Trh s počítačmi, notebokmi, tabletmi a mobilnými telefónmi vzrastie o 4,2 %

Vy­plý­va to z od­ha­dov ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner. "Rok 2014 bu­de v zna­me­ní re­la­tív­ne­ho oži­ve­nia ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu s po­čí­tač­mi," uvie­dol ria­di­teľ vý­sku­mu Ran­jit Atwal. Za­tiaľ čo tem­po ras­tu sve­to­vé­ho tr­hu s tab­let­mi sa pod­ľa ne­ho spo­ma­ľu­je, na tr­hu s po­čí­tač­mi nas­ta­ne po vla­ňaj­šom 9,5-per­cen­tnom pok­le­se re­la­tív­ne oži­ve­nie. Spô­so­biť by ho ma­la vý­me­na sys­té­mu Win­dows XP a ob­me­na až 60 mil. pro­fe­sio­nál­nych PC vo fir­mách na vy­spe­lých tr­hoch.

Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť od­ha­du­je, že pre­daj tab­le­tov sa v tom­to ro­ku spo­ma­lí, me­dzi­roč­ne však vzras­tie o 23,9 % s pre­da­jom 256 mil. ku­sov. Pre­daj mo­bil­ných te­le­fó­nov by mal do­siah­nuť 1,9 mi­liar­dy ku­sov, čo pri po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom pred­sta­vu­je rast o 3,1 per­cen­ta. Na­ďa­lej sa bu­de v tom­to ro­ku da­riť tr­žbám z pre­da­ja in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, pri­čom spo­loč­nosť Gar­tner pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2018 bu­dú tvo­riť až 88 % z ce­los­ve­to­vých tr­žieb z pre­da­ja mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Worldwide De­vi­ce Ship­ments by Seg­ment (Thou­sands of Units)

De­vi­ce Ty­pe

2013

2014

2015

Tra­di­to­nal PCs (Desk-Ba­sed and No­te­book)

296,131

276,221

261,657

Ultra­mo­bi­les, Pre­mium

21,517

32,251

55,032

PC Mar­ket To­tal

317,648

308,472

316,689

Tab­lets

206,807

256,308

320,964

Mo­bi­le Pho­nes

1,806,964

1,862,766

1,946,456

Ot­her Ultra­mo­bi­les (Hyb­rid and Clam­shell)

2,981

5,381

7,645

To­tal

2,334,400

2,432,927

2,591,753

Sour­ce: Gar­tner (Ju­ne 2014)

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter