Telefónni operátori prestávajú spoplatňovať prenos čísla

Te­le­fón­ni ope­rá­to­ri pres­tá­va­jú spop­lat­ňo­vať pre­nos čís­la, čím za­rea­go­va­li na vý­zvu Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb zo za­čiat­ku jú­na. Kon­šta­tu­je to re­gu­lač­ný úrad na zá­kla­de in­for­má­cií, kto­ré mu pos­kyt­li ope­rá­to­ri k 13. jú­nu.

„Z tri­nás­tich te­le­fón­nych ope­rá­to­rov spop­lat­nia ob­ča­nov pri od­cho­de ku kon­ku­ren­cii len dva­ja, ale je­den z nich plá­nu­je pop­lat­ky zru­šiť a dru­hý sa k plá­nom za­tiaľ eš­te ne­vy­jad­ril," uvie­dol ho­vor­ca re­gu­lač­né­ho úra­du Ro­man Vav­ro. Zá­ro­veň do­dal, že úrad bu­de aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať vo svo­jich ak­ti­vi­tách, kto­rých cie­ľom je úpl­né nes­pop­lat­ňo­va­nie účas­tní­kov za pre­ne­se­nie te­le­fón­ne­ho čís­la.

„Nik­to zo šty­roch mo­bil­ných ope­rá­to­rov nes­pop­lat­ňu­je účas­tní­kov za pre­ne­se­nie čís­la do ich sie­te. Pri pre­ne­se­ní čís­la do inej mo­bil­nej sie­te v sú­čas­nos­ti účas­tní­kov nes­pop­lat­ňu­je ani nes­pop­lat­ňo­val O2 Slo­ven­sko," spres­nil Vav­ro. Pod­ľa ne­ho štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor SWAN nep­lá­nu­je vô­bec za­viesť pop­lat­ky za pre­ne­se­nie čís­la a Oran­ge Slo­ven­sko avi­zu­je, že do­te­raz vy­be­ra­né pop­lat­ky v mo­bil­nej a v pev­nej sie­ti zru­ší naj­nes­kôr do za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.

Pri zme­ne te­le­fón­ne­ho ope­rá­to­ra a po­ne­cha­ní svoj­ho čís­la ob­ča­nov pri od­cho­de nes­pop­lat­nia ope­rá­to­ri ANTIK Te­le­com, DH Te­le­com, GTS Slo­va­kia, IP­fon, O2 Slo­va­kia, Slo­va­net, SWAN, TR­NA­VA­TEL, UPC Broad­band Slo­va­kia, VM Te­le­com a ŽSR, Že­lez­nič­né te­le­ko­mu­ni­ká­cie Bra­tis­la­va, o. z.

Spo­loč­nosť VM Te­le­com, s. r. o., pos­ky­tu­jú­ca hla­so­vé služ­by VIP­Tel, vo svo­jom sta­no­vis­ku pre úrad uvied­la, že k plat­bám za pre­nos čís­la sa od­jak­ži­va sta­va­la od­mie­ta­vo a od­chá­dza­jú­cim zá­kaz­ní­kom nik­dy neúč­to­va­la pria­mu plat­bu za pre­ne­se­nie čís­la. „Pri­dá­va­me sa k vý­zve re­gu­lač­né­ho úra­du, aby sa tie­to pop­lat­ky zru­ši­li," pí­še sa vo vy­jad­re­ní fir­my.

Ope­rá­tor GTS Slo­va­kia, s. r. o., kto­rý pos­ky­tu­je ve­rej­nú te­le­fón­nu služ­bu pros­tred­níc­tvom pev­nej sie­te, ak­tuál­ne in­for­mo­val re­gu­lač­ný úrad o tom, že nes­pop­lat­ňu­je a ani v bu­dúc­nos­ti nep­lá­nu­je za­viesť plat­bu od od­chá­dza­jú­cich ani od pri­chá­dza­jú­cich účas­tní­kov za pre­ne­se­nie te­le­fón­ne­ho čís­la.

Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb vy­zval za­čiat­kom jú­na te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov, aby neúč­to­va­li zá­kaz­ní­kom pop­la­tok za pre­nos čís­la. Ako v tom ča­se in­for­mo­val Vav­ro, pos­ky­to­va­te­lia ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­by by ma­li ve­rej­ne pris­ľú­biť, že ako od­ov­zdá­va­jú­ci ani pri­jí­ma­jú­ci pod­nik ne­bu­dú po­ža­do­vať od účas­tní­kov pria­me plat­by za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter