Sergey Brin, Google: „Vlastníctvo auta je prežitok, autá by sa mali zdieľať“

Za­kla­da­te­lia Goog­lu, Sergey Brin a Larry Pa­ge, sa v roz­ho­vo­re s Vi­no­dom Khos­lom roz­ho­vo­ri­li o ich ví­zii bu­dúc­nos­ti. Sergey Brin ok­rem iné­ho tvr­dí, že in­te­li­gen­tné au­tá mô­žu pri­niesť množ­stvo zmien a to nie­len z hľa­dis­ka spô­so­bu ich šo­fé­ro­va­nia.

Pl­ne auto­ma­ti­zo­va­né au­tá ne­bu­dú mať plyn, vo­lant ani br­zdy. Vďa­ka to­mu by sa mo­hol zme­niť aj di­zajn ich inter­iéru. „Se­dad­lá bu­dú mož­no oto­če­né k se­be. Ne­mys­lím si, že di­zajn inter­iéru kla­sic­kých áut je vhod­ný pre se­bes­tač­né vo­zid­lá," tvr­dí Brin.

Zá­ro­veň do­dá­va, že by sa mal zme­niť spô­sob vlas­tníc­tva auto­mo­bi­lov. „Pri autách, kto­ré sa do­ká­žu šo­fé­ro­vať, ne­pot­re­bu­je­te toľ­ko mies­ta na par­ko­va­nie. Ne­pot­re­bu­je­te mať jed­no vo­zid­lo na oso­bu. Vy­stú­pi­te a o auto sa ďa­lej nes­ta­rá­te. Prí­de pre vás, ak ho bu­de­te pot­re­bo­vať," vy­svet­ľu­je Brin. Zá­kla­dom je­ho ví­zie sú zdie­ľa­né vo­zid­lá, kto­ré sa za se­bou za­ra­dia ako va­gó­ny vla­ku. Vďa­ka to­mu, že me­dzi se­bou ko­mu­ni­ku­jú, do­ká­žu jaz­diť rých­lej­šie a bez­peč­nej­šie ako dneš­né au­tá po di­aľ­ni­ciach.

Kom­plet­ný roz­ho­vor si mô­že­te po­zrieť v pril­ože­nom vi­deu.

Video:


Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter