Druhá najväčšia akvizícia Oraclu – kupuje Micros Systems za 5,3 mld. dolárov

Orac­le ku­pu­je spo­loč­nosť Mic­ros Sys­tems, vý­rob­cu sof­tvé­ru pre elek­tro­nic­ké pok­lad­ne s pri­po­je­ním na inter­net a pok­lad­nič­ných sys­té­mov pre ho­te­ly, ka­sí­na, reš­tau­rá­cie a ob­cho­dy, za 5,3 mld. do­lá­rov. Ide o naj­väč­šiu ak­vi­zí­ciu Orac­lu od ro­ku 2010, keď fir­ma kú­pi­la za 7,4 mld. do­lá­rov spo­loč­nosť Sun Mic­ro­sys­tems.

Ana­ly­ti­ci už dáv­nej­šie spo­mí­na­li Mic­ros ako mož­ný cieľ ak­vi­zí­cie Orac­lu, keď­že da­ta­bá­zo­vý gi­gant má zá­ujem uchy­tiť sa aj v ob­las­ti ho­te­lier­stva a ma­loob­cho­du, aby tak zno­vu naš­tar­to­val spo­ma­ľu­jú­ci sa rast svo­jich príj­mov. V sú­čas­nos­ti Orac­le dis­po­nu­je 39 mld. do­lá­rov v ho­to­vos­ti a ob­cho­do­va­teľ­ných cen­ných pa­pie­roch a chce expan­do­vať do ta­kých ob­las­ti pod­ni­ko­vých tech­no­ló­gií, kto­ré mu v sú­čas­nos­ti ne­ge­ne­ru­jú veľ­ké príj­my.

Mic­ros za­pa­dá aj do plá­nov Orac­lu roz­ší­riť svoj rých­lo ras­tú­ci clou­do­vý biz­nis, do kto­ré­ho sa za­po­jil s ones­ko­re­ním. Ok­rem re­gis­trač­ných pok­lad­ní s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním to­tiž Mic­ros po­nú­ka aj množ­stvo clou­do­vých slu­žieb, me­dzi je­ho zá­kaz­ní­kov pa­tria napr. ho­te­lo­vé re­ťaz­ce Hil­ton, Hyatt, Louv­re Ho­tels či Marriott. Tran­sak­cia by sa ma­la za­vŕšiť v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Roz­voj clou­do­vých slu­žieb má za cieľ aj ďal­šia ak­vi­zí­cia Orac­lu, kto­rý sa v tých­to dňoch do­ho­dol aj o kú­pe spo­loč­nos­ti Li­ve­Look, vý­rob­cu real-ti­me zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií na spo­lup­rá­cu. Me­dzi jej pro­duk­ty pat­rí Co-Browse, nás­troj, kto­rý umož­ňu­je na di­aľ­ku ov­lá­dať po­čí­tač pou­ží­va­te­ľa a pos­kyt­núť mu nap­rík­lad tech­nic­kú či ob­chod­nú pod­po­ru.

Tú­to tech­no­ló­giu vy­uží­va viac ako 100 zá­kaz­ní­kov po ce­lom sve­te ako sú­časť svo­jej po­nu­ky clou­do­vých slu­žieb. Nie­čo po­dob­né po­nú­ka aj veľ­ký kon­ku­rent Orac­lu Sa­les­for­ce.com.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com
on­li­ne.wsj.com2


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter