TELEKOM: Strana NOVA kritizuje výber poradcu pri predaji ST

Mi­mo­parla­men­tné hnu­tie No­vá väč­ši­na - Do­ho­da žia­da pre­mié­ra, aby za­sta­vil sú­čas­ný vý­ber pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu, kto­rý sa us­ku­toč­ňu­je bez sú­ťa­že.

Mi­mo­parla­men­tné hnu­tie No­vá väč­ši­na - Do­ho­da (NO­VA) kri­ti­zu­je vý­ber pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu, kto­rý ma ra­diť vlá­de pri pre­da­ji 49-per­cen­tné­ho po­die­lu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST). Ako v stre­du in­for­mo­va­li den­ní­ky SME a Hos­po­dár­ske no­vi­ny, vý­ber po­rad­cu sa us­ku­toč­nil bez sú­ťa­že, a v už­šom vý­be­re na zá­kla­de do­ho­dy me­dzi Slo­ven­skom a ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom ST, spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom, zos­ta­li tra­ja uchá­dza­či - J. P. Mor­gan, Ci­ti a UBS. "Vlá­da Ro­ber­ta Fi­ca si do­vo­li­la vy­brať po­rad­cu bez sú­ťa­že. Vy­be­rá si z po­rad­cov, kto­rí ma­jú kon­flikt zá­uj­mov ako Berlín. Ide o spo­loč­nos­ti J. P. Mor­gan a Ci­ti," uvie­dol na stre­daj­šej tla­čo­vej be­se­de pod­pred­se­da hnu­tia Mar­cel Kli­mek. Kon­flikt zá­uj­mov vi­dí v tom, že pre ním spo­mí­na­né spo­loč­nos­ti v mi­nu­los­ti pra­co­val sú­čas­ný štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Va­zil Hu­dák.

Hnu­tie NO­VA vy­zva­lo pre­mié­ra, aby uro­bil vo vý­be­re po­rad­cu náp­ra­vu. "Spo­mí­na­ný kon­flikt zá­uj­mov vy­lu­ču­je, aby pri­va­ti­zá­cia 49 % ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu bo­la čistá, tran­spa­ren­tná a vý­hod­ná pre štát. Vy­zý­va­me pre­mié­ra Fi­ca, aby za­sta­vil ten­to ha­neb­ný vý­ber pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu a vy­hlá­sil riad­nu tran­spa­ren­tnú sú­ťaž. Žia­da­me tiež, aby v ko­mi­sii pri vý­be­re pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu dos­tal mies­to aj zá­stup­ca opo­zí­cie," kon­šta­to­val Kli­mek.

Pre plá­no­va­nú dop­ri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu vlá­da schvá­li­la no­ve­lu zá­ko­na o pod­mien­kach pre­vo­du ma­jet­ku štá­tu na iné oso­by. No­ve­la má vy­tvo­riť zá­kon­né pred­pok­la­dy pre mož­nosť pre­da­ja ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu no­vým pos­tu­pom pri­va­ti­zá­cie, a to for­mou ve­rej­nej po­nu­ky na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu (IPO). Naj­pre­fe­ro­va­nej­šou al­ter­na­tí­vou pre­da­ja ma­jet­ko­vých účas­tí štá­tu a Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom je to­tiž pre­daj pros­tred­níc­tvom IPO, v dru­hom ra­de pria­my pre­daj, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cia.

Mi­nis­tri mi­nu­lý rok 13. mar­ca pri­ja­li uz­ne­se­nie, kto­rým vza­li na ve­do­mie in­for­má­ciu o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vý­mi účas­ťa­mi SR za­stú­pe­nej re­zor­tom hos­po­dár­stva a FNM na pod­ni­ka­ní spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Tak­tiež spl­no­moc­ni­li mi­nis­tra hos­po­dár­stva v spo­lup­rá­ci s pred­se­dom vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM, aby za účas­ti od­bor­ných po­rad­cov vied­li ro­ko­va­nia s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, fir­mou Deutsche Te­le­kom AG a ma­naž­men­tom ST o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vou účas­ťou SR v Slo­vak Te­le­ko­me.

Ten­to rok 12. feb­ruára bo­lo pod­pí­sa­né me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní me­dzi spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom AG, SR za­stú­pe­nou re­zor­tom hos­po­dár­stva, FNM a fir­mou ST v sú­vis­los­ti s pre­da­jom 49 % ak­cií ST slo­ven­ský­mi ak­cio­nár­mi. Nás­led­ne fond za­čal s vý­be­rom in­ves­tič­nej ban­ky, kto­rej úlo­hou bu­de naj­mä cel­ko­vá koor­di­ná­cia a ria­de­nie pro­ce­su IPO.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter