Počet užívateľov širokopásmového internetu vzrástol o 7,2 %

Po­čet uží­va­te­ľov pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu sa vla­ni zvý­šil o 7,2 % na 1,12 mil., pri­čom tú­to služ­bu za­bez­pe­čo­va­lo 766 pos­ky­to­va­te­ľov. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ).

Naj­viac, až 436 tis. uží­va­te­ľov, sa pri­pá­ja­lo k ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie DSL, kto­rá za­zna­me­na­la roč­ný ná­rast o 5 %. Cel­ko­vý po­čet uží­va­te­ľov prís­tu­po­vých sie­tí no­vej ge­ne­rá­cie (NGA) bol viac ako 323 tis., čo pred­sta­vu­je roč­ný rast o tak­mer 16 %.

V sle­do­va­nom ob­do­bí vzrás­tol aj po­čet zmluv­ných uží­va­te­ľov pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom pev­ných bez­drô­to­vých prís­tu­po­vých bo­dov (FWA a WiFi), a to o 10,5 %, pri­čom do­sia­hol 261,7 ti­síc. Na dru­hej stra­ne roč­ný pok­les o 13,5 % na 89,5 tis. uží­va­te­ľov evi­do­va­lo pri­po­je­nie vďa­ka káb­lo­vé­mu mo­de­mu (nie NGA), av­šak prís­tup cez káb­lo­vý mo­dem NGA vý­raz­ne vzrás­tol o 84,2 % na tak­mer 53 tis. uží­va­te­ľov. Po­čet zmluv­ných uží­va­te­ľov pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tu do­sia­hol 496, čo zna­me­ná roč­ný ná­rast o 114,7 %.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter