Elektronické dokumenty by mohli znížiť náklady občanov

Zní­žiť nák­la­dy ob­ča­nov pri práv­nych úko­noch by moh­li do­ku­men­ty v elek­tro­nic­kej po­do­be. Pred­pok­la­dá to návrh vy­hláš­ky o za­ru­če­nej kon­ver­zii, kto­rá je vy­ko­ná­va­cím pred­pi­som zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te. Navr­ho­va­nú vy­hláš­ku pred­lo­ži­lo Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií (MF) SR do me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia, pri­čom účin­nosť by ma­la na­do­bud­núť 1. augus­ta.

Ako ďa­lej in­for­mo­val re­zort fi­nan­cií, cie­ľom za­ru­če­nej kon­ver­zie je pre­vod lis­tin­nej for­my do­ku­men­tu na elek­tro­nic­kú a opač­ne tak, aby bo­la no­vá for­ma pou­ži­teľ­ná na práv­ne úče­ly rov­na­ko ako tá pô­vod­ná. Ob­ča­nia si tak bu­dú môcť nap­rík­lad pre­kon­ver­to­vať kúp­nu zmlu­vu k neh­nu­teľ­nos­ti do elek­tro­nic­kej for­my pou­ži­teľ­nej na práv­ne úče­ly.

"Tým­to, ok­rem iné­ho, do­chá­dza k ús­po­re nák­la­dov, keď­že práv­ne pou­ži­teľ­nú kó­piu v elek­tro­nic­kej for­me bu­de môcť ob­čan a pod­ni­ka­teľ vy­užiť neob­me­dze­ne, a zá­ro­veň ňou bu­de môcť dis­po­no­vať na akom­koľ­vek dá­to­vom no­si­či," uvie­dlo mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií. Spo­mí­na­ná vy­hláš­ka pod­ľa ne­ho pred­sta­vu­je ďal­ší vý­znam­ný krok v rám­ci roz­vo­ja e-Go­ver­nmen­tu a pre­cho­de na elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov so štá­tom.

Návrh vy­hláš­ky o za­ru­če­nej kon­ver­zii do­ku­men­tov up­ra­vu­je naj­mä pod­rob­né pod­mien­ky pre oso­by vy­ko­ná­va­jú­ce za­ru­če­nú kon­ver­ziu. Vy­ko­ná­vať ju bu­de môcť iba op­ráv­ne­ná oso­ba, kto­rou mô­že byť or­gán ve­rej­nej mo­ci vrá­ta­ne no­tá­rov, poš­to­vé­ho pod­ni­ku pos­ky­tu­jú­ce­ho uni­ver­zál­nu poš­to­vú služ­bu a v ob­me­dze­nom roz­sa­hu ad­vo­kát. Re­zort fi­nan­cií prip­ra­vil aj sa­dzob­ník úh­rad, kto­rý by mal za­brá­niť neú­mer­né­mu zvy­šo­va­niu sa­dzieb pri us­ku­toč­ňo­va­ní za­ru­če­nej kon­ver­zie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter