Záujem o drahšie ultramobilné notebooky rastie

Kým zá­ujem o tra­dič­né PC a no­te­boo­ky dl­ho­do­bo upa­dá, pod­ľa ana­lý­zy tr­hu agen­tú­ry Gar­tner je jed­noz­nač­ne na vzos­tu­pe no­vá ge­ne­rá­cia pré­mio­vých ultra­mo­bil­ných prís­tro­jov.

Gar­tner me­dzi pré­mio­vé ultra­mo­bil­né za­ria­de­nia (v angl. Pre­mium Ultra­mo­bi­les) za­hŕňa mo­de­ly ako Mac­Book Air od App­lu, Sur­fa­ce Pro od Mic­ro­sof­tu, naj­vyš­šie ra­dy ultra­boo­kov, hyb­ri­dy a ďal­šie hig­hen­do­vé ultra­ľah­ké prís­tro­je, op­ti­ma­li­zo­va­né na pre­ná­ša­nie a maximál­nu mo­bi­li­tu. Nao­pak, chro­me­boo­ky a prís­tro­je s Win­dows RT pod­ľa Gar­tne­ru kle­sa­jú a nas­le­du­jú tak už vy­miz­nu­té net­boo­ky.

Pod­ľa Gar­tne­ru mož­no vďa­ka vzos­tu­pu zá­uj­mu o tie­to no­vé ka­te­gó­rie prís­tro­jov oča­ká­vať, že pre­da­je PC za ten­to rok cel­ko­vo mier­ne vzras­tú a pád z ro­ku 2013 by sa už ne­mal opa­ko­vať. Ako uka­zu­je aj graf oča­ká­va­ných pre­da­jov pod člán­kom, ná­rast no­vej ka­te­gó­rie za­ria­de­ní by mal byť ove­ľa ag­re­sív­nej­ší než pre­pad tra­dič­ných PC a no­te­boo­kov.

Ak sa te­da v ro­ku 2015 pre­dá pred­pok­la­da­ných 55 mi­lió­nov ultra­mo­bil­ných prís­tro­jov, mal by ich cel­ko­vý po­čet (tzv. in­stall ba­se) me­dzi pou­ží­va­teľ­mi do­sa­ho­vať už stov­ky mi­lió­nov. Z to­ho 80 % by ma­li byť prís­tro­je s pl­no­hod­not­ný­mi Win­dows.

gartner-premium-ultramobile-mid-2014.png

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter