British Airways vás uspí sedemhodinovým videom z cesty vlakom

Ak ná­ho­dou plá­nu­je­te po­čas le­ta vy­užiť služ­by Bri­tish Airways, ur­či­te sa ne­bu­de­te nu­diť. No, vlas­tne… Po­vedz­me, že vám to bu­de jed­no, pre­to­že ce­lú ces­tu pres­pí­te.

As­poň tak ne­ja­ko by to ma­lo po no­vom fun­go­vať v lie­tad­lách brit­skej prep­rav­nej spo­loč­nos­ti. Tá bu­de ok­rem hollywood­skych tr­há­kov po­nú­kať zá­be­ry zo se­dem­ho­di­no­vej jaz­dy vla­kom po Nór­sku. Kon­krét­ne ide o scé­nic­ké vi­deo ces­ty z Ber­ge­nu do Os­la. V bu­dúc­nos­ti prep­rav­ca do­kon­ca plá­nu­je uviesť vi­deá z kŕme­nia vtá­kov, ple­te­nia či pre­chá­dzok v par­ku. Ri­chard D´Cru­ze, kto­rý má na sta­ros­ti zá­ba­vu pa­sa­žie­rov na pa­lu­be, sa vy­jad­ril:

„Je to hyp­no­ti­kum, upo­ko­ju­jú­ca a zá­bav­ná kva­li­ta Slow TV, kto­rá je per­fek­tná na zá­ba­vu po­čas lie­ta­nia."

Slow TV je te­le­víz­ny žá­ner po­pu­lár­ny v Nór­sku, kto­rý sa za­me­ria­va na pod­rob­nú do­ku­men­tá­ciu kaž­do­den­ných ak­ti­vít. Ces­ta z Ber­ge­nu, kto­rá bo­la pô­vod­ne za­chy­te­ná eš­te v ro­ku 2009, bo­la za ten čas zhliad­nu­tá už asi mi­lión­krát. Ďal­šie „za­ují­ma­vé" prík­la­dy Slow TV sú lov lo­so­sov ale­bo vý­let­ná plav­ba, kto­ré bo­li svoj­ho ča­su vy­sie­la­né 5 dní v ku­se.

Video:


Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter