Bezpečnosť na cestách môžu zvýšiť IT dopravné systémy. Aj na Slovensku.

Bez­peč­né a rých­lej­šie ces­to­va­nie pre mo­to­ris­tov je mož­né do­siah­nuť vy­uži­tím in­te­li­gen­tných dop­rav­ných sys­té­mov (ITS), kto­ré ku svo­jej čin­nos­ti pot­re­bu­jú elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­kač­né sie­te. Zhod­li sa na tom vr­chol­ní pred­sta­vi­te­lia Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ), Mi­nis­ter­stva dop­ra­vy vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja (MDVRR), Ná­rod­nej di­aľ­nič­nej spo­loč­nos­ti (NDS), Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia na pra­cov­nom stret­nu­tí, kto­ré ini­cio­val RÚ.

Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, všet­ci za­in­te­re­so­va­ní sa do­hod­li na ďal­šej spo­lup­rá­ci, kto­rej cie­ľom bu­de naj­mä od­strá­ne­nie sig­ná­lom ne­pok­ry­tých miest a tým za­bez­pe­če­nie lep­šej dos­tup­nos­ti hla­so­vých a dá­to­vých slu­žieb na di­aľ­nič­ných úse­koch a rých­los­tných ces­tách. Pod­ľa ne­ho, pre­po­je­ním in­for­mač­ných a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií s dop­rav­ným in­ži­nier­stvom a iný­mi sú­vi­sia­ci­mi od­vet­via­mi do exis­tu­jú­cej dop­rav­nej infra­štruk­tú­ry sa dá v ces­tnej dop­ra­ve zní­žiť ne­ho­do­vosť a zvý­šiť ka­pa­ci­tu exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry.

"Pred­stav­te si, že va­še mo­to­ro­vé vo­zid­lo má ter­mi­nál, vďa­ka kto­ré­mu ko­mu­ni­ku­je s oko­li­tý­mi vo­zid­la­mi a po­sie­la in­for­má­cie o dop­rav­nej si­tuá­cii do cen­tra, kde sú ďa­lej spra­co­va­né. Sys­tém nap­rík­lad zbie­ra in­for­má­cie o rých­los­ti dop­ra­vy, ne­ho­dách, sta­ve vo­zov­ky, po­ča­sí, kto­ré mô­že ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť bez­peč­nosť a rých­losť pre­máv­ky," kon­šta­to­val Vav­ro. Zá­ro­veň do­dal, že pros­tred­níc­tvom ITS sa bez­peč­nos­tné a iné dô­le­ži­té in­for­má­cie nap­rík­lad pre­miet­nu na pre­men­li­vých in­for­mač­ných ta­bu­liach pri ces­tách, me­nia sa pre­men­li­vé dop­rav­né znač­ky a po­dob­ne. "V prí­pa­de ne­ho­dy ale­bo zní­že­nia prie­pus­tnos­ti ces­ty mô­že byť dop­ra­va vďa­ka ITS rých­lo od­klo­ne­ná na inú tra­su a vy sa bez­peč­ne a rých­lej­šie dos­ta­ne­te do cie­ľa," dopl­nil.

Pok­ry­tie sig­ná­lom je ne­vyh­nut­nos­ťou aj pre fun­go­va­nie ce­loeuróp­ske­ho sys­té­mu pre mo­to­ro­vé vo­zid­lá eCall, kto­rý v prí­pa­de dop­rav­nej ne­ho­dy auto­ma­tic­ky pri­vo­lá zá­chran­né zlož­ky in­teg­ro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu. O ďal­ších kro­koch bu­dú za­in­te­re­so­va­ní ve­rej­nosť in­for­mo­vať.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter