USA na palubu lietadla nepustia vybitý telefon alebo notebook.

Pod­ľa na­ria­de­nia ame­ric­ké­ho Úra­du pre bez­peč­nosť v dop­ra­ve (Tran­spor­ta­tion Se­cu­ri­ty Ad­mi­nis­tra­tion - TSA) mu­sia le­tis­ká po­sil­niť skrí­ning elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní pa­sa­žie­rov vrá­ta­ne mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Úrad­ní­ci mô­žu po­žia­dať ces­tu­jú­ce­ho, aby za­pol svo­je za­ria­de­nie, a v prí­pa­de, že ne­bu­de na­bi­té, ne­do­vo­lia zob­rať ho na pa­lu­bu lie­tad­la. Ide zrej­me o bez­peč­nos­tné opat­re­nie rea­gu­jú­ce na hroz­bu te­ro­ris­tic­kých úto­kov. Oba­vy sú­vi­sia naj­mä s mi­li­tan­tný­mi hnu­tia­mi zo Sý­rie a Je­me­nu, kto­ré údaj­ne vy­ví­ja­jú bom­by schop­né obísť bez­peč­nos­tné opat­re­nia na le­tis­ku.

Pod­ľa agen­tú­ry Reu­ters bu­dú úrad­ní­ci ve­no­vať zvý­še­nú po­zor­nosť mo­bil­ným te­le­fó­nom vy­ro­be­ným spo­loč­nos­ťa­mi App­le a Sam­sung. Úrad neuvie­dol, či sprís­ne­nie kon­trol mô­že spô­so­biť aj meš­ka­nie le­tov a či po­doz­ri­vé oso­by mô­žu v ich dôs­led­ku zmeš­kať let. Nie je jas­né ani to, kto­rých le­tísk sa bu­dú prís­nej­šie kon­tro­ly tý­kať, no pod­ľa BBC je jed­ným z nich aj lon­dýn­ske le­tis­ko Heat­hrow.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter