Koniec podpory pre Windows XP – na Slovensku len s podielom 18 %

Za­čiat­kom ap­rí­la obeh­la ce­lý inter­ne­to­vý svet sprá­va o ukon­če­ní pod­po­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP zo stra­ny spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Ge­mius skú­mal, ako to­to roz­hod­nu­tie za­siah­ne pou­ží­va­te­ľov v jed­not­li­vých európ­skych štá­toch, a ďa­lej zis­ťo­val, aký vy­so­ký po­diel pou­ží­va­te­ľov ten­to ope­rač­ný sys­tém eš­te pou­ží­va.

Vý­sled­ky štú­die uká­za­li, že naj­vyš­ší po­diel má sys­tém Win­dows XP v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne (38 % všet­kých zob­ra­ze­ní me­ra­ných na tom­to tr­hu spo­loč­nos­ťou Ge­mius po­chá­dza z toh­to OS) a Bul­har­sku (33 %). Nao­pak, naj­niž­ší po­diel za­zna­me­nal ten­to ope­rač­ný sys­tém v Dán­sku (4 %), Por­tu­gal­sku (15 %) a na Slo­ven­sku (18 %).

Na Slo­ven­sku je po­diel sys­té­mu Win­dows XP tre­tí naj­niž­ší me­dzi skú­ma­ný­mi štát­mi. Za­ují­ma­vé je, že ten­to ope­rač­ný sys­tém bo­ju­je od no­vem­bra 2013 o dru­hú prieč­ku v reb­ríč­ku ope­rač­ných sys­té­mov so sys­té­mom An­droid. V nas­le­du­jú­cich me­sia­coch ten­to boj prav­de­po­dob­ne preh­rá: An­droid za­zna­me­nal v ob­do­bí od ja­nuá­ra toh­to ro­ka o nie­čo viac zob­ra­ze­ní ako sys­tém Win­dows XP (18,66 %). Sys­tém Win­dows XP pri­šiel po nie­koľ­kých ro­koch o po­zí­ciu líd­ra me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi na Slo­ven­sku, keď v mar­ci 2012 kle­sol na dru­hé mies­to, a te­raz prav­de­po­dob­ne natr­va­lo pok­les­ne na tre­tiu prieč­ku.

Dá­ta po­chá­dza­jú z webo­vých strá­nok www.ran­kin­gee.com za ob­do­bie ma­rec 2014.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter