PR: Prínos cloudu alebo ako si znížiť náklady modernou technológiou

Cloud sem, cloud tam, všet­ci sa dnes ohá­ňa­jú tým­to vý­ra­zom. Väč­ši­na z nás už vie, čo to cloud vlas­tne je, ale kaž­dý ho vi­dí inak - ma­na­žér a vý­vo­jár mô­žu mať iné ná­zo­ry. Cloud net­re­ba vi­dieť ako hro­ma­du po­čí­ta­čov bez­peč­ne za­vre­tých v ne­ja­kom pries­to­re. Cloud je služ­ba, kto­rá nám uľah­čí pra­cov­ný ži­vot.

Od vlas­tné­ho „že­le­za" k bez­peč­nej clou­do­vej infra­štruk­tú­re

Pre sof­tvé­ro­vé spo­loč­nos­ti ale­bo pos­ky­to­va­te­ľov sof­tvé­ro­vých slu­žieb sú ur­če­né clou­do­vé služ­by ty­pu plat­for­ma ako služ­ba (PaaS) ale­bo infra­štruk­tú­ra ako služ­ba (IaaS). Je to mož­nosť, ako sa zba­viť sta­ros­tí s ob­sta­rá­va­ním a údr­žbou server­ov. Ne­mu­sí­me plá­no­vať, ako server vy­uži­je­me, aký server kú­pi­me, kam ho bez­peč­ne ulo­ží­me a aj sa­mot­ná evi­den­cia a úč­tov­níc­tvo sa zjed­no­du­ší.

Ob­rov­ská vý­ho­da clou­du je v tom, že nám pos­kyt­ne „pries­tor" vte­dy, keď ho nao­zaj pot­re­bu­je­me, jed­no­du­cho a rých­lo „jed­ným kli­kom". Ne­mu­sí­me ku­po­vať dra­hý server, aby nám 80 % ča­su fun­go­val na 20 %. "Nak­li­ká­me" si ta­ké pros­tried­ky, aké prá­ve pot­re­bu­je­me. Ak ich už pot­re­bo­vať ne­bu­de­me, mô­že­me ich uvoľ­niť a ne­mu­sí­me za ne pla­tiť. Ča­ká­me veľ­ký ná­por? Klik a má­me vý­kon. Už ho ne­pot­re­bu­je­me? Klik a ušet­ri­li sme.

Za­bez­pe­čiť spo­ľah­li­vosť server­u v clou­de je pod­stat­ne jed­no­duch­šie ako ke­by sme si ju ma­li zreali­zo­vať sa­mi. Server­y u pos­ky­to­va­te­ľa clou­du sú v za­bez­pe­če­nej bu­do­ve, kto­rá je non­stop strá­že­ná. Inter­ne­to­vá ko­nek­ti­vi­ta je za­bez­pe­če­ná via­ce­rý­mi ces­ta­mi a o vý­pad­ku elek­tri­ny ani ne­po­čuť. Zá­lo­hy? Sú tam. En­kryp­to­va­nie dis­ku, tak­že iba my má­me prís­tup? Je tam. Všet­ko s dos­tup­nos­ťou nie­koľ­ko de­via­tok. Aby sme moh­li to­to všet­ko za­bez­pe­čiť sa­mi, mu­se­li by sme mať pries­to­ry, ľu­dí kto­rí sa bu­dú sta­rať o zá­lo­hy, stráž­nu služ­bu, dra­hé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a zá­lo­ho­va­nie. Cloud ušet­rí ob­rov­ské nák­la­dy aj v tej­to ob­las­ti.

Od ná­ku­pu li­cen­cií k vša­dep­rí­tom­nej clou­do­vej sof­tvé­ro­vej služ­be

Pre bež­né spo­loč­nos­ti exis­tu­jú iné ty­py clou­dov, a to sof­tvér ako služ­ba (SaaS). Ne­mu­sí­te si ku­po­vať sof­tvér dop­re­du s ri­zi­kom, že vám os­ta­ne ne­vyu­ži­tý, ne­mu­sí­te rie­šiť kom­pli­ko­va­né li­cen­co­va­nie ale­bo skla­do­vať si kra­bi­ce a no­si­če. Sof­tvér ako služ­ba je jed­no­du­chý spô­sob, ako dos­tať pot­reb­ný sof­tvér svo­jim za­mes­tnan­com do rúk tak, aby moh­li okam­ži­te pra­co­vať. Väč­ši­na ta­kých­to sof­tvé­rov v clou­de fun­gu­je cez webo­vý pre­hlia­dač, tak­že ak má­te smar­tfón ale­bo tab­let, má­te sof­tvér stá­le po ru­ke. Net­re­ba nič in­šta­lo­vať, za­mes­tná­vať ad­mi­nis­trá­to­ra, kto­rý by sa vám o to sta­ral. V prí­pa­de akej­koľ­vek otáz­ky ale­bo prob­lé­mu je vám k dis­po­zí­cii tech­nic­ká pod­po­ra, kto­rá vám v krát­kej chví­li po­ra­dí ale­bo po­mô­že.

Vý­ho­da clou­du je aj v tom, že vám pos­kyt­ne vždy naj­nov­šiu ver­ziu služ­by. Ver­zie pri­chá­dza­jú čas­to a ap­li­ká­cia sa ak­tua­li­zu­je auto­ma­tic­ky. Pre­nos dát do nov­šej ver­zie tak­tiež pre­bie­ha auto­ma­tic­ky a mô­že­te sa spo­ľah­núť, že bu­dú v po­riad­ku pre­mig­ro­va­né.

Me­sač­ne pla­tí­te iba za vy­uži­tý sof­tvér. Ak vám prí­de no­vý člo­vek, za­čne­te pla­tiť aj za ne­ho a má okam­ži­te k dis­po­zí­cii ap­li­ká­ciu. Ale­bo ak má­te ob­do­bie, že pot­re­bu­je­te se­zón­nych pra­cov­ní­kov, za­pla­tí­te si sof­tvér iba na da­né ob­do­bie. Po skon­če­ní prá­ce pres­ta­ne­te sof­tvér pou­ží­vať a má­te ušet­re­né.

Od sta­ros­tí k uží­va­niu

Rôz­ne clou­do­vé rie­še­nia a služ­by vám umož­nia zmen­šiť sta­ros­ti s pre­vádz­kou IT. Bu­de­te pla­tiť za to, čo nao­zaj pot­re­bu­je­te a vte­dy, keď to pot­re­bu­je­te. A za­čne­te si sof­tvér uží­vať ako služ­bu.

Pe­ter Ko­haut,
sof­tvé­ro­vý ar­chi­tekt clou­do­vej služ­by euriaOb­chod spo­loč­nos­ti DI­MA­NO, a. s.

Zdroj: DIMANO, a.s.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter