Google chce svoje reklamy zobrazovať všade. Na chladničkách, hodinkách aj v okuliaroch

Goog­le za­rá­ba po­mo­cou zob­ra­zo­va­nia rek­la­my mi­liar­dy do­lá­rov. Pre inter­ne­to­vé­ho gi­gan­ta ide o je­den z hlav­ných zdro­jov príj­mov a pre­to nie je prek­va­pu­jú­ce, že už te­raz plá­nu­je stra­té­giu na ďal­šie ro­ky. Ako vy­plý­va z lis­tu, kto­rý spo­loč­nosť pos­la­la ame­ric­ké­mu štát­ne­mu re­gu­lá­to­ro­vi ob­cho­do­va­nia na bur­ze (SEC), Goog­le chce zob­ra­zo­vať rek­la­my aj na „chlad­nič­kách, pa­lub­ných dos­kách, ter­mos­ta­toch, oku­lia­roch, ho­din­kách a ďal­ších za­ria­de­niach."

Naj­mä s nas­tu­pu­jú­cim tren­dom Inter­ne­tu všet­ké­ho je tá­to stra­té­gia lo­gic­ká. Rek­la­my na nás bu­dú svie­tiť zo všet­kých strán a ho­ci nas­le­du­jú­ca pred­sta­va pô­so­bí ako zo sci-fi fil­mu, o pár ro­kov bu­de mož­no reali­tou. Pred­stav­te si, že prí­de­te do­mov. V ro­bo­te ste sa zdr­ža­li dlh­šie ako ob­vyk­le a Goog­le to už vie. Sen­zo­ry ter­mos­ta­tu Nest roz­poz­na­jú va­šu prí­tom­nosť a ak­tuál­ny čas po­rov­na­jú s bež­ným ča­som prí­cho­du.

Al­go­rit­mus vy­hod­no­tí, že ste po dl­hom dni v prá­ci una­ve­ný a ne­má­te chuť va­riť. Na chlad­nič­ke ale­bo v te­le­ví­zii sa zob­ra­zí rek­la­ma na do­náš­ko­vú piz­ze­riu. Ho­ci je pre nie­ko­ho ví­zia ta­kej­to bu­dúc­nos­ti lá­ka­vá, náj­du sa aj ľu­dia, kto­rí to po­va­žu­jú za zvrá­te­né.

Zdroj: fas­tcom­pa­ny.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter