Do Košíc mieri americká IT firma GlobalLogic

Do Ko­šíc mie­ri ame­ric­ká IT spo­loč­nosť Glo­balLo­gic, uvá­dza pon­del­ňaj­šie vy­da­nie den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN). Na vý­cho­de fir­ma plá­nu­je ot­vo­riť no­vé cen­trum pre stred­nú Euró­pu. „No­vé cen­trum na Slo­ven­sku je dô­ka­zo­vým bo­dom na­šej stra­té­gie expan­do­vať do stred­nej Euró­py," potvr­dil zá­me­ry spo­loč­nos­ti pre webo­vý por­tál Bu­si­ness Stan­dard ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Glo­balLo­gic Shas­hank Sa­mant. V Ko­ši­ciach chce fir­ma ok­rem iné­ho nap­rík­lad vy­ví­jať ap­li­ká­cie do mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Pod­ľa zis­te­ní HN spo­loč­nosť na Slo­ven­sku prein­ves­tu­je de­siat­ky ti­síc eur, ale naj­mä prij­me až do 500 za­mes­tnan­cov, hlav­ne vý­vo­já­rov v IT. Sa­ma fir­ma cez svoj­ho zá­stup­cu pre stred­nú Euró­pu Iva­na Hruš­ku nech­ce­la pod­rob­nos­ti in­ves­tí­cie ko­men­to­vať. Fak­tom je, že za­tiaľ ne­žia­da­li ani o štát­nu po­moc, upo­zor­ňu­jú HN. Dô­vo­dy, pre­čo si vy­bra­li prá­ve tú­to lo­ka­li­tu, sú pod­ľa od­bor­ní­kov jas­né. Člen ve­de­nia zdru­že­nia IT Valley Ján Bod­nár upo­zor­ňu­je naj­mä na kva­li­fi­ko­va­nú a mla­dú pra­cov­nú si­lu či spo­lup­rá­cu s ta­moj­ší­mi uni­ver­zi­ta­mi. S hľa­da­ním no­vých ľu­dí by pre­to ne­ma­la mať vý­raz­ný prob­lém.

To, že ame­ric­ký gi­gant sa chys­tá na Slo­ven­sko, má pod­ľa HN do­ka­zo­vať aj to, že svo­ju slo­ven­skú po­boč­ku si už v má­ji za­re­gis­tro­val v ob­chod­nom re­gis­tri. Pri­má­tor Ko­šíc Ri­chard Ra­ši tvr­dí, že po­ten­ciál­ny in­ves­tor oh­lá­sil, že ce­lý pro­jekt pred­sta­ví až na je­seň 2014, keď bu­de jas­ný roz­sah in­ves­tí­cií a všet­ky os­tat­né kon­krét­ne in­for­má­cie.


Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter