Slovenská pošta zaplatí za servis IS jedinej firme bez VO 1,6 mil. eur

Slo­ven­ská poš­ta, a. s. za­pla­tí za pos­ky­to­va­nie pod­por­nej servisn­ej služ­by pre in­for­mač­ný sys­tém LO­GIS po­čas dvoch ro­kov 1,64 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Pred­pok­la­da­ná ce­na služ­by bo­la 1,74 mil. eur bez da­ne.

Zá­kaz­ku zís­ka­la ži­lin­ská fir­ma Mar­tes, s. r. o. cez ro­ko­va­cie ko­na­nie bez zve­rej­ne­nia z dô­vo­du ochra­ny vý­hrad­ných práv do­dá­va­te­ľa. Má to­tiž autor­ské prá­va na všet­ky sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie vy­vi­nu­té v spo­ji­tos­ti s in­for­mač­ným sys­té­mom pre štát­nu poš­to­vú spo­loč­nosť. Ako ozná­mi­la Slo­ven­ská poš­ta vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, vzhľa­dom na to, že jej kon­čí zmlu­va na pos­ky­to­va­nie pod­por­nej servisn­ej služ­by pre in­for­mač­ný sys­tém LO­GIS a fir­ma Mar­tes je vý­hrad­ným vlas­tní­kom autor­ských práv k ne­mu, os­lo­vi­la do­dá­va­te­ľa cez pria­me ro­ko­va­cie ko­na­nie.

Poš­ta vy­uží­va uni­ver­zál­ny cen­tra­li­zo­va­ný in­for­mač­ný sys­tém LO­GIS pre pos­ky­to­va­nie pod­po­ry všet­kých lo­gis­tic­kých čin­nos­tí v jed­not­nom prep­rav­nom pro­ce­se s väz­ba­mi na ďal­šie sys­té­my od ro­ku 2007. Vý­voj in­for­mač­né­ho sys­té­mu pok­ra­čo­val v šty­roch eta­pách v ro­koch 2007 až 2010 na zá­kla­de uzat­vo­re­ných zmlúv o di­elo so spo­loč­nos­ťou Mar­tes.

In­for­mač­ný sys­tém LO­GIS nap­rík­lad za­bez­pe­ču­je vy­tvá­ra­nie pot­reb­ných pre­vádz­ko­vých dok­la­dov a fun­kcio­na­lít na všet­kých hlav­ných a ob­las­tných spra­co­va­teľ­ských stre­dis­kách poš­ty, na me­dzi­ná­rod­nej poš­te, sní­ma­nie bra­šien na pra­co­vis­kách stre­dísk spra­co­va­nia pre­vádz­ko­vých dok­la­dov a tvor­bu a pod­po­ru čin­nos­tí na vy­clie­va­cej poš­te.

Slo­ven­ská poš­ta, a. s. vznik­la 1. ja­nuá­ra 1993 ako štát­ny pod­nik so síd­lom v Bra­tis­la­ve, od 1. mar­ca 1996 má cen­trá­lu v Ban­skej Bys­tri­ci a od 1. ok­tób­ra 2004 sa zme­ni­la na ak­cio­vú spo­loč­nosť. Jej ak­cio­ná­rom je štát v za­stú­pe­ní Mi­nis­ter­stva dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja SR. Spo­loč­nosť má zá­klad­né ima­nie 214,3 mil. eur a pre­vádz­ku­je sieť viac ako 1 500 pl­ne auto­ma­ti­zo­va­ných po­bo­čiek. Ok­rem kla­sic­kých poš­to­vých slu­žieb tak mô­že pos­ky­to­vať aj fi­nan­čné, ban­ko­vé, ko­mu­ni­kač­né a elek­tro­nic­ké služ­by.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter