Facebook a Twitter menia svoj obchodný model

Zrod so­ciál­nych sie­tí v tom (ma­so­vom) zmys­le, ako ich poz­ná­me te­raz, od­štar­to­val pred nie­koľ­ký­mi rok­mi v Si­li­con Valley člo­vek me­nom Mark Zuc­ker­berg. Zuc­ker­berg a je­ho spo­loč­ní­ci naj­prv ne­ve­de­li ani to, ako bu­de vy­ze­rať ich ob­chod­ný mo­del, ale tu­ši­li, že ak na jed­no mies­to zhro­maž­dia mi­lió­ny ľu­dí, raz by to moh­li dob­re zhod­no­tiť.

Pos­tu­pom ča­su sa na Fa­ce­boo­ku za­ča­la zob­ra­zo­vať rek­la­ma a stra­té­gia bo­la jas­ná: zis­tiť o pou­ží­va­te­ľoch čo naj­viac osob­ných in­for­má­cií a pre­dať ich za­dá­va­te­ľom rek­la­my. Pri vstu­pe na bur­zu Fa­ce­book za­ro­bil ve­ľa pe­ňa­zí (mi­nu­lý týž­deň spo­loč­nosť vy­ká­za­la za pr­vý štvrťrok ro­ka príj­my vo vý­ške 2,5 mi­liar­dy do­lá­rov).

Vo „Fa­ce­book­lan­de" bo­lo všet­ko v po­riad­ku - ok­rem jed­né­ho ma­lé­ho prob­lé­mu: pou­ží­va­te­lia za­ča­li mig­ro­vať z des­kto­pu na mo­bil­né za­ria­de­nia, na kto­rých nik­to toľ­ko ne­za­rá­bal. Te­da ok­rem Goog­lu. Od­vte­dy, čo Goog­le v ro­ku 2011 za­čal ria­diť Larry Pa­ge, spo­loč­nosť (vte­dy tro­chu kon­tro­ver­zne) uni­fi­ko­va­la pod­mien­ky ochra­ny súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov vo svo­jich služ­bách. Vďa­ka to­mu mo­hol Goog­le zbie­rať pou­ží­va­teľ­ské dá­ta z jed­nej služ­by, nap­rík­lad z vy­hľa­dá­va­nia, a pou­ží­vať tie­to in­for­má­cie na zob­ra­zo­va­nie per­so­ni­fi­ko­va­ných rek­lám in­de, nap­rík­lad na YouTu­be. A ako nes­kôr zis­til Fa­ce­book aj Twit­ter, ten­to krok bol predz­ves­ťou zmien v inter­ne­to­vej rek­la­me.

Mno­ho pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku, pre­dov­šet­kým tých mlad­ších, pos­tup­ne pres­ta­lo ba­viť do­ro­zu­mie­vať sa na jed­nej strán­ke so svo­ji­mi pria­teľ­mi, ro­di­nou a spo­lup­ra­cov­ník­mi. Tak­že v kom­bi­ná­cii s pre­cho­dom z des­kto­pu na mo­bil­né pros­tre­die za­ča­li čo­raz viac vy­uží­vať na so­ciál­nu inter­ak­ciu ma­lé ap­li­ká­cie ty­pu Snap­chat, In­stag­ram či What­sApp. Vďa­ka nim zís­ka­li väč­ší po­cit súk­ro­mia a moh­li si pí­sať s úz­kym ok­ru­hom ľu­dí.

Fa­ce­book sa pre­to roz­ho­dol tie­to ap­li­ká­cie a služ­by sku­po­vať. Pr­vý sa po­kú­sil kú­piť Snap­chat, a pre­to­že sa mu to ne­po­da­ri­lo, Zuc­ker­berg vy­vi­nul vlas­tnú služ­bu s náz­vom Po­ke. Len­že tej sa vô­bec ne­da­ri­lo. Pred dvo­ma rok­mi pre­to kú­pil In­stag­ram a pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi What­sApp. Ten­to týž­deň Fa­ce­book oh­lá­sil kú­pu fit­nes ap­li­ká­cie Mo­ves. Pri kú­pe všet­kých tých­to ap­li­ká­cií Fa­ce­book uvá­dza, že v nich nič ne­bu­de me­niť, do­kon­ca ich ani ne­zahr­nie pod svo­ju znač­ku.

Tie­to ap­li­ká­cie spa­da­jú do ka­te­gó­rií „ko­ho poz­ná­te", „kam cho­dí­te" a „čo má­te ra­di" a rov­na­ké ka­te­gó­rie osob­ných dát Fa­ce­book zhro­maž­ďu­je na vy­tvo­re­nie re­le­van­tné­ho a per­so­ni­fi­ko­va­né­ho rek­lam­né­ho sys­té­mu na Fa­ce­book.com. Vie sa, že na kon­fe­ren­cii F8 Fa­ce­book pred­sta­ví no­vú mo­bil­nú rek­lam­nú sieť, kto­rá bu­de pre­dá­vať rek­la­my mi­mo Fa­ce­book.com a je­ho mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Stra­té­gia je tak úpl­ne zrej­má: zoz­bie­rať osob­né in­for­má­cie z rôz­nych ap­li­ká­cií a pre­dá­vať per­so­ni­fi­ko­va­nú rek­la­mu na nie­koľ­kých mies­tach. Aj keď ná­zov Fa­ce­book sa ne­bu­de nik­de vy­sky­to­vať, spo­loč­nosť Fa­ce­book dos­ta­ne za­pla­te­né.

Po­dob­nú stra­té­giu zvo­lil Twit­ter, keď kú­pil v ro­ku 2012 Vi­ne. Tak ako Fa­ce­book aj Twit­ter ne­chal Vi­ne žiť ďa­lej pod vlas­tnou znač­kou a mi­nu­lý rok k ne­mu pri­kú­pil ce­lú mo­bil­nú rek­lam­nú sieť s náz­vom Mo­Pub. Ten­to me­siac po­tom Twit­ter kú­pil spo­loč­nosť Gnip, kto­rá sa za­obe­rá zhro­maž­ďo­va­ním dát na so­ciál­nych sie­ťach. Twit­ter sa tak po­ma­ly pre­me­nil zo so­ciál­nej sie­te na spo­loč­nosť, kto­rá sa za­obe­rá pre­da­jom per­so­ni­fi­ko­va­nej rek­la­my.

So­ciál­na sieť je, sa­moz­rej­me, stá­le dô­le­ži­tá pre obe spo­loč­nos­ti, ale z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka si ma­na­žé­ri oboch fi­riem uve­do­mu­jú, že tre­ba mať nie­koľ­ko mo­bil­ných ap­li­ká­cií, kto­ré bu­dú zhro­maž­ďo­vať rôz­ne dá­ta, tie po­tom mož­no pre­dá­vať vo vy­so­ko per­so­ni­fi­ko­va­nej mo­bil­nej rek­la­me na rôz­nych mies­tach. Da­lo by sa tak po­ve­dať, že sa so­ciál­ne sie­te roz­pa­da­jú na množ­stvo men­ších strá­nok a ap­li­ká­cií, kto­ré ve­dia to is­té, čo ve­de­li veľ­ké so­ciál­ne sie­te ro­biť cen­trál­ne.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter