OPIS podľa samospráv paradoxne zablokoval ich informatizáciu

Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) za­sta­vil v mes­tách vý­voj in­for­ma­ti­zá­cie. Kon­šta­to­val to na kon­fe­ren­cii iDE­ME OPIS 2014 pred­nos­ta mes­tské­ho úra­du No­vých Zá­mkov Pe­ter Ágh. "Mno­ho čel­ných pred­sta­vi­te­ľov ob­cí a miest sa spo­lie­ha­lo na to, že bu­dú fon­dy," po­ve­dal v rám­ci prí­ho­vo­ru. Pod­ľa Ágha OPIS ako ta­ký je pre mes­tá a ob­ce pre­by­rok­ra­ti­zo­va­ný. "Tie prob­lé­my, kto­ré si ro­bí­me, si ro­bí­me my sa­mi tu na Slo­ven­sku, nie EÚ," dopl­nil.

Pred­nos­to­ve slo­vá potvr­dil aj zá­stup­ca spo­loč­nos­ti Da­ta­lan Ľuboš Pet­rík. "Tie pos­led­né ro­ky, šty­ri, päť ro­kov sa nies­li v ob­me­dzo­va­ní in­ves­tí­cií do in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v sa­mos­prá­ve s dl­ho­do­bým oča­ká­va­ním spus­te­nia fi­nan­čných to­kov z európ­skych štruk­tu­rál­nych fon­dov. Zá­me­ry európ­skych štruk­tu­rál­nych fon­dov, kto­ré ma­li po­môcť in­for­ma­ti­zá­cii v sa­mos­prá­ve, ma­li pa­ra­dox­ný efekt, že na is­té ob­do­bie ju za­blo­ko­va­li," po­dot­kol.

Pod­ľa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie ope­rač­ných prog­ra­mov Úra­du vlá­dy SR Nor­ber­ta Mol­ná­ra je veľ­ké neš­ťas­tie, že in­for­ma­tic­ké pro­jek­ty ve­rej­nej sprá­vy a sa­mos­prá­vy sa na­via­za­li na fi­nan­co­va­nie z OPIS-u. "Otáz­ka znie, sú tu ne­ja­ké iné ďal­šie zdro­je a sú dos­ta­toč­ne prís­tup­né," uvie­dol. Pod­ľa Mol­ná­ra je kar­di­nál­nym prob­lé­mom ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie.

Zá­stup­co­via sa­mos­práv tiež dis­ku­to­va­li o pro­jek­te Da­ta­cen­trum ob­cí a miest (DCOM). Spo­mí­na­né cen­trum má pos­ky­to­vať sa­mos­prá­ve sof­tvé­ro­vé rie­še­nia for­mou "sof­tvér ako služ­ba (Software as a Servic­e)", čo umož­ní za­mes­tnan­com obec­ných a mest­ských úra­dov pou­ží­vať sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie bez pot­re­by in­šta­lá­cie špe­cia­li­zo­va­né­ho sof­tvé­ru v úra­doch. Pre ve­rej­nosť je cel­ko­vo plá­no­va­ných 138 slu­žieb.

Kon­fe­ren­cia iDE­ME OPIS 2014, kto­rej pod­ti­tu­lom je In­for­ma­ti­zá­cia až po de­di­ny a mes­tá, pre­zen­tu­je no­vé elek­tro­nic­ké služ­by ve­rej­nej sprá­vy, kto­ré vznik­li vďa­ka pod­po­re OPIS. Zá­šti­tu nad kon­fe­ren­ciou, kto­rú or­ga­ni­zu­je ob­čian­ske zdru­že­nie Par­tner­stvá pre pros­pe­ri­tu v spo­lup­rá­ci s Ria­dia­cim or­gá­nom Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (RO OPIS), prev­zal ve­dú­ci Úra­du vlá­dy SR Igor Fe­de­rič.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter