Larry Page z Google navrhuje kratší pracovný týždeň a viac čiastočných úväzkov. Zníži to nezamestnanosť.

Larry Pa­ge, spo­lu­zak­la­da­teľ a vý­kon­ný ria­di­teľ Goog­lu, si mys­lí, že by sme sa v bu­dúc­nos­ti moh­li doč­kať viac čias­toč­ných úväz­kov, ako je to dnes.

Pa­ge spo­loč­ne s ďal­ším spo­lu­zak­la­da­te­ľom Goog­lu Sergeyom Bri­non sa mi­nu­lý týž­deň na sum­mi­te Khos­la Ven­tu­res ne­for­mál­ne stret­li pri pria­teľ­skom roz­ho­vo­re so za­kla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti Khos­la Ven­tu­res Vi­no­dom Khos­lom. Ich kon­ver­zá­cia pre­bie­ha­la na pó­diu a ve­no­va­la sa mno­hým té­mam; o tom, aké mož­nos­ti mal Goog­le v za­čiat­koch a pre­čo ich ne­vyu­žil, ale­bo nap­rík­lad o stro­jo­vom uče­ní a stro­joch pre­be­ra­jú­cich ľud­skú prá­cu. Od­tiaľ sa ich roz­ho­vor sto­čil k prob­lé­mu 40-ho­di­no­vé­ho pra­cov­né­ho týž­dňa, kto­rý pod­ľa Pa­gea už pre mno­hých dáv­no nie je nut­nosť.

„Roz­hod­ne ve­rím, že by sme ma­li žiť v hoj­nos­ti," po­ve­dal Pa­ge. „Po­mys­li­te na to, čo pot­re­bu­je­me, bý­va­nie, bez­pe­čie, vzde­la­nie pre na­še de­ti. Množ­stvo zdro­jov a prá­ce na to, aby sme to moh­li mať, je cel­kom ma­lé. Pred­sta­va, že všet­ci mu­sí­me na us­po­ko­je­nie tých­to po­trieb ho­rúč­ko­vi­to pra­co­vať, nie je prav­di­vá."

Pod­ľa Pa­gea je dnes 40-ho­di­no­vý týž­deň skôr o ľud­ských so­ciál­nych pot­re­bách ako o tých fi­nan­čných. „Ve­ľa ľu­dí je neš­ťas­tných, ak ne­ma­jú čo ro­biť," po­ve­dal. „Mu­sí sa cí­tiť pot­reb­ní."

V teo­re­tic­kej čas­ti roz­ho­vo­ru Pa­ge tiež upo­zor­nil, že viac čias­toč­ných úväz­kov by moh­lo zní­žiť ne­za­mes­tna­nosť. „Tým­to spô­so­bom mô­žu mať dva­ja ľu­dia prá­cu na po­lo­vič­ný úvä­zok. Ak sa ľu­dí spý­ta­te, kto by chcel týž­deň do­vo­len­ky na­vy­še, prih­lá­sia sa všet­ci. Dva týž­dne ale­bo štvor­dňo­vý pra­cov­ný týž­deň? Zno­vu by sa prih­lá­si­li. Väč­ši­na ľu­dí pra­cu­je ra­da, ale tiež by chce­li trá­viť viac ča­su s ro­di­na­mi a ve­no­vať sa svo­jim zá­uj­mom. Ma­li by sme mať ne­ja­ký koor­di­no­va­ný spô­sob, ako dĺžku pra­cov­né­ho týž­dňa pris­pô­so­biť."

Ten­to ná­zor vy­vo­lal pat­rič­nú kon­tro­ver­ziu, nap­rík­lad ana­ly­tik zo spo­loč­nos­ti The Ga­briel Con­sul­ting Group Dan Olds poz­na­me­nal, že to tro­chu znie, ako­by Pa­ge žil ale­bo si as­poň pred­sta­vo­val ži­vot v uto­pic­kom sve­te.

Pa­ge s Bri­nom sa v roz­ho­vo­re vrá­ti­li aj do ro­ku 1997, keď ma­li spo­loč­ne so svo­ji­mi par­tner­mi príl­eži­tosť pre­dať svo­ju tech­no­ló­giu Pa­ge­Rank. Po­nu­ka, kto­rú dos­ta­li, ne­bo­la dos­ta­toč­ne vy­so­ká, ale Pa­ge po­ve­dal, že to ne­bo­lo len o pe­nia­zoch. „Mys­lím si, že dô­vod, pre­čo sme al­go­rit­mus a ce­lú fir­mu na­ko­niec nep­re­da­li, bo­lo ten, že sme ho­vo­ri­li tak­mer so všet­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi ve­nu­jú­ci­mi sa vy­hľa­dá­va­niu a tie ne­ma­li zá­ujem," po­ve­dal Pa­ge. „Ne­vi­de­li sme dô­vod ísť pra­co­vať na mies­to, kde by sa v bu­dúc­nosť na­šich ná­pa­dov ani ne­ve­ri­lo, a ja som sa roz­ho­dol do­ká­zať nie­čo v ob­las­ti, kto­rej sa pod­ľa všet­ké­ho iní ani veľ­mi nech­ce­li ve­no­vať."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter