Firma Apple neuspela v patentovom spore v Číne

Spo­loč­nosť App­le neus­pe­la pred čín­skym sú­dom v pa­ten­to­vom spo­re so spo­loč­nos­ťou Zhiz­hen Inter­net Tech­no­lo­gy a s čín­skym úra­dom na ochra­nu du­šev­né­ho vlas­tníc­tva. Spo­loč­nosť App­le sa ob­rá­ti­la na súd s tým, že pa­ten­to­vé prá­va spo­loč­nos­ti Zhiz­hen Inter­net Tech­no­lo­gy sú­vi­sia­ce s tech­no­ló­giou roz­poz­ná­va­nia hla­su sú nep­lat­né.

Pod­ľa čín­ske­ho den­ní­ka Peop­le's Dai­ly však súd v Pe­kin­gu roz­ho­dol v pros­pech čín­skej spo­loč­nos­ti. Den­ník zá­ro­veň uvie­dol, že spo­loč­nosť App­le má v úmys­le od­vo­lať sa.

Roz­hod­nu­tie ot­vá­ra ces­tu k to­mu, aby čín­ska spo­loč­nosť Zhiz­hen Inter­net Tech­no­lo­gy pred sú­dom ob­vi­ni­la fir­mu App­le z po­ru­šo­va­nia jej pa­ten­tov. "Na­neš­ťas­tie si nie sme ve­do­mí, že by Zhiz­hen vlas­tnil pa­tent pred­tým, než sme uvied­li Si­ri (tech­no­ló­giu roz­poz­ná­va­nia hla­su). Tak­tiež si ne­mys­lí­me, že ten­to pa­tent pou­ží­va­me," uvied­la spo­loč­nosť App­le vo svo­jom sta­no­vis­ku. Ame­ric­ká fir­ma uvied­la, že má ot­vo­re­ný pos­toj k roz­ho­vo­rom s Zhiz­hen. Čín­ska fir­ma si­tuáciu ne­ko­men­to­va­la. Čín­ska spo­loč­nosť už v ro­ku 2012 ža­lo­va­la App­le s tým, že po­ru­ši­la jej pa­ten­to­vé prá­va.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter