Internet na Slovensku navštevuje 71 % obyvateľov

Na Slo­ven­sku nav­šte­vu­je inter­net už 71 % osôb vo ve­ku od 18 do 69 ro­kov. Prie­mer­ný slo­ven­ský inter­ne­to­vý uží­va­teľ strá­vi na inter­ne­te osem a pol ho­di­ny me­sač­ne. Po­čet zob­ra­ze­ní strá­nok do­siah­ne u jed­né­ho uží­va­te­ľa 543 me­sač­ne.

Vy­plý­va to z vý­sled­kov štú­die On­li­ne Lan­dsca­pe Cen­tral Euro­pe ob­chod­no-po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti Ge­mius. Roz­ší­re­nie inter­ne­tu v SR je nad prie­me­rom ce­lé­ho re­gió­nu stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, kde inter­net v prie­me­re nav­šte­vu­je 67 % oby­va­te­ľov.

Pod­ľa vý­sled­kov štú­die je v štá­toch Vi­seg­rád­skej štvor­ky (V4) cel­ko­vo 31 mil. uží­va­te­ľov inter­ne­tu. "Naj­väč­ším inter­ne­to­vým tr­hom je pod­ľa poč­tu uží­va­te­ľov Poľ­sko, av­šak naj­vyš­šiu mie­ru roz­ší­re­nia inter­ne­tu vy­ka­zu­je ČR, kde inter­net nav­šte­vu­je už 96 % uží­va­te­ľov vo ve­ku od 18 do 69 ro­kov," uvied­la po­ra­den­ská spo­loč­nosť. Slo­ven­ská on­li­ne po­pu­lá­cia do­sa­hu­je 3,3 mi­lió­na uží­va­te­ľov, pri­čom roz­lo­že­nie pod­ľa poh­la­via je zo všet­kých skú­ma­ných štá­tov naj­rov­no­mer­nej­šie, kon­šta­tu­je Ge­mius.

Za­tiaľ čo v Poľ­sku a Ma­ďar­sku vy­hľa­dá­va­jú uží­va­te­lia pre­dov­šet­kým weby spo­je­né so zá­ba­vou, na Slo­ven­sku a v ČR sa za­ují­ma­jú skôr o prak­tic­ky za­me­ra­né webo­vé strán­ky, ako nap­rík­lad da­ta­bá­zy, ma­py či ces­tov­né po­riad­ky. Na Slo­ven­sku sú tiež ob­ľú­be­né webo­vé strán­ky on­li­ne ob­cho­dov, pri­čom v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka ich nav­ští­vi­lo o 220-ti­síc uží­va­te­ľov viac ako v pred­chá­dza­jú­com ro­ku.

Ras­tú­ca náv­štev­nosť z mo­bil­ných za­ria­de­ní zna­me­ná pod­ľa spo­loč­nos­ti Ge­mius vý­zvu pre mar­ke­té­rov a za­dá­va­te­ľov rek­la­my. Vy­uži­tie mo­bil­ných za­ria­de­ní pre rek­la­mu je v sú­čas­nos­ti po­mer­ne níz­ke, pod­ľa štú­die ge­miu­sAd­Mo­ni­tor do­sa­hu­je rek­la­ma v mo­bil­ných za­ria­de­niach iba tri per­cen­tá z ce­lé­ho ob­je­mu on­li­ne rek­la­my. Ge­mius však pred­pok­la­dá jej kon­štant­ný rast.

Ge­mius je ob­chod­no-po­ra­den­ská spo­loč­nosť, kto­rá sa za­me­ria­va na ob­lasť inter­ne­tu. Pô­so­bí na 30 tr­hoch v Euró­pe, na Blíz­kom vý­cho­de a v Af­ri­ke.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter