Dátová spotreba v mobiloch do roku 2019 narastie 10-násobne

Spot­re­ba mo­bil­ných dát v Q1 2014 pre­ko­na­la ce­lo­roč­nú dá­to­vú spot­re­bu z ro­ku 2011. Pod­ľa pred­po­ve­de Eric­sso­nu má do ro­ku 2019 dá­to­vá pre­vádz­ka kaž­do­roč­ne na­rásť v prie­me­re o 45 %. Na kon­ci pro­jek­to­va­né­ho ob­do­bia by cel­ko­vá mo­bil­ná dá­to­vá pre­vádz­ka ma­la do­siah­nuť de­sať­ná­so­bok tej mi­nu­lo­roč­nej, te­da prib­liž­ne 10 exabaj­tov.

Vý­raz­ne ras­tie aj po­čet mo­bil­ných dá­to­vých pri­po­je­ní a ta­kis­to aj prie­mer­ná spot­re­ba dát na pou­ží­va­te­ľa. Na vzos­tu­pe sú aj mo­bil­né ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nia, kto­rých po­čet v ro­ku 2019 do­siah­ne 7,6 mi­liar­dy. V tom ča­se bu­dú tvo­riť 80 % všet­kých mo­bil­ných pri­po­je­ní.

Naj­vý­raz­nej­ší rast v poč­te mo­bil­ných dá­to­vých pri­po­je­ní za­zna­me­ná Ázia, kde na­ras­tú dva­nás­ťná­sob­ne. Len v sa­mot­nej Čí­ne by ich do pia­tich ro­kov ma­lo pri­bud­núť viac ako pol mi­liar­dy. Čo sa tý­ka re­gió­nu stred­nej Euró­py, Eric­sson od­ha­du­je, že sa po­čet no­vých pri­po­je­ní do ro­ku 2019 zvý­ši osem­ná­sob­ne.

V ro­ku 2019 prie­mer­ný pou­ží­va­teľ smar­tfó­nu spot­re­bu­je šty­rik­rát viac mo­bil­ných dát, ako je to dnes. Neus­tá­le sa zvy­šu­jú­ci po­čet „múd­rych" te­le­fó­nov, stá­le po­pu­lár­nej­ší vi­deoob­sah, rých­lej­šie mo­bil­né sie­te a zlep­šo­va­nie pok­ry­tia sú dô­vo­dy ras­tu spot­re­by dát.

Cel­ko­vá dá­to­vá pre­vádz­ka ge­ne­ro­va­ná smar­tfón­mi už pre­ko­na­la ob­jem dát spot­re­bo­va­ných mo­bil­ný­mi po­čí­tač­mi, tab­let­mi a rou­ter­mi. Ako od­ha­du­je štú­dia, do ro­ku 2019 po­čet smar­tfó­nov vo sve­te na­ras­tie troj­ná­sob­ne, čo po­ve­die k dra­ma­tic­ké­mu ná­ras­tu dá­to­vej spot­re­by.

Spot­re­ba mo­bil­ných dát ras­tie ove­ľa rých­lej­šie ako dá­ta spot­re­bo­va­né v pev­ných sie­ťach. V ab­so­lút­nom mie­re zos­ta­ne fixná dá­to­vá pre­vádz­ka do­mi­nan­tná aj v ro­ku 2019, ho­ci jej po­diel kles­ne. Kým v 2013 mo­bil­ná dá­to­vá pre­vádz­ka pred­sta­vo­va­la 5 % cel­ko­vých pre­ne­se­ných dát, v ro­ku 2019 jej po­diel po­ras­tie na 12 %.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter