Apple sťahuje milióny prehrievajúcich sa zdrojov pre iPhone

Spo­loč­nosť App­le spus­ti­la prog­ram na vý­me­nu európ­skych va­rian­tov 5-wat­to­vých na­pá­ja­čov USB do­dá­va­ných so star­ší­mi smar­tfón­mi iP­ho­ne. Tie­to adap­té­ry sa to­tiž mô­žu pre­hrie­vať a pri­niesť tak zvý­še­né bez­peč­nos­tné ri­zi­ká.

Ide o zdro­je do­dá­va­né k mo­de­lom iP­ho­ne 3GS, iP­ho­ne 4 a iP­ho­ne 4S, kto­ré bo­li pre­dá­va­né od ok­tób­ra 2009 do sep­tem­bra 2012 v 37 kra­ji­nách vrá­ta­ne Euró­py, Rus­ka, Iz­rae­la, In­die a ďal­ších. Tie­to adap­té­ry sa pre­dá­va­li aj sa­mos­tat­ne vo for­me prís­lu­šen­stva.

App­le potvr­dil, že prob­lém sa tý­ka aj zá­kaz­ní­kov v Čes­kej re­pub­li­ke a že tu bo­li chyb­né na­pá­ja­če pre­dá­va­né. O aké množ­stvo by pres­ne moh­lo ísť, nie je do­po­siaľ zná­me, prav­de­po­dob­ne však pôj­de o mi­lió­ny ku­sov. Mno­hé z nich pri­tom bu­dú stá­le pou­ží­va­né tak v do­mác­nos­tiach, ako aj vo fir­mách.

App­le in­for­mo­val, že všet­ky chyb­né na­pá­ja­cie zdro­je vy­me­ní zá­kaz­ní­kom za­dar­mo za no­vé, kto­ré už prob­lé­mom s pre­hrie­va­ním údaj­ne netr­pia. Vý­me­na by ma­la byť vy­ko­na­ná čo naj­skôr. Zdro­je pos­tih­nu­té chy­bou mož­no ľah­ko iden­ti­fi­ko­vať pod­ľa ozna­če­nia Mo­del A1300 a si­vých pís­men CE na stra­ne, kto­rou sa za­str­ku­jú do zá­su­viek - poz­ri ob­rá­zok. Mo­der­nej­šie adap­té­ry s ozna­če­ním Mo­del A1400 sú pod­ľa in­for­má­cií App­lu už v po­riad­ku.

Zá­kaz­ní­ci by chyb­né zdro­je svo­jich iP­ho­nov ma­li za­niesť do znač­ko­vých ob­cho­dov App­lu ale­bo do auto­ri­zo­va­ných servis­ov. Tre­ba so se­bou vziať aj smar­tfón na ove­re­nie sé­rio­vé­ho čís­la.

affectedadapter copy.jpg

Ozna­če­nie chyb­né­ho zdro­ja pre iP­ho­ne, pri kto­rom hro­zí pre­hrie­va­nie.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter