Alibaba Group plánuje vstup na newyorskú burzu, možno získa viac ako Facebook

Bur­zo­vý de­but čín­ske­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du by sa pod­ľa niek­to­rých od­ha­dov mo­hol stať do­te­raz naj­väč­šou pri­már­nou emi­siou ak­cií v tech­no­lo­gic­kom sek­to­re

Čín­sky inter­ne­to­vý ob­chod Ali­ba­ba Group chce vstú­piť na newyor­skú bur­zu. V pri­már­nej emi­sii (IPO) plá­nu­je in­ves­to­rom po­núk­nuť ak­cie za 1 mld. USD, ana­ly­ti­ci však oča­ká­va­jú, že fir­ma zís­ka ove­ľa viac. Pod­ľa niek­to­rých od­ha­dov by hod­no­ta IPO do­kon­ca moh­la pre­ko­nať bur­zo­vý de­but spo­loč­nos­ti Fa­ce­book. V ňom pre­vádz­ko­va­teľ rov­no­men­nej so­ciál­nej sie­te pred dvo­ma rok­mi zís­kal 16 mld. USD a pos­ta­ral sa tak o do­te­raz naj­vý­nos­nej­šiu pri­már­nu emi­siu v tech­no­lo­gic­kom sek­to­re.

Ali­ba­ba kon­tro­lu­je v dru­hej naj­väč­šej eko­no­mi­ke sve­ta 80 % on­li­ne ob­cho­dov. Na jej troch hlav­ných čín­skych strán­kach sa vla­ni zob­cho­do­va­li tran­sak­cie za 248 mld. USD, čo je viac, než spo­lu do­siah­li fir­my Ama­zon a eBay. Spo­loč­nosť má pod­ľa niek­to­rých od­ha­dov tr­ho­vú hod­no­tu vy­še 200 mld. USD.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter