Informatici z STU očakávajú plat po škole nad 1 300 eur

Naj­vyš­šie ná­ro­ky na plat ma­jú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty, kto­rí oča­ká­va­jú, že po ško­le dos­ta­nú 1 333 eur me­sač­ne. Čer­ství ab­sol­ven­ti slo­ven­ských vy­so­kých škôl pri­tom oča­ká­va­jú prie­mer­ný plat 916 eur me­sač­ne. Vy­plý­va to z reb­ríč­ka pla­to­vých oča­ká­va­ní ab­sol­ven­tov slo­ven­ských fa­kúlt, kto­rý zos­ta­vu­je spo­loč­nosť Pro­fe­sia.

Ab­sol­ven­ti slo­ven­ský vy­so­kých škôl, kto­rí si vla­ni hľa­da­li prá­cu cez por­tál Pro­fe­sia.sk, vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch uvá­dza­jú, že ich nás­tup­ný oča­ká­va­ný plat bu­de prib­liž­ne od 600 eur do 1 300 eur me­sač­ne. Naj­vyš­šie pla­to­vé ná­ro­ky ma­jú ab­sol­ven­ti in­for­ma­ti­ky, nao­pak, naj­niž­ší plat oča­ká­va­jú ab­sol­ven­ti teo­lo­gic­ké­ho a pe­da­go­gic­ké­ho za­me­ra­nia. Naj­vyš­šie oča­ká­va­né pla­ty vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch uvá­dza­li ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty.

Ich prie­mer­ný oča­ká­va­ný plat je 1 333 eur me­sač­ne. Za ni­mi s prie­mer­ným oča­ká­va­ným me­sač­ným pla­tom 1 252 eur nas­le­du­jú ab­sol­ven­ti Far­ma­ceu­tic­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho. V po­ra­dí tre­tie naj­vyš­šie pla­to­vé oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho, kto­rí by chce­li za­rá­bať 1 213 eur me­sač­ne.

Nao­pak, naj­me­nej oča­ká­va­jú, že bu­dú po vy­so­kej ško­le za­rá­bať ľu­dia, kto­rí skon­či­li Gréc­ko­ka­to­líc­ku teo­lo­gic­kú fa­kul­tu na Pre­šov­skej uni­ver­zi­te. Vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch uvá­dza­jú prie­mer­ný oča­ká­va­ný plat 592 eur me­sač­ne. O má­lo vy­ššie pla­to­vé oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti Pe­da­go­gic­kej fa­kul­ty Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty s oča­ká­va­ný­mi plat­mi 601 eur. Tre­tí v reb­ríč­ku naj­niž­ších oča­ká­va­ných pla­tov sú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ve­rej­nej sprá­vy Uni­ver­zi­ty P. J. Šafá­ri­ka v Ko­ši­ciach, kto­rí oča­ká­va­jú plat 668 eur.

Keď sa prie­mer­ný oča­ká­va­ný plat ab­sol­ven­tov po­rov­ná s prie­mer­ným oča­ká­va­ným pla­tom vy­so­koš­kol­sky vzde­la­ných ľu­dí s praxou, roz­diel je 10%. Ab­sol­ven­ti po ško­le oča­ká­va­jú prie­mer­ný plat 916 eur me­sač­ne, ľu­dia s vy­so­kou ško­lou a praxou 1 020 eur me­sač­ne. Po ško­le ma­jú veľ­mi po­dob­né oča­ká­va­né pla­ty ako ľu­dia s praxou tí ab­sol­ven­ti, kto­rí si hľa­da­jú prá­cu v ka­te­gó­riách ako ume­nie, prá­vo a le­gis­la­tí­va ale­bo che­mic­ký prie­my­sel.

Nao­pak, op­ro­ti ľu­ďom s praxou sú v oča­ká­va­niach skrom­nej­ší ab­sol­ven­ti, kto­rí sa chcú za­mes­tnať v ka­te­gó­riách lea­sing, ma­naž­ment, ob­chod ale­bo elek­tro­tech­ni­ka a ener­ge­ti­ka. Ab­sol­ven­ti, kto­rí si chcú náj­sť prá­cu v lea­sin­gu, oča­ká­va­jú o 16% niž­ší plat ako ľu­dia, kto­rí si hľa­da­jú v da­nej ka­te­gó­rii prá­cu, no už za se­bou ma­jú aj prax.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter