Na akých sociálnych médiách ľudia zdieľajú vaše stránky?

Fir­my a rôz­ne or­ga­ni­zá­cie sa sna­žia inter­ago­vať so svo­ji­mi klien­tmi aj pros­tred­níc­tvom mož­nos­ti zdie­ľať a „laj­ko­vať" strán­ky a člán­ky, kto­ré vzbu­di­li či­ta­teľ­ský zá­ujem a oh­las. Pries­kum spo­loč­nos­ti Forres­ter Re­search v rám­ci Euró­py uká­zal, kto­ré so­ciál­ne mé­diá sú v tom­to re­gió­ne pre­fe­ro­va­né.

Jed­noz­nač­ný pre­pa­dák je v Euró­pe Pin­te­rest, kto­rý vy­uží­va­jú len 2 % pou­ží­va­te­ľov, za­tiaľ čo v USA pat­rí ten­to so­ciál­ny sys­tém me­dzi tie po­pu­lár­nej­šie s po­die­lom 18 %. Nao­pak, stá­li­ca­mi sú pre Euró­pa­nov Fa­ce­book a YouTu­be. Ak sa te­da roz­ho­du­je­te, aké „laj­ko­va­cie" a zdie­ľa­cie tla­čid­lá na svo­je strán­ky pri­dať, s tý­mi­to dvo­ma roz­hod­ne neu­ro­bí­te chy­bu.

Čo sa tý­ka Twit­te­ru, čis­to pod­ľa uve­de­ných čí­sel by to moh­lo vy­ze­rať, že aj bez zdie­ľa­nia na Twit­te­ri sa dá ľah­ko obísť. No tu šta­tis­ti­ku „ka­zí" fakt, že ho vy­uží­va sí­ce vý­raz­ne me­nej ľu­dí, ale tí sú na inter­ne­te zvy­čaj­ne veľ­mi ak­tív­ni a pa­tria me­dzi tzv. opi­nion líd­rov, kto­rí ma­jú vý­raz­ný vplyv na os­tat­ných.

Po­dob­ná je aj po­zí­cia Lin­ke­dIn, kde je sí­ce pou­ží­va­te­ľov me­nej, ale mô­žu mať vý­raz­ne vy­ššiu hod­no­tu v po­rov­na­ní s pou­ží­va­teľ­mi ma­so­vých so­ciál­nych sie­tí. Viac poz­ri nas­le­du­jú­ce vi­zua­li­zá­cie z di­el­ne Forres­te­ru:

socialne-media.png

Naj­po­pu­lár­nej­ších so­ciál­ne mé­diá na zdie­ľa­nie ob­sa­hu v Euró­pe. Zdroj: Forres­ter 2014

Euró­pa má v zdie­ľa­ní ob­sa­hu svo­je špe­ci­fi­ká

Pre­čo je Pin­te­rest v Euró­pe tak má­lo po­pu­lár­ny? Dô­vo­dov je viac. Ho­ci ide o glo­bál­nu plat­for­mu, ne­má v Euró­pe veľ­ký ús­pech. Až v pos­led­nom ro­ku naj­ala pr­vých za­mes­tnan­cov pra­cu­jú­cich mi­mo USA a z ja­zy­ko­vých mu­tá­cií má za­tiaľ iba fran­cúz­sky va­riant. V rám­ci Euró­py tiež če­lí spo­rom o ochran­nú znám­ku a sna­hy pre­sa­diť sa mi­mo USA sa tak pre tú­to spo­loč­nosť kom­pli­ku­jú. Ana­ly­ti­ci Forres­ter sú však pres­ved­če­ní, že prob­lém je aj v po­va­he ty­pic­kých Euró­pa­nov, kto­rým sa ne­pá­či len nie­čo „priš­pen­dliť" na ste­nu - čo je pod­sta­ta ce­lej tej­to so­ciál­nej služ­by. A chá­pu ju ako nie­čo zby­toč­né na­vy­še, pre­to­že po­dob­ný účel pod­ľa nich mô­že pl­niť aj Fa­ce­book, kde ma­jú lep­šie mož­nos­ti sa k ob­sa­hu aj vy­jad­ro­vať a je tu znač­ne bo­hat­šia ko­mu­ni­ta.

Nao­pak, v USA sa stal Pin­te­rest veľ­mi vy­hľa­dá­va­ným a ob­ľú­be­ným sys­té­mom. Zjav­ne ide te­da o so­ciál­ne mé­dium vy­ho­vu­jú­ce ame­ric­kej men­ta­li­te a spô­so­bu, ako chcú Ame­ri­ča­nia zdie­ľať ob­sah s os­tat­ný­mi. Pod­ľa ana­ly­ti­kov sú Ame­ri­ča­nia vo vy­uží­va­ní so­ciál­nych sie­tí a nás­tro­jov ove­ľa me­nej or­to­doxní než Euró­pa­nia, ne­ma­jú prob­lém expe­ri­men­to­vať a vy­uží­vať väč­šie množ­stvo slu­žieb sú­čas­ne. Nao­pak, v Euró­pe pla­tí, že sa pou­ží­va­te­lia čas­to us­po­ko­ja s jed­nou či dvo­ma.

Bez Pin­te­res­tu sa na svo­jom webe za­obí­de­te

Ak te­da zva­žu­je­te, či od­kaz na Pin­te­rest na svo­je strán­ky umies­tňo­vať, ak sa orien­tu­je­te len na európ­skych zá­kaz­ní­kov, neu­ro­bí­te veľ­kú chy­bu, keď sa mu vy­hne­te. Snaž­te sa os­lo­viť svo­jich zá­kaz­ní­kov spô­so­bom, kto­rý oni pre­fe­ru­jú a kto­rý poz­na­jú, čo sú­vi­sí aj s „laj­ko­va­cí­mi" a zdie­ľa­cí­mi tla­čid­la­mi. Prá­ve vy­tvo­re­nie ko­mu­ni­ty fa­nú­ši­kov, kto­rá bu­de zdie­ľať fi­rem­ný ob­sah, je pre kaž­dú or­ga­ni­zá­ciu ideá­lom. Pin­te­rest vám v tom ni­ja­ko ne­po­mô­že, nao­pak, je vhod­né sús­tre­diť sa na so­ciál­ne mé­diá, kto­ré ma­jú v na­šom re­gió­ne ús­pech a tra­dí­ciu.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter