USA: Amazon čelí žalobe za nepovolené nákupy deti

Ame­ric­ká vlá­da ža­lu­je spo­loč­nosť Ama­zon za to, že umož­ni­la de­ťom na­ku­po­vať bez po­vo­le­nia ro­di­čov. Ame­ric­ká Fe­de­rál­na ob­chod­ná ko­mi­sia (FTC) chce na sú­de do­siah­nuť, aby spo­loč­nosť Ama­zon ob­ča­nom prep­la­ti­la pe­nia­ze, kto­ré mi­nu­li ich de­ti bez ich po­vo­le­nia. FTC chce tak­tiež do­siah­nuť, aby fir­ma Ama­zon zru­ši­la mož­nosť na­ku­po­vať bez vy­žia­da­nia hes­la.

Ne­po­vo­le­né ná­ku­py sú čas­to spo­je­né s det­ský­mi ap­li­ká­cia­mi, ako nap­rík­lad hry. Tie mô­žu byť pri sťa­ho­va­ní za­dar­mo, v rám­ci ap­li­ká­cie sa však mô­žu ob­ja­vo­vať di­gi­tál­ne pro­duk­ty, kto­ré sú na pre­daj. Ako prík­lad FTC uvied­la ap­li­ká­cie Tap Zoo a Ice Age Villa­ge, v kto­rých uží­va­te­lia ria­dia ZOO, či his­to­ric­ké mes­to. Ap­li­ká­cie však umož­ňu­jú ná­kup di­gi­tál­nych po­lo­žiek, kto­ré čas­to sto­ja sku­toč­né pe­nia­ze.

Pod­ľa FTC spo­loč­nosť Ama­zon za­rea­go­va­la na sťaž­nos­ti klien­tov tým, že v ro­ku 2012 za­ča­la vy­ža­do­vať hes­lo v prí­pa­de drah­ších ná­ku­pov. V ro­ku 2013 za­ča­la hes­lo vy­ža­do­vať v prí­pa­de všet­kých ná­ku­pov. V prí­pa­de však, že uží­va­teľ hes­lo za­dal, ná­kup­né ok­no os­ta­lo ot­vo­re­né jed­nu ho­di­nu a vzni­kol tak pries­tor na ne­po­vo­le­né ná­ku­py.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter