Prieskum: Budúci rok bude na svete viac mobilov ako ľudí

Bu­dú­ci rok po­čet mo­bil­ných pri­po­je­ní po pr­výk­rát prek­ro­čí po­čet ľu­dí na Ze­mi. Uvá­dza sa to v naj­nov­šom vy­da­ní Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port. Ako ďa­lej štú­dia od­ha­ľu­je, po­čet mo­bil­ných pri­po­je­ní ras­tie me­dzi­roč­ne o 7 %, pri­čom len v pr­vom štvrťro­ku 2014 pri­bud­lo 120 mi­lió­nov no­vých pri­po­je­ní. Na vzos­tu­pe sú aj mo­bil­né ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nia, kto­ré pod­ľa Eric­sso­nu v ro­ku 2019 do­siah­nu 7,6 mi­liar­dy. V tom ča­se to bu­de tvo­riť 80 % všet­kých mo­bil­ných pri­po­je­ní.

2016: Smar­tfó­ny vy­tla­čia jed­no­du­ché mo­bi­ly

Po­čet smar­tfó­nov do dvoch ro­kov pre­ras­tie po­čet jed­no­du­chých mo­bil­ných te­le­fó­nov. V ro­ku 2019 po­čet „múd­rych te­le­fó­nov" ce­los­ve­to­vo do­siah­ne 5,6 mi­liar­dy. V tom is­tom ča­se Euró­pa do­siah­ne mé­tu 765 mi­lió­nov smar­tfó­nov, čím ich po­čet prek­ro­čí po­čet Euró­pa­nov.

V pr­vom štvrťro­ku 2014 tvo­ril po­diel smar­tfó­nov na všet­kých pre­da­ných mo­bil­ných te­le­fó­noch 65 %. Neus­tá­le ras­tie aj mo­bil­ná dá­to­vá spot­re­ba, do ro­ku 2019 prie­mer­ný pou­ží­va­teľ smar­tfó­nu spot­re­bu­je šty­rik­rát viac mo­bil­ných dát, ako je to dnes. Sú­vi­sí to s ná­ras­tom cel­ko­vej mo­bil­nej dá­to­vej pre­vádz­ky, kto­rá by ma­la v ro­ku 2019 do­siah­nuť de­sať­ná­so­bok tej dneš­nej.

2019: Roz­die­ly v pe­net­rá­cii 4G/LTE bu­dú veľ­ké

V ro­ku 2019 bu­de 80 per­cent Euró­py pok­ry­tých LTE, ale pe­net­rá­cia bu­de len 30 per­cent op­ro­ti 85-per­cen­tné­mu prie­ni­ku LTE v Se­ver­nej Ame­ri­ke v rov­na­kom ča­se. Aj v rám­ci Euró­py bu­dú veľ­ké roz­die­ly naj­mä me­dzi re­gión­mi zá­pad­nej, stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Pok­ry­tie sie­ťa­mi LTE v se­ve­ro­vý­chod­nej Ázii by pod­ľa od­ha­dov ma­lo v ro­ku 2019 do­siah­nuť 95 per­cent, pri­čom pe­net­rá­cia LTE by sa ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni 45 per­cent. Do pia­tich ro­kov by ma­la Čí­na do­siah­nuť 700 mi­lió­nov pri­po­je­ní LTE, čo bu­de pred­sta­vo­vať viac ako štvr­ti­nu všet­kých sve­to­vých pri­po­je­ní LTE.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter