Americká univerzita ponúka štipendium hráčom počítačových hier

Illi­nois­ká Uni­ver­zi­ta Ro­ber­ta Morri­sa ako pr­vá v USA za­ra­di­la e-špor­ty do svoj­ho prog­ra­mu a po­nú­ka šti­pen­diá pro­fe­sio­nál­nym hrá­čom po­čí­ta­čo­vých hier. Za­ča­la do svoj­ho no­vé­ho štu­dij­né­ho prog­ra­mu pri­jí­mať hrá­čov Lea­gue of Le­gends a uh­ra­dí e-špor­tov­com 50 % škol­né­ho a ži­vot­ných nák­la­dov.

Na ame­ric­kých uni­ver­zi­tách fun­gu­je roz­vi­nu­tý sys­tém pos­ky­to­va­nia šti­pen­dií kla­sic­kým špor­tov­com. Spon­zo­ri už skôr po­nú­ka­li šti­pen­diá aj e-špor­tov­com, ale to­to je pr­vý prí­pad, keď uni­ver­zi­ta pri­dá vi­deoh­ry do svoj­ho prog­ra­mu.

Video:


Uni­ver­zi­ta vo svo­jom vy­hlá­se­ní uvá­dza, že „uz­ná­va hod­no­tu a le­gi­tím­nosť e-špor­tov" a Lea­gue of Le­gends po­va­žu­je za „kom­pe­ti­tív­nu a ná­roč­nú hru, kde sa na ús­pech vy­ža­du­je znač­né množ­stvo tí­mo­vej prá­ce". Uni­ver­zi­ta chce pri­jať 27 štu­den­tov, kto­rí by vy­tvo­ri­li tri 9-člen­né tí­my. Štu­den­ti bu­dú hrať v Colle­gia­te Star Lea­gue, sú­ťa­ži ame­ric­kých uni­ver­zít, od­kiaľ sa mô­žu kva­li­fi­ko­vať do North Ame­ri­can Colle­gia­te Cham­pion­ship, tur­na­ja or­ga­ni­zo­va­né­ho tvor­com hry Riot Ga­mes, kde sa bo­ju­je o 100 000-do­lá­ro­vé šti­pen­dium.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter