Skupina ST dosiahla v prvom kvartáli výnosy 200 mil. Eur, najviac rástol PosAm

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la v pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ka me­dzi­roč­ný rast cel­ko­vých kon­so­li­do­va­ných vý­no­sov o 2,4 % na tak­mer 200 mil. eur. "Rok 2014 za­čí­na­me s mier­nym ná­ras­tom vý­no­sov v pr­vom kvar­tá­li, čo je veľ­mi dob­rý vý­sle­dok pre Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom. V kla­sic­kom biz­ni­se stá­le ba­dať tra­dič­ný pok­les kvô­li re­gu­lá­cii či kon­ku­ren­čným ak­ti­vi­tám, no no­vé ob­las­ti ma­jú sil­ný po­ten­ciál," zhod­no­til fi­nan­čné vý­sled­ky pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ST Mi­ros­lav Ma­jo­roš.

Vý­no­sy vla­ňaj­šej ak­vi­zí­cie DI­GI Slo­va­kia do­siah­li za pr­vé tri me­sia­ce toh­to ro­ka 6,7 mil. eur. Me­dzi­roč­ne naj­vyš­ší ná­rast vý­no­sov z dcér­skych fi­riem, až o 160 % na 12,3 mil. eur, za­zna­me­na­la spo­loč­nosť Po­sAm. Rast o tri per­cen­tá na 1,3 mil. eur vo­či mi­nu­lé­mu ro­ku evi­do­va­li vý­no­sy fi­riem Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le.

Ako ďa­lej in­for­mo­val te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, v dob­rých vý­sled­koch z mi­nu­lé­ho ro­ka pok­ra­ču­jú tri ob­las­ti pev­nej sie­te, a to ši­ro­ko­pás­mo­vý inter­net, di­gi­tál­na te­le­ví­zia Ma­gio a ICT. Po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov do­sia­hol ku kon­cu mar­ca 532 tis. prís­tu­pov za sku­pi­nu. TV seg­ment pok­ra­čo­val pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií v tren­de dvoj­ci­fer­né­ho ras­tu. Ma­gio TV bá­za prek­ro­či­la vo feb­ruári toh­to ro­ka 200 tis. zá­kaz­ní­kov a do kon­ca kvar­tá­lu sa eš­te mier­ne zvý­ši­la. Ce­lá sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom ma­la ku kon­cu sle­do­va­né­ho ob­do­bia 444 tis. zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb.

Mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu vy­uží­va­lo ku kon­cu pr­vé­ho kvar­tá­lu 2,26 mil. zá­kaz­ní­kov. "Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov na­ďa­lej pre­sa­hu­je 64 %. Pr­vý štvrťrok 2014 bol na­vy­še priaz­ni­vý aj v seg­men­te pred­pla­te­ných ka­riet Easy. Ich po­čet os­tal sta­bi­li­zo­va­ný na úrov­ni 550 tis. op­ro­ti kon­cu ro­ka 2013," uvied­la spo­loč­nosť. V štruk­tú­re vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb vý­raz­ne vzrás­tol pod­ľa te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra po­diel neh­la­so­vých slu­žieb. Za­tiaľ čo ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka tvo­ril 31 % prie­mer­né­ho vý­no­su na zá­kaz­ní­ka (AR­PU), za pr­vý kvar­tál pre­sia­hol po­diel 36 %. Ku kon­cu mar­ca pok­rý­val Slo­vak Te­le­kom LTE sie­ťou 31 miest a ich oko­lie, pok­ry­tie tak do­sa­ho­va­lo 23,7 % slo­ven­skej po­pu­lá­cie.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter