Nahrajte si platobné karty do mobilu a plaťte mobilom. Už aj na Slovensku.

Mas­ter­Card Euro­pe, ČSOB, Glo­bal Pay­ments Euro­pe a Win­cor Nixdorf ofi­ciál­ne spúš­ťa­jú no­vú for­mu mo­bil­ných pla­tieb - pla­tob­nú ap­li­ká­ciu Mas­ter­Card Mo­bi­le. Tá umož­ňu­je jed­no­du­cho vlo­žiť všet­ky pla­tob­né kar­ty (ne­zá­vis­le od vy­dá­va­jú­cej ban­ky) do mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a po­tom ich pou­ží­vať na pla­te­nie.

Mas­ter­Card Mo­bi­le má ši­ro­ké up­lat­ne­nie a umož­ňu­je pla­te­nie mo­bil­ným te­le­fó­nom na inter­ne­te, pria­mo v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách ale­bo dar­cov­ské plat­by. Ten­to druh uni­kát­nej služ­by už onedl­ho umož­ní aj plat­by v ka­men­ných ob­cho­doch, vo vý­daj­ných auto­ma­toch, v dop­ra­ve a umož­ní do­bí­ja­nie kre­di­tu u mo­bil­ných ope­rá­to­rov, plat­by fak­túr ale­bo plat­by me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. 

IMG_0460.JPG

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le sa dá za­dar­mo stiah­nuť na Goog­le Play a App Sto­re a mož­no s ňou pla­tiť prib­liž­ne v 4500 inter­ne­to­vých ob­cho­doch na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­li­ke. Plat­by pros­tred­níc­tvom Mas­ter­Card Mo­bi­le po­nú­ka ako pr­vá ban­ka na Slo­ven­sku ČSOB.

Zá­ujem­com o Mas­ter­Card Mo­bi­le sta­čí smar­tfón s pri­po­je­ním na inter­net a pla­tiť mô­žu za­čať jed­no­du­cho pros­tred­níc­tvom svoj­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Pos­tup je jed­no­du­chý. Za­re­gis­tru­jú si svo­je pla­tob­né kar­ty aak­ti­vu­jú ich. Nah­rať sa da­jú všet­ky pla­tob­né kar­ty ne­zá­vis­le od vy­dá­va­jú­cej ban­ky a pla­tob­nej sché­my.

IMG_0463.JPG

Pou­ži­tie ap­li­ká­cie Mas­ter­Card Mo­bi­le

Hneď pri ofi­ciál­nom spus­te­ní mož­no pla­tiť kar­tou v mo­bil­nom te­le­fó­ne cez Mas­ter­Card Mo­bi­le v zhru­ba 4500 e-sho­poch na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­li­ke. U tých­to ob­chod­ní­kov sa tá­to no­vá me­tó­da plat­by auto­ma­tic­ky po­núk­ne všet­kým zá­kaz­ní­kom, kto­rí pri voľ­be me­tó­dy plat­by za­da­jú, že chcú pla­tiť kar­tou. V tej chví­li si bu­dú môcť na­mies­to vy­pl­ňo­va­nia úda­jov z kar­ty klik­núť na ak­cep­tač­né lo­go Mas­ter­Card Mo­bi­le. Zob­ra­zí sa QR kód, kto­rý jed­no­du­cho na­čí­ta­jú tou­to mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, auto­ma­tic­ky sa im zob­ra­zia in­for­má­cie o tran­sak­cii (ob­chod­ník, opis to­va­ru ale­bo služ­by a su­ma), zá­kaz­ník si zvo­lí jed­nu z pla­tob­ných ka­riet apotvr­dí tran­sak­ciu zvo­le­ným hes­lom.

Ľudia sa vďa­ka Mas­ter­Card Mo­bi­le vy­hnú za­dá­va­niu úda­jov z kar­ty do po­čí­ta­ča, čím úpl­ne od­pa­dá­va­jú aké­koľ­vek do­ha­dy o bez­peč­nos­ti za­dá­va­nia čís­la kar­ty," dopl­ňu­je Ri­chard Walit­za, vice­pre­zi­dent pre roz­voj mo­bil­ných pla­tieb a ino­vá­cií Mas­ter­Card Euro­pe pre Slo­ven­sko, ČR a Ra­kús­ko, a zdô­raz­ňu­je: „Zos­tá­va­jú za­cho­va­né vý­ho­dy a ga­ran­cie ka­riet Mas­ter­Card a Maes­tro. Ke­by nap­rík­lad ob­jed­na­ný to­var ne­do­ra­zil ale­bo by ne­bol v po­riad­ku, mô­že dr­ži­teľ kar­ty Mas­ter­Card ale­bo Maes­tro žia­dať o vrá­te­nie pe­ňa­zí pria­mo vo svo­jej ban­ke a vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa ne­mu­sí do­ha­do­vať s e-sho­pom. Tá­to ga­ran­cia sa na­zý­va ,char­ge back'."

Vý­ho­dy pre dr­ži­te­ľov

Služ­ba Mas­ter­Card Mo­bi­le, kar­ta v mo­bil­nom te­le­fó­ne, dr­ži­te­ľom ka­riet pri­ná­ša:

  • po­hodl­né na­ku­po­va­nie - ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek, sta­čí iba mo­bil­ný te­le­fón a net­re­ba mať po­ru­ke pla­tob­né kar­ty ale­bo pe­ňa­žen­ku,
  • bez­peč­né pla­te­nie - nik­de sa ne­vypl­ňu­jú úda­je o kar­tách a plat­by sa potvr­dzu­jú hes­lom zvo­le­ným pou­ží­va­te­ľom, ko­mu­ni­ká­cia s cen­trál­nym server­om pre­bie­ha cez za­bez­pe­če­ný ka­nál,
  • dos­tup­ný preh­ľad o his­tó­rii mo­bil­ných pla­tieb,
  • pos­tup­né roz­ši­ro­va­nie ap­li­ká­cií a miest, kde bu­de mož­né Mas­ter­Card Mo­bi­le vy­užiť (napr. pri ná­ku­pe ces­tov­ných lís­tkov, vstu­pe­niek na kul­túr­ne a špor­to­vé ak­cie, vy­uži­tie pri pla­te­ní v taxíkoch, plat­by me­dzi se­bou (peer to peer, Mas­ter­Card Mo­ney­Send), par­kov­né, ka­ta­ló­go­vé na­ku­po­va­nie cez QR kó­dy, inter­ak­tív­ne na­ku­po­va­nie, plat­ba fak­túr, zlo­že­niek, do­bí­ja­nie kre­di­tu u mo­bil­ných ope­rá­to­rov, ver­nos­tné prog­ra­my, zľa­vo­vé ku­pó­ny).

Bez­peč­nosť služ­by Mas­ter­Card Mo­bi­le je na veľ­mi vy­so­kej úrov­ni, pre­dov­šet­kým z to­ho dô­vo­du, že úda­je o pla­tob­ných kar­tách nie sú ulo­že­né v te­le­fó­ne ani sa žiad­nou ces­tou ne­dos­ta­nú k ob­chod­ní­ko­vi. Všet­ky úda­je o pla­tob­ných kar­tách sú bez­peč­ne ulo­že­né na server­i. Prís­tup kmo­bil­nej pe­ňa­žen­ke je umož­ne­ný iba z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, na kto­rom bo­la ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le ak­ti­vo­va­ná. Kaž­dá pla­tob­ná tran­sak­cia sa potvr­dzu­je šes­ťmies­tnym al­fa­nu­me­ric­kým mPIN-om, kto­rý si pou­ží­va­teľ vo­lí pri ak­ti­vá­cii a mô­že ho ke­dy­koľ­vek zme­niť.

Vý­ho­dy pre ob­chod­ní­kov

Ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le ob­chod­ní­kom za­is­tí:

  • roz­ší­re­nie ob­chod­nej sie­te,
  • zís­ka­nie no­vých zá­kaz­ní­kov,
  • bez­peč­ný spô­sob in­ka­sa pla­tieb,
  • zní­že­nie sú­vi­sia­cich nák­la­dov,
  • po­sil­ne­nie imi­džu znač­ky.

Plat­by mož­no pri­jí­mať ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek bez nut­nos­ti in­šta­lo­vať no­vé ter­mi­ná­ly, sta­čí sa­mo­lep­ka s QR kó­dom či smar­tfón s ap­li­ká­ciou. Ten­to ino­va­tív­ny sys­tém pla­tieb pril­áka no­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí pre­fe­ru­jú rých­le a po­hodl­né na­ku­po­va­nie. Ho­dí sa na plat­by ma­lých súm ale­bo tam, kde by bol pl­ný ter­mi­nál ve­ľa dra­hý. Pri­po­je­nie k Mas­ter­Card Mo­bi­le ta­kis­to zvy­šu­je pres­tíž ob­chod­ní­ka a po­má­ha zlep­šiť pro­pa­gá­ciu.

A ako sa mô­žu ob­chod­ní­ci k Mas­ter­Card Mo­bi­le pri­po­jiť? V sú­čas­nos­ti je k dis­po­zí­cii ho­to­vé rie­še­nie pre inter­ne­to­vé ob­cho­dy a iných ob­chod­ní­kov. Pre ob­chod­ní­kov vy­uží­va­jú­cich pla­tob­nú brá­nu od ČSOB sú nák­la­dy na za­ve­de­nie toh­to pla­tob­né­ho sys­té­mu nu­lo­vé.

Mas­ter­Card Mo­bi­le je di­gi­tál­na pe­ňa­žen­ka, kto­rá umož­ňu­je jed­no­du­ché a bez­peč­né na­ku­po­va­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Klient si do di­gi­tál­nej pe­ňa­žen­ky ulo­ží úda­je o pla­tob­nej kar­te, a ak ob­chod­ník pod­po­ru­je plat­by Mas­ter­Card Mo­bi­le, nie je pot­reb­né pre­pi­so­vať na pla­tob­nej brá­ne kar­to­vé úda­je na do­kon­če­nie tran­sak­cie.

Na pla­tob­nej brá­ne pri­bud­ne no­vé tla­čid­lo Za­pla­tiť po­mo­cou Mas­ter­Card Mo­bi­le a po klik­nu­tí sa zob­ra­zí QR kód, kto­rý klient zos­ní­ma po­mo­cou ap­li­ká­cie Mas­ter­Card Mo­bi­le. Plat­bu vždy tre­ba potvr­diť za­da­ním mPIN-u. Ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le je voľ­ne stiah­nu­teľ­ná na Goog­le Play a App­le Ap­pSto­re, pri­čom ju mô­žu vy­uží­vať dr­ži­te­lia pla­tob­ných ka­riet Mas­ter­Card a ďal­ších kar­to­vých spo­loč­nos­tí.

Ob­chod­ní­ci, kto­rí ma­jú vlas­tnú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu a chcú umož­niť zá­kaz­ní­kom pla­tiť pria­mo z ich ap­li­ká­cie, dos­ta­nú tzv. Mas­ter­Card Mo­bi­le API, kto­rú pre­po­ja so svo­jou exis­tu­jú­cou mo­bil­nou ap­li­ká­ciou. Zá­kaz­ník si te­da v ich mo­bil­nej ap­li­ká­cii zvo­lí to­var ale­bo služ­bu ado­kon­čí tran­sak­ciu vý­be­rom kar­ty a potvr­de­ním v ap­li­ká­cii Mas­ter­Card Mo­bi­le.

Uve­de­nie ap­li­ká­cie Mas­ter­Card Mo­bi­le je spre­vá­dza­né spus­te­ním špe­ciál­nej webo­vej strán­ky www.mas­ter­car­dmo­bi­le.sk, kde sú k dis­po­zí­cii ďal­šie in­for­má­cie vrá­ta­ne pod­rob­né­ho ná­vo­du a vi­deoukáž­ky ap­li­ká­cie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter