des­ti­ná­ciách

Inter­net sa stal na­ším kaž­do­den­ným spo­loč­ní­kom, kto­ré­ho sa nech­ce­me vzdať ani na do­vo­len­ke. Spo­lie­hať sa na dos­tup­nosť sie­tí Wi-Fi sa vždy neop­la­tí - mô­žu byť spop­lat­ne­né, nes­ta­bil­né, ne­za­bez­pe­če­né ale­bo po­ma­lé. Net­re­ba za­bú­dať ani na ri­zi­ko zneu­ži­tia ve­rej­ných sie­tí Wi-Fi.

Internet v dovolenkových destináciách

Ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom ne­pos­ta­čí ani roa­min­go­vá po­nu­ka na­šich ope­rá­to­rov. O nej pí­še­me na inom mies­te v tom­to vy­da­ní. Ho­ci je o nie­čo lep­šia ako v mi­nu­los­ti, po­čet dát v ba­lí­ku je li­mi­tu­jú­ci fak­tor. 100 MB vám pos­ta­čí na ob­čas­nú kon­tro­lu e-mai­lov, ale po inter­ne­te si s tou­to vý­ba­vou veľ­mi ne­po­sur­fu­je­te. Pre­to sa v tom­to člán­ku za­me­ria­me na tre­tiu mož­nosť. Kú­pu pred­pla­te­nej SIM kar­ty.

Com­pu­tex 2014

Com­pu­tex je po­du­ja­tie, kto­ré sa už ra­dí k naj­väč­šej štvor­ke IT vý­stav vo sve­te. Za­čí­na sa to v ja­nuá­ri v Las Ve­gas/CES, vo feb­ruári nas­le­du­je Bar­ce­lo­na/MWC, po­tom je to Tai­pei/Com­pu­tex a na­po­kon Berlín/IFA v sep­tem­bri.

Computex 2014

PC RE­VUE bu­de ten­to rok osob­ne za­stú­pe­né na všet­kých šty­roch vý­sta­vách a už tra­dič­ne vám z nich pri­ná­ša­me exklu­zív­ne re­por­tá­že, fo­tog­ra­fie a vi­deá. Com­pu­tex je špe­cia­li­ta, pre­to­že viac zoh­ľad­ňu­je rých­lo ras­tú­ci ázij­ský trh. Tai­pei je po­riad­ne ďa­le­ko a ne­cho­dí sa sem čas­to, PC RE­VUE ma­lo na vý­sta­ve však až dvoch zá­stup­cov a tak pri­ná­ša­me nao­zaj roz­siah­lu re­por­táž.

Vir­tuál­na reali­ta sa blí­ži, 1. časť

Jed­na z tém, kto­ré de­sať­ro­čia lá­ka­jú auto­rov ve­dec­ko-fan­tas­tic­kej li­te­ra­tú­ry, je kon­cept vir­tuál­nej reali­ty. Pre­niesť sa poh­ľa­dom do cel­kom iné­ho sve­ta je sku­toč­ne nie­čo, po čom az­da kaž­dý člo­vek raz za­tú­ži.

Virtuálna realita sa blíži, 1. časť

Vý­skum tých­to me­cha­niz­mov pre­bie­ha už mno­ho ro­kov, pri­čom ús­peš­né up­lat­ne­nie tej­to tech­no­ló­gie si vy­ža­du­je pre­ko­na­nie mno­hých tech­nic­kých pre­ká­žok. Pok­rok je však ne­zadr­ža­teľ­ný a za­čí­na pri­ná­šať pr­vé ovo­cie. V akom sta­ve sú sú­čas­né pro­jek­ty a kto všet­ko na nich pra­cu­je?


obsah.jpg

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter