V Košiciach vypukne už 5. ročník súboja robotov

RBA_Roboticky_Battle2.jpg RBA (Ro­bo­tic­ký Batt­le na Ale­jo­vej) je ná­zov sú­ťa­že pre žia­kov zá­klad­ných a stred­ných škôl, kto­rí ma­jú zá­ujem o ro­bo­ti­ku. Cie­ľom sú­ťa­že, kto­rá sa zro­di­la prá­ve na Gym­ná­ziu na Ale­jo­vej 1 v Ko­ši­ciach, je po­pu­la­ri­zá­cia ro­bo­ti­ky a in­for­ma­ti­ky v ško­lách. Ten­to rok sa us­ku­toč­ní už je­ho 5. roč­ník.

V pia­tok 30. má­ja 2014 sa v ta­moj­šej te­loc­vič­ni stret­ne 27 tí­mov zo zá­klad­ných a stred­ných škôl z ce­lé­ho Slo­ven­ska. Pro­jekt sa reali­zu­je vďa­ka fi­nan­čnej pod­po­re spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­ven­sko a v spo­lup­rá­ci s Na­dá­ciou Eko­po­lis v rám­ci prog­ra­mu O2 Thin­kBig a zdru­že­ním Ko­ši­ce IT Valley.

Tí­my bu­dú sú­ťa­žiť už tra­dič­ne v troch ka­te­gó­riách. V pr­vej ka­te­gó­rii Vlast­ný mo­del - mo­del z praxe je úlo­hou je pos­ta­viť čo naj­zau­jí­ma­vej­ší mo­del s ľu­bo­voľ­nou te­ma­ti­kou, kto­rý však mu­sí za­ujať po­ro­tu. Hod­no­tí sa vzhľad, konštruk­cia, krea­ti­vi­ta, fun­kčnosť, ale aj prog­ram a vlas­tná prá­ca.

Dru­há ka­te­gó­ria, naz­va­ná Ro­bot­Sol­ve, kla­die pred sú­ťa­žia­cich úlo­hu pos­ta­viť mo­del, kto­rý spĺňa vop­red sta­no­ve­né pod­mien­ky pod­ľa kon­krét­ne­ho za­da­nia. Nap­rík­lad vla­ni bo­lo úlo­hou zmier­niť dôs­led­ky rá­dioak­ti­vi­ty, v ro­ku 2012 za­brá­niť po­vod­niam a mi­ni­ma­li­zo­vať ich nás­led­ky. Toh­to­roč­né za­da­nie má ná­zov Zla­tá ho­rúč­ka a sú­ťa­žia­ci bu­dú mu­sieť vy­rie­šiť všet­ky prob­lé­my, kto­ré sa v ba­ni vy­skyt­li. Pre naj­ši­kov­nej­ších je prip­ra­ve­ná aj bo­nu­so­vá časť úlo­hy, kto­rú sa však doz­ve­dia až na sú­ťa­ži, ale jej zreali­zo­va­ním mô­žu zís­kať ďal­šie bo­dy.

V tre­tej ka­te­gó­rii Ra­cing tre­ba skonštruo­vať čo naj­rý­chlej­šie a naj­ob­rat­nej­šie ro­bo­tic­ké auto, kto­ré bu­de schop­né zdo­lá­vať rôz­ne pre­káž­ky na tra­ti. Ce­lá ka­te­gó­ria má for­mu pre­te­kov a vy­hrá­va druž­stvo, kto­ré prej­de ori­gi­nál­nu trať za naj­krat­ší čas a spl­ní pri tom všet­ky pod­mien­ky. Pri tej­to ka­te­gó­rii sa bu­de sa­mos­tat­ne hod­no­tiť aj tech­nic­ké zho­to­ve­nie mo­de­lu.

Sú­ťaž po­zos­tá­va z kva­li­fi­kač­ných jázd a pre­te­kov, kde bu­dú via­ce­rí sú­ťa­žia­ci štar­to­vať sú­čas­ne. Pod­ľa pra­vi­diel ro­bot mô­že, ale ne­mu­sí byť auto­nóm­ny. Di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie ro­bo­ta je po­vo­le­né.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.ro­bo­tic­ky­batt­le.tk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter