Telekom spúšťa prvý slovenský obchod s aplikáciami v cloude

Slo­vak Te­le­kom roz­ši­ru­je svo­je clou­do­vé rie­še­nie, kto­rá zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je vy­uží­vať sof­tvér ako služ­bu. Ap­li­kač­ný ob­chod (www.ap­pshop.sk) pri­már­ne ur­če­ný biz­ni­so­vým zá­kaz­ní­kom po­núk­ne rie­še­nia od roz­lič­ných fi­riem a vý­vo­já­rov a v ta­kej­to mie­re je na slo­ven­skom tr­hu ab­so­lút­nou no­vin­kou.

Ap­li­kač­ný ob­chod pri­ne­sie mož­nosť ob­jed­na­nia sof­tvé­ru a ap­li­ká­cií cez inter­net a z jed­né­ho mies­ta, ako je to zná­me napr. z mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov. Zá­kaz­ník tak mô­že po nie­koľ­kých klik­nu­tiach v on-li­ne por­tá­li vy­uží­vať vý­ho­dy, ako je mož­nosť plat­by iba za sof­tvér, kto­rý sku­toč­ne vy­uži­je, a zá­ro­veň mu od­pa­da­jú sta­ros­ti s ná­ku­pom li­cen­cií ale­bo ak­tua­li­zá­ciou jed­not­li­vých prog­ra­mov. Plat­ba je mož­ná kre­dit­ný­mi kar­ta­mi ale­bo do fak­tú­ry pod­ľa reál­ne vy­uží­va­ných slu­žieb. V ča­se spus­te­nia on-li­ne ob­cho­du je dos­tup­ných 9 roz­lič­ných ap­li­ká­cií od via­ce­rých vý­rob­cov, pri­čom ich po­čet bu­de pos­tup­ne na­ras­tať.

T_product_page.jpg

Ap­li­kač­ný ob­chod umož­ňu­je pre­na­jať si nap­rík­lad anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie McA­fee SE­CU­RE, clou­do­vú SMS služ­bu, eCom Fax, Ca­len­Book či vi­deo­kon­fe­ren­čnú plat­for­mu Spon­ta­nia, ale aj kan­ce­lár­sky ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 spo­lu s nás­troj­mi Exchan­ge, Sha­re­Point a Lync. Ne­chý­ba­jú pro­duk­ty z vlas­tné­ho por­tfó­lia, ako je sprá­va vo­zid­lo­vé­ho par­ku Te­le­kom Fleet ale­bo bez­peč­né úlo­žis­ko dát Te­le­kom Dri­ve. V nas­le­du­jú­cich týž­dňoch Te­le­kom plá­nu­je za­ra­diť ďal­šie pre­dov­šet­kým slo­ven­ské ap­li­ká­cie, ako je nap­rík­lad dvo­ji­ca slo­ven­ských nás­tro­jov CRM Res­co Mo­bi­leCRM a Dri­ve­Bizz.

T_home_page.jpg

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter