V medzinárodnej programátorskej súťaži získali študenti UK bronz a predbehli Cambridge aj Stanford

Štu­den­ti Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve potvr­di­li svo­je prog­ra­má­tor­ské kva­li­ty a v me­dzi­ná­rod­nej prog­ra­má­tor­skej sú­ťa­ži zís­ka­li bronz. Druž­stvo štu­den­tov Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho sa zú­čas­tni­lo kon­com jú­na v Je­ka­te­rin­bur­gu na me­dzi­ná­rod­nej prog­ra­má­tor­skej sú­ťa­ži ACM ICPC. V ab­so­lút­nom po­ra­dí skon­či­li na­ši vy­so­koš­ko­lá­ci na 12. mies­te, za čo si vy­slú­ži­li spo­lu s ďal­ší­mi tro­mi druž­stva­mi bron­zo­vú me­dai­lu, in­for­mu­je ho­vor­ky­ňa uni­ver­zi­ty An­drea Földvá­ryo­vá.

Sú­ťaž ACM ICPC je pres­tíž­nou prog­ra­má­tor­skou sú­ťa­žou, na kto­rej sa zú­čas­tňu­jú všet­ky naj­lep­šie sve­to­vé uni­ver­zi­ty. Ten­to rok sa do úvod­ných kôl za­po­ji­lo 2 286 uni­ver­zít z 94 kra­jín sve­ta. Ako do­da­la Földvá­ryo­vá, Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho je v his­tó­rii sú­ťa­že je­di­nou slo­ven­skou uni­ver­zi­tou, kto­rej sa po­da­ri­lo pre­bo­jo­vať do fi­ná­le sú­ťa­že - ten­to rok už po de­sia­ty raz. Štu­den­ti Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v nej po­ra­zi­li i pres­tíž­ne sve­to­vé uni­ver­zi­ty, aký­mi sú Cam­brid­ge či Stan­ford.

Tím UK vy­rie­šil šty­ri úlo­hy za 454 mi­nút. Pr­vá skon­či­la Pet­roh­rad­ská štát­na uni­ver­zi­ta, dru­há Mos­kov­ská štát­na uni­ver­zi­ta, tre­tia Pe­kin­ská uni­ver­zi­ta, štvr­tá Ná­rod­ná taiwan­ská uni­ver­zi­ta. Pr­vé šty­ri tí­my zís­ka­li zla­tú me­dai­lu, ďal­šie šty­ri strie­bor­nú a ďal­šia štvo­ri­ca tí­mov si vy­bo­jo­va­la bron­zo­vú me­dai­lu, me­dzi ni­mi aj Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve. "Pred tí­mom Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho nes­kon­či­la žiad­na z re­no­mo­va­ných zá­pad­ných sve­to­vých uni­ver­zít v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých vied," do­da­la Földvá­ryo­vá.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter