Pozrite sa, o absolventov ktorých fakúlt majú zamestnávatelia najväčší záujem

Aj ten­to rok sa potvr­dzu­je, že za­mes­tná­va­te­lia vy­hľa­dá­va­jú naj­čas­tej­šie ab­sol­ven­tov fa­kúlt za­me­ra­ných na in­for­ma­ti­ku. Vy­plý­va to z reb­ríč­ka zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov o ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl, kto­rý už sied­my rok zos­ta­vu­je spo­loč­nosť Pro­fe­sia.

Pr­vých päť miest pod­ľa zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov ob­sa­di­li fa­kul­ty za­me­ra­né prá­ve na in­for­ma­ti­ku. Pod­ľa reb­ríč­ka by ma­li mať naj­men­ší prob­lém up­lat­niť sa na tr­hu prá­ce ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU), kto­rá ve­die reb­rí­ček zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov od ro­ku 2009.

V pr­vej dvad­siat­ke naj­ús­peš­nej­ších fa­kúlt je osem fa­kúlt so za­me­ra­ním na eko­nó­miu, šesť in­for­ma­tic­kých fa­kúlt, tri spo­lo­čen­sko­ved­né, jed­na stro­jár­ska, tech­nic­ká a prí­ro­do­ved­ná. Reb­rí­ček je zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke pra­cov­né­ho por­tá­lu Pro­fe­sia.sk. Po Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU by si ma­li naj­ľah­šie náj­sť prá­cu ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho, kto­rá sa op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku vy­švih­la zo štvr­té­ho mies­ta na dru­hé.

Tre­tia naj­at­rak­tív­nej­šia fa­kul­ta pre za­mes­tná­va­te­ľov je Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU a Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne. Ži­vo­to­pis ab­sol­ven­ta fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií si v prie­me­re po­zrie 9,1 za­mes­tná­va­te­ľov, ži­vo­to­pi­sy ab­sol­ven­tov fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky 7,2 a fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky 7 za­mes­tná­va­te­ľov. V dvad­siat­ke naj­ús­peš­nej­ších fa­kúlt za­zna­me­na­la op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku naj­väč­ší pre­pad Fa­kul­ta prí­rod­ných vied Uni­ver­zi­ty sv. Cy­ri­la a Me­to­da, kto­rá sa v reb­ríč­ku ten­to rok ocit­la na 19. mies­te, mi­nu­lý rok bo­la de­via­ta.

Po­hor­ši­la si nap­rík­lad aj Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta STU, kto­rá bo­la vla­ni de­sia­ta, ten­to rok má 17. mies­to. Nao­pak, sko­ka­nom je Ob­chod­ná fa­kul­ta Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty, kto­rá si op­ro­ti vla­ňaj­šku po­lep­ši­la o de­sať prie­čok a v tom­to ro­ku jej pat­rí 12. mies­to. Eko­no­mic­ká fa­kul­ta Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach sa zas op­ro­ti vla­ňaj­šku po­su­nu­la z 18. prieč­ky na de­via­tu.

Zoz­nam zos­ta­vi­li pod­ľa poč­tu prez­re­tí ži­vo­to­pi­su ab­sol­ven­ta za­mes­tná­va­teľ­mi. Pod­mien­kou za­ra­de­nia do ana­lý­zy je ukon­če­nie štú­dia na niek­to­rej zo slo­ven­ských vy­so­kých škôl v pos­led­ných troch ro­koch a ak­tív­ne hľa­da­nie si prá­ce v mi­nu­lom ro­ku. Za­mes­tná­va­te­lia vi­dia, akú ško­lu ab­sol­vent skon­čil a o aké po­zí­cie sa uchá­dza.

Pod­ľa Pro­fe­sie za­mes­tná­va­te­lia naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­jú ab­sol­ven­tov fa­kúlt za­me­ra­ných na in­for­ma­ti­ku (6,1 vi­de­nia ži­vo­to­pi­su), nas­le­du­jú ab­sol­ven­ti eko­no­mi­ky (4,2 vi­de­nia ži­vo­to­pi­su), spo­lo­čen­ských vied (3,9 vi­de­nia ži­vo­to­pi­su), stro­jár­stva (3,9), tech­ni­ky (3,6) a fi­lo­zo­fie (3,4).

Ak sa be­rie do úva­hy nie fa­kul­ta, ale ce­lá vy­so­ká ško­la, reb­rí­ček ve­die pod­ľa zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta (prie­mer­ný po­čet poz­re­tí ži­vo­to­pi­su 5,1), až po nej nas­le­du­je Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (prie­mer­ný po­čet poz­re­tí ži­vo­to­pi­su 4,6) a tre­tia je Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne (prie­mer­ný po­čet poz­re­tí ži­vo­to­pi­su (4,3).

Ok­rem to­ho, akú vy­so­kú ško­lu či fa­kul­tu člo­vek vy­štu­do­val, má veľ­ký vplyv na up­lat­ne­nie ab­sol­ven­ta re­gión, v kto­rom ško­lu skon­čil. Naj­jed­no­duch­šiu si­tuáciu za­mes­tnať sa ma­jú pod­ľa Pro­fe­sie ab­sol­ven­ti, kto­rí skon­či­li ško­lu v Bra­tis­lav­skom kra­ji. Ak člo­vek skon­čil jed­nu zo škôl v Bra­tis­lav­skom kra­ji, je­ho ži­vo­to­pis si v prie­me­re poz­re­li 4,2 za­mes­tná­va­te­lia. Na roz­diel od nich ži­vo­to­pis člo­ve­ka, kto­rý skon­čil vy­so­kú ško­lu v Pre­šov­skom kra­ji, v prie­me­re vi­de­li len tra­ja za­mes­tná­va­te­lia.

Z pries­ku­mu Pro­fe­sie ďa­lej vy­ply­nu­lo, že skon­če­ní vy­so­koš­ko­lá­ci si hľa­da­jú prá­cu v kra­ji, kde štu­do­va­li. Pre väč­ši­nu ab­sol­ven­tov mi­mob­ra­tis­lav­ských škôl je dru­hou voľ­bou hľa­dať si up­lat­ne­nie v Bra­tis­lav­skom kra­ji. Vý­nim­kou sú ab­sol­ven­ti z Ko­šic­ké­ho a Pre­šov­ské­ho kra­ja. Tí by na roz­diel od ľu­dí, kto­rí skon­čia uni­ver­zi­ty v Tren­čí­ne, Ži­li­ne, Nit­re či v Ban­skej Bys­tri­ci, rad­šej ako v Bra­tis­lav­skom kra­ji naš­li up­lat­ne­nie v niek­to­rom z vý­cho­dos­lo­ven­ských kra­jov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter