Slovanet mení majiteľa, skupina Asseco odchádza

Pos­ky­to­va­teľ te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, inter­ne­tu, ale aj te­le­ví­zie, spo­loč­nosť Slo­va­net, me­ní ma­ji­te­ľa. Ako v uto­rok in­for­mo­val den­ník Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN), me­dzi­ná­rod­ná sku­pi­na As­se­co od­chá­dza, pri­čom svo­jich 51 % ak­cií pre­dá­va za 11 mil. eur spo­loč­nos­ti Snet, za kto­rou sú spo­lu­ma­ji­te­lia a niek­daj­ší za­kla­da­te­lia fir­my. Fir­ma sa tak prib­liž­ne po ôs­mich ro­koch dos­ta­la späť do čis­to slo­ven­ské­ho vlas­tníc­tva. "Roz­hod­nu­tie od­pre­dať svoj 51-per­cent­ný po­diel v Slo­va­ne­te zre­lo v sku­pi­ne As­se­co už nie­koľ­ko ro­kov," uvie­dol pre HN vý­kon­ný ria­di­teľ As­se­co Cen­tral Euro­pe Jo­zef Klein.

Pod­ľa HN sa pod dob­ré čís­la Slo­va­ne­tu pod­pi­so­va­li naj­mä ak­vi­zí­cie, do kto­rých dá­va­la fir­ma roč­ne sto­ti­sí­ce eur. Prá­ve to by mo­hol byť v bu­dúc­nos­ti pod­ľa den­ní­ka prob­lém, keď­že As­se­co, do­te­raz väč­ši­no­vý ma­ji­teľ, sa dl­ho­do­bo pro­fi­lu­je v IT sek­to­re. "V kon­so­li­dá­cii stál Slo­va­net bo­kom, pre­to­že pro­fi­lo­vo ne­za­pa­dal do sku­pi­ny," vy­svet­lil Klein.

Ne­mu­sí to byť pos­led­ná zme­na, sta­ro­no­ví ma­ji­te­lia Slo­va­ne­tu to­tiž pot­re­bu­jú par­tne­ra prá­ve pre­to, aby za­bez­pe­čil in­ves­tí­cie na roz­voj, kon­šta­tu­jú HN.

Zá­ujem vstú­piť do te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho biz­ni­su pod­ľa HN v mi­nu­los­ti viac­krát potvr­di­la sku­pi­na J&T. Sa­mot­ná sku­pi­na sí­ce zá­ujem ne­pop­re­la, no ani ne­potvr­di­la. "Sku­pi­na J&T sle­du­je via­ce­ré in­ves­tič­né príl­eži­tos­ti, pri­čom mno­hé z nich sa ne­dos­ta­nú do reali­zač­nej fá­zy. Vy­jad­ru­je­me sa pre­to len k uzav­re­tým ob­cho­dom," po­ve­da­la pre HN PR ma­na­žér­ka J&T Ban­ky Len­ka Gá­li­ko­vá.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter