PR: Bojujete so záplavou papierov? Ušetrite s elektronickou kanceláriou

Do­ku­men­ty aké­hoľ­vek ob­sa­hu sú sú­čas­ťou kaž­dej pra­cov­nej čin­nos­ti. Kaž­dý deň sa oko­lo nás hro­ma­dia no­vé do­ku­men­ty, kto­rým je pot­reb­né ve­no­vať ná­le­ži­tú po­zor­nosť. Do­ku­men­ty ako nap­rík­lad fak­tú­ry, sú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou kaž­dej väč­šej ale­bo men­šej spo­loč­nos­ti. Pre ucho­vá­va­nie tých­to do­ku­men­tov bol do­ne­dáv­na v plat­nos­ti zá­kon o da­ni z pri­da­nej hod­no­ty, kto­rý pod­ľa § 76 umož­ňo­val ucho­vá­va­nie pri­ja­tých a vy­ho­to­ve­ných fak­túr iba v pô­vod­nej for­me, v akej bo­li do­ku­men­ty pos­la­né ale­bo sprís­tup­ne­né.

To­to na­ria­de­nie v ko­neč­nom dôs­led­ku ge­ne­ro­va­lo stá­le väč­šie množ­stvo pa­pie­rov, a s tým spo­je­né ne­ma­lé nák­la­dy na tlač, úlož­ný pries­tor, lo­gis­ti­ku, sprá­vu a skar­tá­ciu pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov. Úpra­va zá­ko­na, kto­rá na­do­bud­la plat­nosť za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, umož­ňu­je ucho­vá­vať aj pa­pie­ro­vo pri­ja­té/od­os­la­né fak­tú­ry iba v elek­tro­nic­kej for­me a zní­žiť tak nák­la­dy spo­je­né s pa­pie­rom.

Je však sys­tém, v kto­rom je ulo­že­ný je­di­ný váš ori­gi­nál fak­tú­ry, dos­ta­toč­ne sta­bil­ný a bez­peč­ný? Vie­te si vy­hľa­dať všet­ku sú­vi­sia­cu do­ku­men­tá­ciu na zá­kla­de in­for­má­cií plat­ných v do­be vy­sta­ve­nia fak­tú­ry? Do­ká­že­te spra­co­vať fak­tú­ru v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút spo­lu so všet­ký­mi kon­tro­la­mi a schvá­le­nia­mi?

S rie­še­ním od IBM pre bez­pa­pie­ro­vú kan­ce­lá­riu, vie­te na všet­ky otáz­ky od­po­ve­dať „áno". To­to rie­še­nie umož­ňu­je pok­ryť nie­len ce­lý pro­ces lik­vi­dá­cie fak­túr od pri­ja­tia, cez di­gi­ta­li­zá­ciu, ske­no­va­nie, vy­ťa­žo­va­nie, spra­co­va­nie v ERP sys­té­me, workflow, ale aj všet­ky kro­ky pred pri­ja­tím fak­tú­ry (vý­be­ro­vé ko­na­nie, tvor­ba zmlúv, ob­jed­náv­ka) a po ňom (audit, ar­chi­vá­cia, vy­ra­de­nie z evi­den­cie). Viac sa doz­vie­te tu (pre­link na vi­deo, kto­re bu­de umies­tne­ne na Youtu­be)

 

Video:


Rie­še­nie pre všet­ky do­ku­men­ty vo va­šej fir­me

Rie­še­nie pre bez­pa­pie­ro­vú kan­ce­lár­ciu je kom­plexné rie­še­nie pre sprá­vu ce­lé­ho ži­vot­né­ho cyk­lu di­gi­ta­li­zo­va­ných do­ku­men­tov. Ob­sa­hu­je všet­ky kom­po­nen­ty, kto­ré sú pot­reb­né pre:

• pri­ja­tie do­ku­men­tov a ich pre­vod do elek­tro­nic­kej for­my vhod­nej pre dl­ho­do­bé ucho­va­nie (napr. for­mát PDF/A) spo­loč­ne s vy­ťa­že­ním pot­reb­ných in­for­má­cii a ulo­že­ním di­gi­tál­ne­ho ob­ra­zu s me­ta­dá­ta­mi do bez­peč­né­ho úlo­žis­ka

• ucho­vá­va­nie a sprá­va ob­ra­zo­vých do­ku­men­tov

• vy­tvá­ra­nie a sprá­va pod­ni­ko­vých pro­ce­sov s mož­nos­ťou auto­ma­tic­ké­ho sme­ro­va­nia spra­co­vá­va­ných do­ku­men­tov na zá­kla­de ob­sa­hu, kon­textu a inter­ak­cie pou­ží­va­te­ľov

• zob­ra­ze­nie ob­ra­zo­vých do­ku­men­tov z aké­ho­koľ­vek mies­ta v or­ga­ni­zá­cii, ano­to­va­nie a po­pi­so­va­nie do­ku­men­tov a prí­pa­de pot­re­by pos­kyt­nu­tie čas­ti do­ku­men­tov

S tým­to rie­še­ním zís­ka­va­te mož­nosť šká­lo­vať pro­ce­sy pod­ľa spô­so­bu pou­ži­tia - od ma­lých od­de­le­ní až po za­po­je­nie ce­lej fir­my. Mô­že­te do­kon­ca umož­niť elek­tro­nic­ké za­chy­te­nie do­ku­men­tov zo vzdia­le­ných po­bo­čiek spo­loč­nos­tí pros­tred­níc­tvom webu. V po­rov­na­ní s ma­nuál­nym prís­tu­pom Vám mô­že to­to rie­še­nie skrá­tiť čas na spra­co­vá­va­nie z nie­koľ­kých dní či týž­dňov až na mi­nú­ty.

A to všet­ko spo­loč­ne s ús­po­rou nák­la­dov, pre­to­že ce­lá fun­kcio­na­li­ta je už vzá­jom­ne in­teg­ro­va­ná, všet­ky sú­čas­ti rie­še­nia bu­dú vzá­jom­ne bez­prob­lé­mo­vo spo­lup­ra­co­vať a na­viac nie ste via­za­ný na via­ce­rých do­dá­va­te­ľov jed­not­li­vých mo­du­lov.

Ak chce­te ve­dieť viac o rie­še­ní pre kan­ce­la­riu bez pa­pie­ra, poz­ri­te si vi­deo vy­ššie v člán­ku.

Viac in­for­má­cií náj­de­te tu.

Zdroj: IBM


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter