Najväčší obchod Applu potvrdený – kupuje Beats za 3 mld. dolárov

O tom, že App­le chce kú­piť spo­loč­nosť Beats, sa pov­rá­va­lo už dlh­šie. Unik­nu­té in­for­má­cie o ro­ko­va­niach sa ob­ja­vi­li v mé­diách už pred tak­mer tro­mi týž­dňa­mi. Te­raz je to už ofi­ciál­ne. Ne­bu­de to však za 3,2 mld. do­lá­rov, ako sa pô­vod­ne ho­vo­ri­lo, ale „iba" za 3 mi­liar­dy. Ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti vy­rá­ba­jú­cej audio­prís­lu­šen­stvo a vy­ba­ve­nie na strea­mo­va­nie hud­by je vô­bec naj­drah­šia kú­pa App­lu v je­ho 38-roč­nej his­tó­rii. V ho­to­vos­ti za­pla­tí 2,6 mi­liar­dy do­lá­rov a 400 mi­lió­nov v ak­ciách. Ak­vi­zí­cia by ma­la byť za­vŕše­ná do kon­ca sep­tem­bra.

Spo­lu­zak­la­da­te­lia Beats Jim­my Iovi­ne a Dr. Dre sa za­ra­dia me­dzi kľú­čo­vých ma­na­žé­rov v hu­dob­ných di­ví­ziách App­lu, no pod­ľa Ti­ma Coo­ka ich úlo­hy eš­te ne­bo­li kon­krét­ne sta­no­ve­né.

Ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta slu­žieb na strea­ming hud­by, ako sú Spo­ti­fy či Pan­do­ra, spô­so­bi­li zní­že­nie príj­mov z pre­da­ja hu­dob­ných skla­dieb a al­bu­mov, te­da z ob­las­ti, kde do­mi­nu­je iTu­nes. Pod­ľa RIAA (Re­cor­ding In­dus­try As­so­cia­tion of Ame­ri­ca) v mi­nu­lom ro­ku tr­žby zo sťa­ho­va­nia pies­ní kles­li v USA o 1 % na 2,8 mld. do­lá­rov, za­tiaľ čo tr­žby zo strea­mo­va­nia hud­by vzrást­li o 39 % na 1,4 mld. do­lá­rov.

Ho­ci App­le vla­ni v sep­tem­bri uvie­dol strea­min­go­vú služ­bu iTu­nes Ra­dio, tá ne­zís­ka­la veľ­kú po­pu­la­ri­tu a nes­ta­la sa ta­kou luk­ra­tív­nou, ako spo­loč­nosť oča­ká­va­la.

Zdroj: yahoo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter