Piaty ročník TEDxBratislava už čoskoro

Už pia­ty roč­ník kon­fe­ren­cie TEDxBra­tis­la­va sa us­ku­toč­ní v so­bo­tu 5. jú­la 2014 v no­vej bu­do­ve Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho di­vad­la. Toh­to­roč­né mot­to TEDxBra­tis­la­va je „Fes­ti­val" a os­la­vo­vať bu­de­me ako vždy my­šlien­ky hod­né ší­re­nia.

Kon­fe­ren­cia dá­va pries­tor za­ují­ma­vým osob­nos­tiam zo Slo­ven­ska i za­hra­ni­čia, kto­ré sú vý­ni­moč­né svo­ji­mi skut­ka­mi či zmýš­ľa­ním. Or­ga­ni­zá­to­ri už zve­rej­ni­li 11 reč­ní­kov, ďal­šie me­ná eš­te pri­bud­nú. Za­re­gis­tro­vať sa a kú­piť si vstu­pen­ku eš­te stá­le mô­že­te na www.tedxbra­tis­la­va.sk.

Fes­ti­val in­špi­ra­tív­nych my­šlie­nok

Nad­šen­cov di­zaj­nu a tech­no­ló­gií ur­či­te za­uj­me pred­náš­ka slo­ven­ské­ho di­zaj­né­ra a konštruk­té­ra Šte­fa­na Klei­na, kto­ré­mu sa po­da­ri­lo us­ku­toč­niť svoj dáv­ny sen - skonštruo­vať lie­ta­jú­ce auto (tzv. aero­mo­bil). Na kon­fe­ren­cii sa pred­sta­ví aj ame­ric­ká fo­tog­raf­ka Nan­cy Ann Coy­ne, kto­rá sa ve­nu­je an­ga­žo­va­né­mu ume­niu vo ve­rej­nom pries­to­re, či me­dzi­ná­rod­ne oce­ne­ný slo­ven­ský ta­neč­ník a cho­reog­raf Ja­ros­lav Vi­ňar­ský.

Po­zi­tív­nu ener­giu bu­dú môcť náv­štev­ní­ci na­čer­pať od Is­lan­ďan­ky Vil­borg Gis­su­rar­dót­tir, kto­rá sa z neš­ťas­tnej pu­ber­tiač­ky vy­pra­co­va­la na skú­se­nú ces­to­va­teľ­ku a ako pr­vá Is­lan­ďan­ka preš­la sa­ma na ly­žiach až na juž­ný pól. Na TEDxBra­tis­la­va sa bu­de ho­vo­riť aj o vzde­lá­va­ní de­tí po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií, o efek­tív­nom spô­so­be po­mo­ci bez­do­mov­com pros­tred­níc­tvom kon­cep­tu hou­sing first, o hos­po­dá­re­ní s biood­pa­dom či o vply­ve tes­tos­te­ró­nu na mo­zog. Zoz­nam reč­ní­kov prie­bež­ne ak­tua­li­zu­je­me na strán­ke TEDxBra­tis­la­va v sek­cii Reč­ní­ci.

Or­ga­ni­zá­to­ri ve­ria, že tak ako na iné fes­ti­va­ly aj na TEDxBra­tis­la­va ľu­dia prí­du nie­len kvô­li jed­not­li­vým reč­ní­kom, ale aj pre cel­ko­vú in­špi­ra­tív­nu at­mos­fé­ru. „La­tin­ské slo­vo fes­ti­vus zna­me­ná šťast­ný. Ako or­ga­ni­zá­to­ri bu­de­me šťas­tní, keď sa nám po­da­rí pre ľu­dí prip­ra­viť ne­za­bud­nu­teľ­né po­du­ja­tie, kto­ré ich in­špi­ru­je a na kto­rom zís­ka­jú no­vé uži­toč­né kon­tak­ty." (Ve­ro­ni­ka Pi­za­no, spo­luor­ga­ni­zá­tor­ka kon­fe­ren­cie)

Pres­táv­ky sú nie­len na ká­vu

Ok­rem pred­ná­šok sa účas­tní­ci TEDxBra­tis­la­va mô­žu te­šiť aj na hra­vé, tvo­ri­vé a edu­kač­né pres­táv­ko­vé ak­ti­vi­ty. Vlas­tno­ruč­ne si bu­dú môcť vy­tvo­riť ka­lei­dos­kop, za­po­jiť sa do sú­ťa­že ja­pon­ských ver­šov hai­ku či nau­čiť sa zá­kla­dy po­sun­ko­vej re­či. „Cez pres­táv­ky chce­me účas­tní­kom umož­niť, aby sa na chví­ľu moh­li opäť stať deť­mi; aby moh­li sú­ťa­žiť, skú­mať či skú­šať no­vé ve­ci a tvo­riť." (Lu­cia Mas­ni­co­vá, spo­luor­ga­ni­zá­tor­ka)

TEDxBra­tis­la­va hos­po­dá­ri tran­spa­ren­tne

Aj ten­to rok or­ga­ni­zač­ný tím zve­rej­nil roz­po­čet z pre­doš­lé­ho roč­ní­ka, náj­sť ho mô­že­te na strán­ke TEDxBra­tis­la­va. „Veľ­mi si ce­ní­me kon­ti­nuál­nu pod­po­ru na­šich par­tne­rov, ako aj in­di­vi­duál­ne fi­nan­čné da­ry, a pre­to sa sna­ží­me na­rá­bať s tý­mi­to zdroj­mi tran­spa­ren­tne a umož­niť ľu­ďom na­hliad­nuť do náš­ho roz­poč­tu." (Vla­di­mír Kaš­tier, spo­luor­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie)

TEDxBra­tis­la­va nie­len v Slo­ven­skom ná­rod­nom di­vad­le

Kon­fe­ren­ciu mož­no sle­do­vať na­ži­vo na webe www.tedxbra­tis­la­va.sk, či už do­ma, ale­bo na tak­zva­nej viewing par­ty, kto­rá sa bu­de ko­nať nap­rík­lad v bra­tis­lav­skej Cver­nov­ke. „Pre mňa je or­ga­ni­zo­va­nie viewing par­ty hlav­ne o stre­tá­va­ní za­ují­ma­vých ľu­dí a o ná­de­ji, že mož­no aj vďa­ka náš­mu úsi­liu bu­dú ľu­dia po TEDxBra­tis­la­va od­hod­la­ní ro­biť dob­ro." (Zu­za­na Kvet­ko­vá, dob­ro­voľ­níč­ka).

Viac in­for­má­cií o or­ga­ni­zo­va­ní sle­do­va­nia pria­me­ho pre­no­su náj­de­te na webo­vej strán­ke www.tedxbra­tis­la­va.sk v čas­ti Viewing par­ties.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter