Brno PHP - medzinárodná konferencia, ktorá vývojárom PHP rozšíri obzory

brnophp_elephant_white.png Br­no bu­de 20. sep­tem­bra 2014 de­jis­kom PHP kon­fe­ren­cie v roz­me­re, kto­rý v ČR do­te­raz chý­bal. Pred­ná­šať na Br­no PHP prí­du skú­se­ní exper­ti, ako sú re­lea­se ma­na­ger PHP 5.6 Fe­renc Ko­vacs (HU) ale­bo IT kon­zul­tant a uz­ná­va­ný expert na šká­lo­va­nie Ste­fan Priebsch (DE). Té­ma­mi ich prís­pev­kov sú nap­rík­lad Hip­pyVM - yet anot­her at­tempt at PHP per­for­man­ce; PHP 5.6: From The In­si­de Out; A com­plex ORM ... fas­ter than SQL?; The Jour­ney towards Con­ti­nuous In­teg­ra­tion; Ca­ching and tu­ning fun for high Sca­la­bi­li­ty. Kon­fe­ren­čným ja­zy­kom bu­de, ako už z náz­vov prís­pev­kov poz­nať, an­glič­ti­na.

Aby dob­rých správ ne­bo­lo má­lo, v ce­ne kon­fe­ren­cie je aj účasť na wor­ksho­pe za­me­ra­nom na Mic­ro­soft Azu­re, kto­rý sa pod ve­de­ním Štěpá­na Be­chyn­ské­ho us­ku­toč­ní už v pia­tok 19. sep­tem­bra. In­for­má­cia­mi a stret­nu­tia­mi na­bi­tý kon­fe­renč­ný deň za­vŕši­me na af­ter par­ty v reš­tau­rač­nom za­ria­de­ní The Pub v cen­tre mes­ta.

Za­ují­ma vás, ako vy­ví­ja v PHP sve­to­vá špič­ka? Stret­ni­te sa s ňou!

Ako sa zú­čas­tniť

● Re­gis­truj­te sa na strán­kach kon­fe­ren­cie Br­no PHP.
● Buď­te naj­rý­chlej­ší a kúp­te si vstu­pen­ku za zvý­hod­ne­nú ce­nu. V pred­pre­da­ji, kto­rý už te­raz na strán­kach kon­fe­ren­cie beží, sú lu­pe­ne ak­tuál­ne za iba 89 eur. Ne­vá­haj­te, zvý­hod­ne­ná ce­na pla­tí len do 15. 7. 2014!
● Prih­lás­te sa na sprie­vod­ný prog­ram (wor­kshop, af­ter par­ty). Ich ka­pa­ci­ta je ob­me­dze­ná! Wor­kshop na vlas­tnej ko­ži za­ži­je iba pr­vých 100 prih­lá­se­ných a na skve­lej networ­kin­go­vej af­ter par­ty sa bu­de môcť zú­čas­tniť len pr­vých 130 zá­ujem­cov. Za­tiaľ eš­te voľ­né mies­ta má­me, ale za­jtra už ne­mu­sia byť - ne­ne­chá­vaj­te prih­lá­se­nie na pos­led­nú chví­ľu a stav­te na is­to­tu.
● Príď­te.

Fe­renc Ko­vacs pred­sta­ví PHP 5.6

„The talk will gui­de you through the up­co­ming 5.6 ver­sion, and whi­le intro­du­cing the new fea­tu­res and backward in­com­pa­tib­le chan­ges, it will al­so gi­ve an in­sight about the de­ve­lop­ment pro­cess and the ra­tio­na­le be­hind tho­se chan­ges. The se­cond part of the talk will be intro­du­cing so­me of the run­ner-up fea­tu­res/ideas, which di­dn't ma­ke it in­to the re­lea­se, and it will al­so showca­se so­me of the cool fea­tu­res plan­ned for the next ma­jor ver­sion," zhŕňa Fe­renc Ko­vacs ob­sah svoj­ho prís­pev­ku.

„Chcel by som zdô­raz­niť, že tou­to kon­fe­ren­ciou chce­me pri­viesť uz­ná­va­né osob­nos­ti zo sve­ta PHP a zá­ro­veň uká­zať, že aj v na­šich kon­či­nách sú kva­lit­ní vý­vo­já­ri sle­du­jú­ci ak­tuál­ne di­anie a té­my," uvá­dza hlav­ný or­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie Ja­kub Za­ple­tal.

Po­nu­ka pre spon­zo­rov

Svo­je spon­zor­stvo Br­no PHP pris­ľú­bi­li spo­loč­nos­ti Di­xons Re­tail, PhpStorm, Mic­ro­soft a WebU­ni CZ. Os­lo­vi­la vás té­ma kon­fe­ren­cie? Po­môž­te nám ju eš­te zlep­šiť! Mož­nosť spon­zo­rin­gu je stá­le ot­vo­re­ná, ne­vá­haj­te nás kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter