Práca v IT: Najžiadanejšie pracovné pozície na rok 2014

Spo­lu s oži­vo­va­ním eko­no­mi­ky fir­my za­čí­na­jú plá­no­vať no­vé pro­jek­ty, s čím čas­to sú­vi­sí aj na­be­ra­nie no­vých ľu­dí do IT od­de­le­nia. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku však doš­lo k sé­rii zmien a do pop­re­dia zá­uj­mu sa dos­ta­li čin­nos­ti, kto­ré eš­te ne­dáv­no pat­ri­li skôr me­dzi tie pe­ri­fér­nej­šej. Aké špe­cia­li­zá­cie, skú­se­nos­ti a zruč­nos­ti sú v tom­to ro­ku naj­viac vy­hľa­dá­va­né?

1. Prog­ra­mo­va­nie a vý­voj ap­li­ká­cií

Zá­ujem o vý­vo­já­rov je sta­bil­ný a tr­va­lý a aj v mi­nu­lom ro­ku bol na pr­vej prieč­ke. Ne­za­mes­tna­nosť me­dzi vý­vo­jár­mi je tak­mer nu­lo­vá a pre fir­my je zvy­čaj­ne naj­ná­roč­nej­šie ob­sa­diť voľ­né po­zí­cie nao­zaj kva­lit­ný­mi prog­ra­má­tor­mi. Ale aj v tej­to ob­las­ti do­chá­dza k ur­či­tým po­su­nom a ras­tie zá­ujem o uchá­dza­čov so skú­se­nos­ťa­mi s vý­vo­jom mo­bil­ných ap­li­ká­cií, oboz­ná­me­ných s open sour­ce a aj so zna­los­ťa­mi tvor­by bez­peč­nos­tných prin­cí­pov pri vý­vo­ji no­vých ap­li­ká­cií.

Zvy­čaj­ne pla­tí, že v lo­ka­li­tách, kde je dos­ta­tok vý­vo­já­rov (ty­pic­ky veľ­ké mes­tá), je aj ve­ľa fi­riem, kto­ré vy­tvá­ra­jú do­pyt po nich. Ob­sa­diť zod­po­ve­da­jú­cu po­zí­ciu tak vo vý­sled­ku ne­mu­sí byť vô­bec jed­no­du­ché a tá­to si­tuácia sa bu­de prav­de­po­dob­ne ďa­lej vy­hro­co­vať.

2. Tech­nic­ká pod­po­ra a help desk

Zá­ujem o za­mes­tnan­cov tech­nic­kej pod­po­ry z ro­ka na rok ras­tie a tá­to špe­cia­li­zá­cia sa špl­há na reb­ríč­ku stá­le vy­ššie. Spo­lu s tým, ako fir­my me­nia a roz­ši­ru­jú svo­ju IT infra­štruk­tú­ru, po­ža­du­jú i za­mes­tnan­cov help des­ku, kto­rí by po­moh­li os­tat­ným pra­cov­ní­kom rie­šiť prob­lé­my s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi.

Za­ují­ma­vý trend je ten, že mno­ho fi­riem pô­vod­ne tech­nic­kú pod­po­ru out­sour­co­va­lo, ale po skú­se­nos­tiach, kto­ré tak­to zís­ka­li, te­raz vra­ca­jú to­to od­de­le­nie nas­päť pod vlas­tnú sprá­vu. Zvy­čaj­ne to­tiž pla­tí, že vlas­tní za­mes­tnan­ci sa v prob­lé­moch kon­krét­nej spo­loč­nos­ti vy­zna­jú naj­lep­šie. Dneš­ná IT infra­štruk­tú­ra, kto­rá pre­pá­ja inter­né sys­té­my, webo­vé služ­by a mo­bil­né tech­no­ló­gie, je veľ­mi kom­plexná, a pre­to dá­va zmy­sel mať pod­po­ru čo naj­bliž­šie biz­ni­su.

Vý­ho­da tej­to po­zí­cie je aj v tom, že ne­vy­ža­du­je ta­ké hl­bo­ké skú­se­nos­ti ako vý­voj ap­li­ká­cií a je vhod­ná na „roz­beh" ka­rié­ry v IT.

3. Skú­se­nosť so sie­ťa­mi

Veľ­ký ná­rast za­zna­me­ná­va v tom­to ro­ku zá­ujem o naj­rôz­nej­ších správ­cov sie­te a všeo­bec­ne o sie­ťo­vých pro­fe­sio­ná­lov. A to naj­mä v sú­vis­los­ti s bez­drô­to­vý­mi sie­ťa­mi, kto­ré fir­my čo­raz čas­tej­šie vo svo­jich cen­trá­lach a po­boč­kách na­sa­dzu­jú. Nej­de však len o ty­pic­ké ko­mer­čné or­ga­ni­zá­cie, ale nap­rík­lad aj zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať vý­ho­dy bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia rôz­nych za­ria­de­ní. Ras­tú­ci zá­ujem o prís­luš­ných špe­cia­lis­tov te­da opäť vy­chá­dza z po­su­nu v ICT a z ras­tu zá­uj­mu o no­vé tech­no­ló­gie (naj­mä o mo­bil­ný prís­tup k webo­vým služ­bám).

4. Sprá­va mo­bil­ných ap­li­ká­cií a prís­tro­jov

S uve­de­ným po­tom sú­vi­sí aj ďal­šia ob­lasť ras­tú­ce­ho zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov, kto­rá sa od mi­nu­lé­ho ro­ka dos­ta­la na vý­sl­nie zá­uj­mu. Skú­se­nos­ti fi­riem s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi sú za­tiaľ zvy­čaj­ne ma­lé, a tak hľa­da­jú do svo­jich tí­mov od­bor­ní­kov, kto­rí by im pos­kyt­li zod­po­ve­da­jú­cu exper­tí­zu.

Na lep­ší kon­takt so svo­ji­mi zá­kaz­ník­mi pot­re­bu­jú fir­my uvoľ­niť mo­bil­né ap­li­ká­cie ur­če­né pre ich klien­tov a sú­čas­ne sa mu­sia vy­rov­nať s ná­ras­tom mo­bi­li­ty me­dzi vlas­tný­mi za­mes­tnan­ca­mi a pos­kyt­núť im ap­li­ká­cie vhod­né na ich prá­cu. Prá­ve te­raz si množ­stvo fi­riem te­da uve­do­mu­je fakt, že tú­to si­tuáciu ne­mož­no už rie­šiť spon­tán­ne ako do­te­raz, ale pot­re­bu­jú v nej vy­tvo­riť sys­tém a nab­rať skú­se­ných od­bor­ní­kov na mo­bil­né rie­še­nia, kto­rých je opäť ne­dos­ta­tok.

5. Ve­de­nie IT pro­jek­tov

Ta­kis­to ve­de­nie IT pro­jek­tov je dl­ho­do­bo žia­da­ná zruč­nosť, a ho­ci ho ten­to rok pres­ko­či­li niek­to­ré „mód­ne tren­dy" (poz­ri vy­ššie), do­pyt aj tu pretr­vá­va a zvy­čaj­ne pre­vy­šu­je po­nu­ku. Fir­my sú nú­te­né rea­go­vať na zme­ny na tr­hu, spúš­ťať no­vé IT pro­jek­ty, kto­ré pod­po­ria ich biz­nis, a ne­mô­žu si do­vo­liť, aby tie­to pro­jek­ty zly­ha­li. Aj pre­to ne­še­tria na schop­ných pro­jek­to­vých ma­na­žé­roch či ana­ly­ti­koch biz­ni­su, kto­rí do­ká­žu za­bez­pe­čiť, že pro­jekt pre­beh­ne hlad­ko a vý­sled­ný stav bu­de zod­po­ve­dať pot­re­bám kon­krét­nej or­ga­ni­zá­cie.

6. Sprá­va da­ta­báz a prá­ca s dá­ta­mi

Da­ta­bá­zo­ví ad­mi­nis­trá­to­ri sú tr­va­lo žia­da­ný­mi, v sú­čas­nos­ti viac ako ino­ke­dy vďa­ka tren­du big da­ta - fir­my už neudr­žu­jú len hlav­né da­ta­bá­zy o svo­jich klien­toch a par­tne­roch, ale sna­žia sa zbie­rať aké­koľ­vek dá­ta, ana­ly­zo­vať ich a vy­čí­tať z nich trend, kto­rý by im po­mo­hol po­cho­piť sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov. Čas­to sa pra­cu­je so so­ciál­ny­mi mé­dia­mi a ďal­ší­mi zdroj­mi, kto­ré ve­ľa prez­ra­dia o pre­fe­ren­ciách ľu­dí.

Zá­ujem je hlav­ne o ad­mi­nis­trá­to­rov da­ta­báz Orac­le a o dá­to­véých ar­chi­tek­tov. Cie­ľom je náj­sť za­mes­tnan­cov, kto­rí do­ká­žu ag­re­go­vať re­le­van­tné dá­ta, vy­tvo­riť lo­gic­kú ma­pu v rám­ci fi­rem­ných sys­té­mov a zís­ka­né dá­ta pou­žiť na zís­ka­nie hlb­šie­ho vhľa­du do pod­ni­ka­nia.

7. Go­ver­nan­ce a bez­peč­nosť

Do­pyt po skú­se­ných bez­peč­nos­tných pro­fe­sio­ná­loch je dl­ho­do­bo vy­so­ký, ho­ci v sú­čas­nos­ti do­chá­dza k „dro­be­niu" tej­to po­zí­cie - z jed­né­ho bez­peč­nos­tné­ho exper­ta sa pre­sú­va do ob­las­tí sie­tí, vý­vo­ja sof­tvé­ru či ar­chi­tek­tú­ry da­ta­báz a skú­se­nos­ti s bez­peč­nos­ťou sú čas­to po­ža­do­va­né aj v tých­to kon­krét­nych špe­cia­li­zá­ciách.

No aj tak si fir­my stá­le viac uve­do­mu­jú hroz­by ky­be­rú­to­kov a mal­vé­ru a po­ten­ciál­ne stra­ty, kto­ré im na­pad­nu­tie mô­že pri­niesť. Mno­hé z nich pre­to ne­vá­ha­jú in­ves­to­vať do bez­peč­nos­tných pro­fe­sio­ná­lov a ma­na­žé­rov, kto­rých hlav­ným cie­ľom je za­is­tiť bez­peč­nosť fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry a dát.

8. Bu­si­ness in­telli­gen­ce a ana­lý­zy dát

Opäť ide o čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s dneš­ný­mi hlav­ný­mi IT tren­dmi. Fir­my sa už bez ana­lýz dát ne­zao­bí­du a ma­na­žé­ri sa ne­mô­žu dos­ta­toč­ne roz­ho­do­vať len na zá­kla­de svo­jej in­tuície, ale pot­re­bu­jú de­tail­ný vhľad do dát. Ten im však zvy­čaj­ne ne­pos­ky­tu­jú len nás­tro­je, na ich správ­ne na­sa­de­nie a vy­uži­tie sú pot­reb­ní aj skú­se­ní exper­ti, kto­rí ve­dia, čo ana­ly­zo­vať a na čo sa za­me­rať. Inak hro­zí ne­po­cho­pe­nie dát a vy­tvo­re­nie chyb­ných zá­ve­rov. Roz­ho­do­va­nie na zá­kla­de dát umož­ní fir­mám byť ove­ľa viac proak­tív­ne a okam­ži­te rea­go­vať na zme­ny v biz­ni­se. Keď­že je to spo­je­né s eli­mi­ná­ciou fi­nan­čných strát, fir­my ne­vá­ha­jú in­ves­to­vať do nás­tro­jov a za­mes­tnan­cov za­me­ra­ných na ob­lasť BI a ana­lýz.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter