STU: Na viaceré fakulty sa možno prihlásiť v 2. kole

Päť fa­kúlt Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty a Ústav ma­naž­men­tu vy­pí­sa­li v jú­li a augus­te dru­hé ko­lo pri­jí­ma­cích skú­šok, in­for­mo­va­la agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ky­ňa STU An­drea Set­tey Haj­dú­cho­vá.

Zá­ujem­co­via sa mô­žu po­čas le­ta prih­lá­siť do dru­hé­ho ko­la pri­jí­ma­cích skú­šok na Fa­kul­tu elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky, Stroj­níc­ku fa­kul­tu, Sta­veb­nú fa­kul­tu, Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kú fa­kul­tu, Fa­kul­tu che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie STU a na Ústav ma­naž­men­tu.

Na Fa­kul­tu elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU sa mož­no prih­lá­siť na všet­ky ba­ka­lár­ske aj in­ži­nierske prog­ra­my do 25. jú­la. Ide o prog­ra­my ap­li­ko­va­ná in­for­ma­ti­ka, auto­mo­bi­lo­vá elek­tro­ni­ka, elek­tro­ni­ka, elek­tro­tech­ni­ka, prie­my­sel­ná in­for­ma­ti­ka, te­le­ko­mu­ni­ká­cie. Do rov­na­ké­ho ter­mí­nu pri­jí­ma štu­den­tov aj Ústav ma­naž­men­tu na štu­dij­ný prog­ram pries­to­ro­vé plá­no­va­nie.

V prí­pa­de Fa­kul­ty che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie STU sa štu­den­ti mô­žu prih­lá­siť na dva ba­ka­lár­ske prog­ra­my, a to auto­ma­ti­zá­cia, in­for­ma­ti­zá­cia a ma­naž­ment v ché­mii a pot­ra­vi­nár­stve a na prog­ram chémia, me­di­cín­ska chémia a che­mic­ké ma­te­riá­ly. Prih­láš­ku si tre­ba po­dať do 11. augus­ta.

Na Stroj­níc­ku fa­kul­tu STU sa mož­no prih­lá­siť do 15. augus­ta na ba­ka­lár­ske štu­dij­né prog­ra­my ap­li­ko­va­ná me­cha­ni­ka a me­chat­ro­ni­ka, auto­ma­ti­zá­cia a in­for­ma­ti­zá­cia stro­jov a pro­ce­sov, ener­ge­tic­ké stro­jár­stvo, pro­ces­ná a en­vi­ron­men­tál­na tech­ni­ka, stro­jár­ske tech­no­ló­gie a ma­te­riá­ly, vý­rob­né sys­té­my a ma­na­žér­stvo kva­li­ty a auto­mo­bi­ly, lo­de a spa­ľo­va­cie mo­to­ry.

Rov­na­ko do 15. augus­ta sa mož­no eš­te prih­lá­siť na všet­ky ba­ka­lár­ske štu­dij­né prog­ra­my Sta­veb­nej fa­kul­ty STU, kon­krét­ne geo­dé­zia a kar­tog­ra­fia, po­zem­né stav­by a ar­chi­tek­tú­ra, in­ži­nierske konštruk­cie a dop­rav­né stav­by, vod­né stav­by a vod­né hos­po­dár­stvo, ma­te­ma­tic­ko-po­čí­ta­čo­vé mo­de­lo­va­nie, stav­by na tvor­bu a ochra­nu pros­tre­dia a tech­no­ló­gie a ma­na­žér­stvo sta­vieb. Ta­kis­to sa mož­no prih­lá­siť na štu­dij­ný prog­ram v an­glic­kom ja­zy­ku ci­vil en­gi­nee­ring (sta­veb­né in­ži­nier­stvo).

Na Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kú fa­kul­tu STU so síd­lom v Tr­na­ve si tre­ba prih­láš­ku po­dať ta­kis­to do 15. augus­ta. Tu sa štu­den­ti mô­žu prih­lá­siť na ba­ka­lár­ske štu­dij­né prog­ra­my ap­li­ko­va­ná in­for­ma­ti­ka a auto­ma­ti­zá­cia v prie­mys­le, bez­peč­nosť a ochra­na zdra­via pri prá­ci, kva­li­ta pro­duk­cie, ma­te­riá­lo­vé in­ži­nier­stvo, per­so­nál­na prá­ca v prie­my­sel­nom pod­ni­ku, po­čí­ta­čo­vá pod­po­ra vý­rob­ných tech­no­ló­gií, prie­my­sel­né ma­na­žér­stvo, vý­rob­né tech­no­ló­gie a vý­rob­né za­ria­de­nia a sys­té­my.

Viac in­for­má­cií je na inter­ne­to­vej strán­ke uni­ver­zi­ty stu­ba.sk

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter