Podnikateľská komunita napísala list predsedovi vlády, chcú na Slovensku právny štát

Pod­ni­ka­teľ­ská ko­mu­ni­ta sa spo­ji­la, aby sa vy­jad­ri­la k otáz­kam sú­vi­sia­cim s fun­go­va­ním Slo­ven­ska ako práv­ne­ho štá­tu. Tri­násť (13) pod­ni­ka­teľ­ských zdru­že­ní, za­mes­tná­va­teľ­ských aso­ciá­cií a ob­chod­ných ko­môr za­lo­ži­lo spo­loč­nú ini­cia­tí­vu, pros­tred­níc­tvom kto­rej chce pod­ni­ka­teľ­ská ko­mu­ni­ta od­bor­ne a vec­ne rea­go­vať na zhor­šu­jú­ci sa stav jus­tí­cie, vy­ššiu mie­ru a to­le­ran­ciu ku ko­rup­cii a ne­dos­ta­toč­ne tran­spa­rent­ný a sys­te­ma­tic­ký le­gis­la­tív­ny pro­ces na Slo­ven­sku.

Pod­ni­ka­te­lia vy­tvo­ri­li pra­cov­né sku­pi­ny po­zos­tá­va­jú­ce z exper­tov jed­not­li­vých čle­nov tej­to koa­lí­cie, kto­rí spo­loč­ne prip­ra­via sú­bor od­po­rú­ča­ní a špe­ci­fic­kých kro­kov na pod­po­ru bu­do­va­nia práv­ne­ho štá­tu na Slo­ven­sku. V lis­te ad­re­so­va­nom pred­se­do­vi vlá­dy zú­čas­tne­né sub­jek­ty vy­jad­ru­jú pres­ved­če­nie, že vlá­da SR bu­de mať zá­ujem dis­ku­to­vať s ni­mi o pred­lo­že­ných návr­hoch. Pod­ni­ka­teľ­ská ko­mu­ni­ta si zá­ro­veň uve­do­mu­je nut­nosť ko­mu­ni­ko­vať o tých­to té­mach aj s ve­rej­nos­ťou a zvy­šo­vať tak spo­lo­čen­skú cit­li­vosť v tej­to ob­las­ti. Plá­nu­je pre­to aj ve­rej­nú kam­paň vrá­ta­ne kam­pa­ne na zvy­šo­va­nie cit­li­vos­ti vo vlas­tných ra­doch. Od­po­rú­ča­nia, ako aj sa­ma kam­paň by ma­li byť sfi­na­li­zo­va­né na je­seň toh­to ro­ka.

Ako sú­časť ini­cia­tí­vy zor­ga­ni­zo­va­li dnes (19. jú­na 2014) par­tne­ri spo­lu so Za­stú­pe­ním Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku pr­vé pra­cov­né stret­nu­tie na té­mu: Ako po­su­dzo­vať do­sa­hy le­gis­la­tí­vy? Od ví­zie k ak­cii. Rea­go­va­li tak zá­ro­veň aj na od­po­rú­ča­nie Európ­skej ko­mi­sie „zin­ten­zív­niť úsi­lie o po­sil­ne­nie ana­ly­tic­kej ka­pa­ci­ty na kľú­čo­vých mi­nis­ter­stvách na Slo­ven­sku s cie­ľom pri­jať po­li­ti­ky za­lo­že­né na dô­ka­zoch a skva­lit­niť po­su­dzo­va­nie vply­vu po­li­tík". Sa­ma Európ­ska ko­mi­sia má pri­tom vlas­tnú skú­se­nosť so za­vá­dza­ním hod­no­te­ní vply­vov re­gu­lá­cií, kto­ré by moh­lo byť aj pre Slo­ven­sko in­špi­rá­ciou.

Hlav­né ob­las­ti ini­cia­tí­vy:

1. Tran­spa­ren­tnosť a pred­ví­da­teľ­nosť le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su

V rám­ci tej­to ob­las­ti sa pod­ni­ka­teľ­ská koa­lí­cia ve­nu­je otáz­kam sys­te­ma­tic­ké­ho prís­tu­pu ku ko­mu­ni­ká­cii so zá­stup­ca­mi pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia, prob­le­ma­ti­ke do­sa­ho­vých štú­dií a do­lo­žiek vply­vov na pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die, ale aj otáz­kam me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia, pos­la­nec­kých návr­hov a úp­ra­vy le­gis­la­tí­vy a ob­las­ti tran­spo­zí­cie európ­skej le­gis­la­tí­vy a tvor­be slo­ven­skej ná­rod­nej po­zí­cie k európ­skej le­gis­la­tí­ve.

2. Ko­rup­cia ako ne­ga­tív­ny a škod­li­vý fak­tor pre „znač­ku Slo­ven­sko"

Slo­ven­sko sa dl­ho­do­bo ra­dí me­dzi kra­ji­ny s naj­vyš­šou mie­rou vní­ma­nia ko­rup­cie, čo má zá­sad­ný vplyv na nák­la­dy na pod­ni­ka­nie, ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je „znač­ku Slo­ven­ska" a od­rá­dza po­ten­ciál­nych in­ves­to­rov. Pod­ni­ka­teľ­ská ini­cia­tí­va pre­to iden­ti­fi­ku­je ba­rié­ry v pod­ni­ka­ní, kto­ré vy­tvá­ra­jú po­ten­ciál na ko­rup­ciu. Zá­ro­veň v tom­to sme­re bu­de viesť aj kam­paň sme­rom dov­nút­ra pod­ni­ka­teľ­ské­ho sek­to­ra, ako aj sme­rom na ve­rej­nosť, aby pou­ká­za­li na dôs­led­ky ko­rup­cie v bež­nom ži­vo­te ľu­dí.

3. Tran­spa­ren­tná a efek­tív­na jus­tí­cia ako pev­ný zá­klad pre do­má­cich aj za­hra­nič­ných in­ves­to­rov

Efek­tív­nu a tran­spa­ren­tnú jus­tí­ciu po­va­žu­jú pod­ni­ka­te­lia za zá­klad sta­bil­né­ho a pred­ví­da­teľ­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Veľ­mi dl­hé tr­va­nie súd­nych spo­rov na Slo­ven­sku li­mi­tu­je in­ves­tič­né mož­nos­ti spo­loč­nos­tí, keď­že fi­nan­čné pros­tried­ky sú re­zer­vo­va­né na súd­ne ko­na­nia. Európ­ska ko­mi­sia svo­jím pries­ku­mom zis­ti­la, že čas pot­reb­ný na vy­da­nie roz­hod­nu­tia na pr­vom stup­ni sa na Slo­ven­sku predĺžil. Ob­čian­ske a ob­chod­né spo­ry na pr­vom stup­ni tr­va­jú vy­še 400 dní. Ok­rem to­ho v ro­koch 2010 - 2012 kle­sol po­čet vy­rie­še­ných spo­rov o 17 % a na­rás­tol po­čet pre­bie­ha­jú­cich spo­rov. Súd­ne roz­hod­nu­tia sú ta­kis­to nep­red­ví­da­teľ­né a do­chá­dza k čas­tým zme­nám roz­hod­nu­tí a kľú­čo­vých práv­nych sta­no­vísk. Tie­to té­my pre­to pod­ni­ka­teľ­ská ini­cia­tí­va ana­ly­zu­je a chce navr­hnúť mož­nos­ti od­bor­ne ak­cep­to­va­teľ­ných a ví­ta­ných rie­še­ní.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter