ASUS oslavuje 25. výročie. Ako darček môžete získať zľavu na notebook.

Spo­loč­nosť ASUS ten­to rok os­la­vu­je 25. vý­ro­čie svoj­ho za­lo­že­nia. V rám­ci tej­to uda­los­ti spus­til ASUS ak­ciu, vďa­ka kto­rej mô­že­te zís­kať pri kú­pe no­vé­ho no­te­boo­ku ASUS až 105 eur nas­päť. Pod­mien­kou je, aby ste si do 23. jú­la kú­pi­li je­den z no­te­boo­kov s pro­ce­so­rom In­tel Co­re.

V praxi si te­da zá­kaz­ník vy­be­rie no­vý no­te­book s pro­ce­so­rom In­tel Co­re, za­kú­pi ho a po mi­ni­mál­ne 15 a maximál­ne 45 dňoch si za­re­gis­tru­je svoj pok­lad­nič­ný dok­lad cez on-li­ne for­mu­lár ASU­Su. Po schvá­le­ní mu po­tom spo­loč­nosť pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu Cas­hback vy­pla­tí vop­red sta­no­ve­nú su­mu z je­ho ná­ku­pu pria­mo na je­ho ban­ko­vý účet.

Viac in­for­má­cií a zoz­nam pro­duk­tov, kto­ré sú sú­čas­ťou pro­moak­cie, náj­de­te tu.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter