Webglobe kúpil Yegon, chce byť jednotku na trhu webhostingových služieb v SR

Spo­loč­nosť Web­glo­be, pos­ky­tu­jú­ca web­hos­tin­go­vé a clou­do­vé služ­by, v pon­de­lok 19. 5. 2014 uzat­vo­ri­la zmlu­vu o od­kú­pe­ní 100-per­cen­tné­ho ob­chod­né­ho po­die­lu vo web­hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti Yegon, čím sa sta­la jej ma­ter­skou spo­loč­nos­ťou. „Fir­my bu­dú za­tiaľ úpl­ne se­pa­rát­ne en­ti­ty, aj keď už od pr­vé­ho dňa za­čne­me pra­co­vať na plá­ne ich pos­tup­né­ho zlú­če­nia," po­ve­dal Igor Streč­ko, ko­na­teľ a CEO Web­glo­be.

Aj keď bu­dú spo­loč­nos­ti za­tiaľ for­mál­ne sa­mos­tat­né, Web­glo­be in­for­mo­val, že tí­my pra­cov­ní­kov bu­dú už od pr­vých dní úz­ko spo­lup­ra­co­vať. Cie­ľom je pos­kyt­núť klien­tom prís­tup k tech­no­ló­giám a ďal­ším vý­ho­dám par­tne­ra. „Chce­me, aby klien­ti Yego­nu moh­li za­čať čos­ko­ro vy­uží­vať vý­ho­dy clou­do­vé­ho pros­tre­dia Web­glo­be a aby klien­ti Web­glo­be čím skôr dos­ta­li k dis­po­zí­cii prep­ra­co­va­ný par­tner­ský prog­ram Yego­nu," spres­ni­la spo­loč­nosť na svo­jom blo­gu. For­mál­ne by sa fir­my ma­li zlú­čiť v ro­ku 2015.

Fú­ziou so spo­loč­nos­ťou Yegon si Web­glo­be zno­va pod­stat­ne po­sil­ňu­je svo­ju po­zí­ciu na tr­hu. Vy­chá­dza­júc z ve­rej­ne dos­tup­ných in­for­má­cii o ob­ra­te slo­ven­ských web­hos­tin­go­vých spo­loč­nos­tí sa dá pred­pok­la­dať, že spo­loč­ne fir­my Web­glo­be a Yegon vy­tvo­ria jed­not­ku na slo­ven­skom tr­hu web­hos­tin­go­vých a sú­vi­sia­cich slu­žieb.

Od­kú­pe­nie sto­per­cen­tné­ho ob­chod­né­ho po­die­lu Yego­nu sa stá­va aj his­to­ric­ky naj­väč­šou ak­vi­zí­ciou web­hos­tin­go­vej fir­my na Slo­ven­sku.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter