PR: Servery s novým procesorom POWER8 ponúkajú vysoký výkon a šetria zákazníkom náklady

O prí­no­se no­vej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov POWER8 a hig­hen­do­vých server­och na nich pos­ta­ve­ných sme sa roz­prá­va­li s Mar­ti­nom Ne­meč­kom, špe­cia­lis­tom na sys­té­my UNIX a vir­tua­li­zá­ciu.

V čom je no­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­ra POWER8 lep­šia ako tá pred­chá­dza­jú­ca?

No­vý pro­ce­sor POWER8 pri­chá­dza s vý­raz­ný­mi zlep­še­nia­mi v ob­las­ti ar­chi­tek­tú­ry či­pu, I/O zber­ni­ce a aj pa­mä­ťo­vé­ho sub­sys­té­mu. Sa­mot­ný čip je osa­de­ný 12 vý­poč­to­vý­mi jad­ra­mi, z kto­rých kaž­dé do­ká­že spra­co­vá­vať 8 vlá­kien sú­čas­ne. V star­šej ge­ne­rá­cii POWER7 to bo­lo maximál­ne 8 ja­dier a 4 vlák­na na jad­ro. Či­že no­vý pro­ce­sor do­ká­že spra­cú­vať pa­ra­lel­ne viac ope­rá­cií a do­sa­hu­je vy­šší vý­kon na jed­no pro­ce­so­ro­vé jad­ro. Cel­ko­vo te­da je­den pro­ce­sor zvlád­ne sú­bež­né spra­co­va­nie až 96 vlá­kien. Ďal­šia dô­le­ži­tá zme­na sa od­oh­ra­la na úrov­ni zme­ny ar­chi­tek­tú­ry vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te. Kaž­dé z ja­dier je vy­ba­ve­né vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou 512 kB SRAM L2 a 8 MB eD­RAM L3, čo zna­me­ná v cel­ko­vom súč­te 6 MB vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te L2 a 96 MB L3. Ok­rem to­ho v rám­ci ar­chi­tek­tú­ry pa­mä­ťo­vé­ho sys­té­mu pri­bud­la ďal­šia úro­veň vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te, tzv. L4 s veľ­kos­ťou maximál­ne 128 MB eD­RAM.

Aké sú je­ho uni­kát­ne vlas­tnos­ti, resp. v čom je od­liš­ný od pre­doš­lej ge­ne­rá­cie?

Nap­rík­lad tak­zva­ný I/O kon­tro­lér bol pre­su­nu­tý pria­mo na čip, čo umož­ňu­je zvý­še­nie prie­pus­tnos­ti ko­mu­ni­ká­cie pro­ce­so­ra a vstup­no-vý­stup­ných ka­riet až 2,3-ná­sob­ne op­ro­ti pre­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii POWER7. Ok­rem to­ho cel­ko­vá pa­mä­ťo­vá prie­pus­tnosť sa zvý­ši­la op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii POWER7 viac ako dvoj­ná­sob­ne na hod­no­tu 230 GB/s. Je to aj vďa­ka in­teg­ro­va­niu no­vej tzv. tran­sak­čnej pa­mä­te, prev­za­tej z main­fra­mo­vých sys­té­mov IBM. Kaž­dý čip do­ká­že ad­re­so­vať až 1 TB ope­rač­nej pa­mä­te, čo je vý­hod­né pri ap­li­ká­ciách s ob­rov­skou pa­mä­ťo­vou ná­roč­nos­ťou, kto­rých je v dneš­nej do­be čo­raz viac.

Pre aké ty­py vy­uži­tia či zá­kaz­ní­kov sú pre­dur­če­né?

No­vé sys­té­my pred­sta­ve­né spo­loč­nos­ťou IBM v ap­rí­li toh­to ro­ka sú pr­vé svoj­ho dru­hu, prip­ra­ve­né a op­ti­ma­li­zo­va­né na spra­co­va­nie v ob­las­ti Big Da­ta & Ana­ly­tics, te­da na na­sa­de­nie, kde sa pred­pok­la­dá ana­lý­za nad ob­rov­ským množ­stvom štruk­tú­ro­va­ných a neš­truk­tú­ro­va­ných dát. Pre tú­to ob­lasť po­nú­ka no­vý pro­ce­sor IBM ob­rov­ský vý­kon a pred­prip­ra­ve­né rie­še­nia na ta­ké­to ty­py na­sa­de­ní, ako je nap­rík­lad Apa­che Ha­doop a In­fos­phe­re Bi­gIn­sight (kto­ré sú pou­ži­té aj v rám­ci su­per­po­čí­ta­ča Wat­son). Ta­kis­to ob­las­ti ako clou­do­vé rie­še­nia sú vhod­né na na­sa­de­nia tech­no­ló­gie POWER8. Nap­rík­lad pri ana­lý­ze dát op­ro­ti star­šej ge­ne­rá­cii by mal byť no­vý pro­ce­sor dva až trik­rát rých­lej­ší, ale pres­né čís­la sú zá­vis­lé od ty­pu spra­co­va­nia.

Koľ­ko stál je­ho vý­voj a kto­rí ďal­ší par­tne­ri sa na je­ho vý­vo­ji po­die­ľa­li?

Spo­loč­nosť IBM do roz­vo­ja hig­hen­do­vých server­ov s pro­ce­so­rom POWER8 in­ves­to­va­la 2,4 mi­liar­dy do­lá­rov. Ich vý­voj tr­val vy­še troch ro­kov a sú v nich pou­ži­té stov­ky ino­vá­cií a pa­ten­tov spo­loč­nos­ti IBM. Do vý­vo­ja POWER8 sa ok­rem IBM za­po­ji­li aj čle­no­via kon­zor­cia Open­Power, kto­ré umož­ňu­je svo­jim čle­nom ur­čo­vať smer ďal­šie­ho vý­vo­ja ar­chi­tek­tú­ry POWER, a tvo­ria ho nap­rík­lad fir­my Ca­no­ni­cal, Mic­ron, Goog­le, nVi­dia, Mella­nox, Tyan ale­bo naj­nov­šie aj Sam­sung a ďal­ší.

Aké ty­py ope­rač­ných sys­té­mov mô­žu na server­och s tým­to pro­ce­so­rom bež­ať?

V ap­rí­li toh­to ro­ka spo­loč­nosť IBM pred­sta­vi­la päť no­vých server­ov trie­dy Sca­le-out, vy­ba­ve­ných naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi POWER8, kto­ré sú k dis­po­zí­cii zá­kaz­ní­kom od 10. jú­na toh­to ro­ka. Dva z nich bež­ia na ope­rač­nom sys­té­me Li­nux a tri pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom na vý­ber prá­cu s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Li­nux, AIX ale­bo IBM i. IBM roz­ší­ri­la pod­po­ru v ob­las­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux, kde nad­via­za­la spo­lup­rá­cu so spo­loč­nos­ťou Ca­no­ni­cal, či­že ok­rem tra­dič­ne pod­por­va­ných ope­rač­ných sys­té­mov, ako je Red­Hat Li­nux a SU­SE, je na plat­for­me POWER8 pod­po­ro­va­né aj Ubun­tu. Klien­ti te­raz mô­žu eš­te rých­lej­šie pre­sú­vať li­nuxové ap­li­ká­cie na plat­for­mu POWER. Pod­ľa zis­te­ní a tes­to­va­ní spo­loč­nos­ti IBM, či už sú to ap­li­ká­cie na­pí­sa­né v ja­zy­ku C a C++, ale­bo Ja­va, až 95 % z tých, kto­ré bež­ia na plat­for­me x86, mož­no spus­tiť iba pre­kom­pi­lo­va­ním (bez nut­nos­ti zá­sa­hu do zdro­jo­vé­ho kó­du). IBM ta­kis­to pred­sta­vi­la pri naj­nov­ších sys­té­moch s li­nuxovým ope­rač­ným sys­té­mom pod­po­ru tech­no­ló­gie KVM.

Ako sa zme­ni­li pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na server­y s no­vým pro­ce­so­rom op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­ra­cii?

V pr­vom ra­de zvý­še­ním vý­ko­nu ce­lé­ho sys­té­mu a zvý­še­ním vý­ko­nu na jed­no pro­ce­so­ro­vé jad­ro zá­kaz­ník ušet­rí na in­ves­tič­ných a ope­rač­ných nák­la­doch nap­rík­lad na sof­tvé­ro­vé li­cen­cie, keď­že väč­ši­na sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov je dnes li­cen­co­va­ná tým­to spô­so­bom. Ďal­šia ús­po­ra je, sa­moz­rej­me, mož­ná v ob­las­ti pre­vádz­ko­vých nák­la­dov na elek­tric­kú ener­giu, chla­de­nie a os­tat­ných pre­vádz­ko­vých nák­la­dov. Sys­té­my po­nú­ka­jú aj vy­ni­ka­jú­cu eko­no­mic­kú vý­hod­nosť pre clou­do­vé na­sa­de­nia, resp. ce­nu za po­ža­do­va­ný vý­kon v po­rov­na­ní s kla­sic­ký­mi ko­mo­dit­ný­mi sys­té­ma­mi. Klien­ti pre­vádz­ku­jú­ci tra­dič­né ERP, ako nap­rík­lad SAP, bu­dú ťa­žiť z vý­ho­dy dvoj­ná­sob­né­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov na jed­no pro­ce­so­ro­vé jad­ro s POWER8 v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou, čo, sa­moz­rej­me, tiež re­du­ku­je in­ves­tič­né a ope­ra­tív­ne nák­la­dy.


Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te ofi­ciál­ne strán­ky IBM ale­bo www.powerclub.sk.

Martin Nemecek.jpg

Mar­tin Ne­me­ček je špe­cial­ista na sys­té­my UNIX (Power), ar­chi­tek­tú­ry a vir­tua­li­zá­ciu. V spo­loč­nos­ti IBM Slo­ven­sko pra­cu­je ako tech­nic­ký kon­zul­tant pre pro­duk­to­vý rad IBM Power sys­tems, pred nás­tu­pom na tú­to po­zí­ciu bol ma­na­žé­rom ino­vač­né­ho cen­tra IBM, kde sa ve­no­val pod­po­re ob­chod­ných par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov v ob­las­ti tech­no­ló­gií, tes­to­va­nia, mig­rá­cie a tes­to­va­nia sof­tvé­ro­vých rie­še­ní. Ta­kis­to má bo­ha­té skú­se­nos­ti v ob­las­ti spo­lup­rá­ce s uni­ver­zi­ta­mi na lo­kál­nom tr­hu.

Zdroj: IBM


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter